TAPAHTUMAT

Paper plane
Paper plane

SAKKIN TAPAHTUMAT

Me SAKKIssa haluam­me, että juuri sä SAKKIn jäse­ne­nä saat kaiken mahdol­li­sen ilon irti opin­nois­ta­si. Järjestämme vuosit­tain erilai­sia tapah­tu­mia ympäri Suomen. Tapahtumien kautta haluam­me tarjota sulle mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta­si, löytää uusia kave­rei­ta sekä tieten­kin pitää hauskaa!

Tulevat tapah­tu­mat löydät seuraa­mal­la SAKKIa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa: Facebook (linkki) & Instagram (linkki) tai klik­kaa­mal­la ne auki alla olevas­ta teks­tis­tä “tule­vien tapah­tu­mien päivä­mää­rät”

 • TULEVIEN TAPAHTUMIEN PÄIVÄMÄÄRÄT

  Päivitämme tätä kalen­te­ria sitä mukaan, kun uusien tapah­tu­mien päivä­mää­rät on tiedos­sa.

  HUHTIKUU 2019

  • SAKKI‐päivä 25.4.2019, ILMOITTAUDU
   • teemana mielen­ter­veys

  TOUKOKUU 2019

   

   

  Lue vastaus Sulje

SAKKI‐PÄIVÄ

Kysyttävää SAKKI‐päivistä? Ota yhteyt­tä:

 • AJANKOHTA 4 kertaa vuodessa
 • OSALLISTUMINEN avoin kaikille

SAKKI‐päivä järjes­te­tään neljä kertaa vuodes­sa ja on nimensä mukaan yhden päivän kestävä tapah­tu­ma. Tapahtuma on avoin kaikil­le, mutta täysin maksu­ton vain SAKKIn jäse­nil­le.

SAKKI‐päivän ohjelma koostuu ajan­koh­tai­ses­ta teemas­ta, jonka ympä­ril­le raken­ne­taan päivän ohjelma. Yhtenä teemana on ollut Eurooppa (EU), jolloin osal­lis­tu­jil­la oli mahdol­li­suus kysellä Euroopan parla­men­tin jäsen (MEP) Henna Virkkuselta kysy­myk­siä liit­tyen EU:n toimin­taan.

SAKKI‐RISTEILY

Kysyttävää SAKKI‐risteilystä? Ota yhteyt­tä:

 • AJANKOHTA toukokuu
 • OSALLISTUMINEN avoin kaikille

Ahoy! Amikset merellä!

SAKKI‐risteily järjes­te­tään joka vuosi ennen kesä­lo­mien alkua. Risteilyn tarkoi­tuk­se­na on juhlis­taa tulevan kesä­lo­man alkua sekä tieten­kin ammat­tiin valmis­tu­via.

Vuonna 2019 syntyy SAKKI‐ristely 2.0! STAY TUNED!

SAKKIRISTEILY.FI

 

KEVÄTPÄIVÄT

Kysyttävää kevät­päi­vis­tä? Ota yhteyt­tä:

 • AJANKOHTA maalis-huhtikuu
 • OSALLISTUMINEN SAKKIn jäsenille

Kevätpäivät järjes­te­tään kerran vuodes­sa maalis‐huhtikuun aikaan. Tämä viikon­lo­pun (pe — su) yli kestävä tapah­tu­ma pitää sisäl­lään niin edun­val­von­taa kuin hauskaa yhdessä oloa.

Kevätpäivien ohjelma muodos­tuu ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta, inspi­raa­tio­pu­hu­jis­ta, ryhmäy­ty­mi­ses­tä sekä edun­val­von­taan liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

OPISKELIJAKUNTAPÄIVÄT

Kysyttävää opis­ke­li­ja­kun­ta­päi­vis­tä? Ota yhteyt­tä:

 • AJANKOHTA marras-joulukuu
 • OSALLISTUMINEN SAKKIn jäsenille

Hei sinä opiskelijakunta‐aktiivi!

Opiskelijakuntapäivät järjes­te­tään kerran vuodes­sa ja on tarkoi­tet­tu kaikil­le opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nas­sa mukana olevil­le sekä toimin­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Tämä tapah­tu­ma järjes­te­tään viikon­lop­pu­na (pe — su) ja ajan­koh­ta sijoit­tuu marras‐joulukuulle.

Tapahtumassa pyöri­tään opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan ympä­ril­lä. Osallistujan on tarkoi­tus kehit­tää osaa­mis­taan siten, että voi ottaa opitut asiat käyt­töön omassa opis­ke­li­ja­kun­nas­sa.

Vaikka tapah­tu­mas­sa on paljon asiaa, emme tieten­kään unohda haus­kan­pi­toa.

Tiesit­kö, että ensim­mäi­nen osal­lis­tu­mis­ker­ta tapah­tu­mal­le on maksu­ton?

Jokai­nen jäse­no­pis­ke­li­ja­kunta saa lähet­tää kevät‐ ja opis­ke­li­ja­kun­ta­päi­vil­le yhden osal­lis­tu­jan maksut­ta, mikäli tapah­tuma on hänelle ensim­mäi­nen SAKKIn viikon­lop­pu­ta­pah­tuma. Ota yhteys omaan opis­ke­li­ja­kun­taa­si ja kysy mahdol­li­suut­ta osal­lis­tua tapah­tu­maan.