19.06.2018

Vakuu­tus on turva­na­si matkal­la

Blogit, Vieraskynä

Vain hölmö­läi­nen matkus­taa ilman vakuu­tus­ta, linjaa Suomen ulko­mi­nis­te­riö verk­ko­si­vuil­laan. Sairastuminen loma­mat­kal­la voi tulla kalliik­si ilman vakuu­tus­ta, sillä Suomen valtio ei maksa ulko­mail­la pulaan joutu­nei­den kansa­lais­ten hoito­ku­lu­ja eikä kulje­tus­ta kotiin. Niitä tilan­tei­ta varten on matka­va­kuu­tus.

Mari Valjakka koki vakuu­tuk­sen tarpeel­li­suu­den, kun hän sairas­tui loma­mat­kal­laan Yhdysvalloissa viime kesänä. Valjakka kertoo tari­nan­sa Finanssiala ry:n verk­ko­si­vuil­la.

Valjakka joutui kahdek­sak­si päiväk­si sairaa­laan, eivätkä paikal­li­set lääkä­rit suos­tu­neet pääs­tä­mään häntä koti­mat­kal­le ilman asiansa osaavaa saat­ta­jaa. Vakuutusyhtiö lähetti ensi­hoi­toon erikois­tu­neen lääkä­rin saat­ta­maan Valjakan turval­li­ses­ti lennol­la New Yorkista Helsinkiin.

– Paikka oli ykkös­luo­kas­sa, koska minut piti saada makuu­asen­toon. Suomalaislääkäri oli koko ajan mukana tark­kai­le­mas­sa, jos matkan aikana tapah­tui­si jotain, hän kertoo.

Kulut kattoi Valjakan matka­va­kuu­tus.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liito – SAKKI ry:n jäsen­ten ei tarvit­se huoleh­tia yksi­tyi­ses­tä matka­va­kuu­tuk­ses­ta, sillä liitto on ottanut jäse­nil­leen vakuu­tus­yh­tiö Turvasta jäsen­va­kuu­tuk­sen, joka sisäl­tää matkus­ta­ja­va­kuu­tuk­sen heidän vapaa‐ajan matkoil­leen.

Turva on julkais­sut uuden mobii­li­so­vel­luk­sen TaskuTurvan, jonka lataa­mal­la matka­va­kuu­tus­kort­ti kulkee näppä­räs­ti puhe­li­mes­sa matkal­la.

 

KETKÄ OVAT VAKUUTETTUJA?

Vakuutettuina ovat opis­ke­le­vat jäsenet, joilla on voimas­sa oleva liiton opis­ke­li­ja­kort­ti. Vakuutus on voimas­sa yhtä­jak­soi­ses­ti enin­tään 45 vuoro­kaut­ta matkan alka­mi­ses­ta. Ylimeneville matka­päi­vil­le kannat­taa ottaa Turvasta määrä­ai­kai­nen matkus­ta­ja­va­kuu­tus. Vakuutus ei ole voimas­sa ehdois­sa erik­seen pois­ra­ja­tuis­sa urhei­lu­la­jeis­sa tai harras­tuk­sis­sa.

Muista ladata TaskuTurva puhe­li­mee­si ennen matkan alkua. Voit myös hakea matka­va­kuu­tus­to­dis­tuk­sen Turvan toimi­pai­kas­ta ennen matkal­le lähtöä. Hoitava laitos voi todeta todis­tuk­sen avulla, että sinulla on voimas­sa oleva matka­va­kuu­tus. Matkavakuutuskortti ei kuiten­kaan ole maksu­kort­ti, joten sinun on hyvä varau­tua siihen, että joudut maksa­maan kulut ensin itse ja hake­maan korvaus­ta myöhem­min vakuu­tus­yh­tiös­tä.

Jos joudut itse maksa­maan hoito­ku­lut, säilytä kuitit ja hae korvaus­ta sähköi­ses­tä korvaus­pal­ve­lus­ta, jonka löydät liiton jäse­nil­le räätä­löi­dyil­tä sivuil­ta osoit­tees­ta turva.fi/sakki. Kun käytät sähköis­tä korvaus­pal­ve­lua, saat korvaus­ra­hat tilil­le­si nopeim­min.

 

MITÄ VAKUUTUKSESTA KORVATAAN?

Vakuutus korvaa matkan aikana alka­neen äkil­li­sen sairau­den tai sattu­neen tapa­tur­man hoito­ku­lu­ja. Näitä ovat esimer­kik­si lääkä­rin­palk­kiot, tutki­mus­ku­lut ja lääkä­rin määrää­mät lääk­keet. Ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole vakuu­tuseh­to­jen tarkoit­ta­ma matka­sai­raus. Tällaisen sairau­den pahe­ne­mi­seen liit­tyen korva­taan ainoas­taan ensia­pu­hoi­to matka­koh­tees­sa.

Vakuutuksesta korva­taan myös matkan peruun­tu­mi­sen tai keskey­ty­mi­sen kuluja, mikäli se johtuu äkil­li­ses­tä sairau­des­ta tai tapa­tur­mas­ta. Matkan peruun­tu­mi­nen tarkoit­taa sitä, että matkal­le lähtö estyy. Matkan keskey­ty­mi­sel­lä tarkoi­te­taan jo alka­neen matkan muut­tu­mis­ta.

Matkan peruun­tu­mi­ses­ta korva­taan kuluja, joita matkan järjes­tä­jä ei lain tai matkaeh­to­jen mukaan palauta. Matkan keskey­tyes­sä voidaan korvata esimer­kik­si ylimää­räi­siä matka‐ ja majoi­tus­ku­lu­ja. Lisäksi korva­taan matkal­ta myöhäs­ty­mi­ses­tä aiheu­tu­via kuluja vakuu­tuseh­dois­sa maini­tuis­sa tilan­teis­sa.

 

MATKATAVARAT ON VAKUUTETTAVA ERIKSEEN

Jäsenvakuutukseen ei sisälly matka­ta­va­ra­va­kuu­tus­ta, joten matka­ta­va­rat on vakuu­tet­ta­va erik­seen, ellei­vät ne jo sisälly normaa­liin koti­va­kuu­tuk­seen. Kun otat laajan tason koti­va­kuu­tuk­sen Turvasta, korvaa se myös ulko­maan­mat­koil­la mukana olevil­le matka­ta­va­roil­le aiheu­tu­nei­ta vahin­ko­ja 4 500 euroon asti.

 

SOS AUTTAA APUA TARVITSEVIA MATKAAJIA

SOS International on pohjois­mais­ten vakuu­tus­yh­tiöi­den omis­ta­ma kansain­vä­li­nen ”häly­tys­kes­kus”, josta voit saada apua, jos sairas­tut ja tarvit­set lääkä­riä tai sairaa­la­hoi­toa. SOSissa on ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päivys­tys suomen kielel­lä, ja siellä tunne­taan myös SAKKIn vakuu­tus.

SOSiin voi ottaa yhteyt­tä myös muissa kuin hätä­ta­pauk­sis­sa. He voivat esimer­kik­si neuvoa lähim­män luotet­ta­van lääkä­ria­se­man sijain­nin.

SOSin asian­tun­ti­jat selvit­tä­vät tapaus­ta­si ja pyytä­vät tarvit­taes­sa avuksi SOSin yhteys­lää­kä­rin. SOS keskus­te­lee tarvit­taes­sa hoita­van lääkä­rin kanssa ja välit­tää poti­laan hoidon kannal­ta tärkeät tiedot hoito­lai­tok­sel­le. Jos hoito­lai­tos ei hyväksy matka­va­kuu­tus­kort­tia­si eikä suostu lähet­tä­mään laskua Turvaan, voit pyytää hoito­lai­tos­ta soit­ta­maan SOSiin.

 

LISÄTIETOA JÄSENVAKUUTUKSESTA

Vakuutusehdot ja korvauk­sen­ha­kuoh­jeet löyty­vät Turvan teke­mil­tä palve­lusi­vuil­ta turva.fi/sakki. Tutustu vakuu­tuseh­toi­hin ja vakuu­tuk­ses­sa oleviin rajoi­tuk­siin ennen matkal­le lähtöä.

Lisätietoja vakuu­tuk­ses­ta saat Turvan toimi­pai­kois­ta, asia­mie­hil­tä tai palve­lu­nu­me­ros­ta 01019 5110. Toimipaikkojen yhteys­tie­dot ja lisä­tie­to­ja Turvasta löydät osoit­tees­ta turva.fi.

Teksti: Turva/Aapo Riihimäki