Opiskelija­kortti

Pen
Line
Pen

parhaat edut sakki-kortilla!

Liittymällä SAKKIn jäse­nek­si saat jäse­ne­tu­na opis­ke­li­ja­kor­tin eli SAKKI-kortin. SAKKI-kortti oikeut­taa kaik­kiin Matka­huol­lon ja VR:n opis­ke­lija-alen­nuk­siin sekä opis­ke­li­jae­tu­pal­ve­lun Frankin opiskelija-alennuksiin.

Voit myös ostaa itsel­lesi taval­li­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin sijaan SAKKI + ISIC yhdis­tel­mä­kor­tin, jolla saat käyt­töösi opis­ke­lija-alen­nuk­set ympäri maail­maa, myös Suomen ulko­puo­lella! SAKKI + ISIC –kortti sisäl­tää siis kaikki taval­li­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin alen­nuk­set, sekä lisäksi kaikki ISIC-edut maail­malla.

 

tilaa opis­ke­li­ja­kort­ti

Tutustu ennen tilaa­mista opis­ke­li­ja­kor­tin toimi­tuseh­toi­hin.

Opiskelijakortin voi tilata sähköi­ses­ti tai pape­ri­sel­la liit­ty­mis­lo­mak­keel­la. Voit tulos­taa liit­ty­mis­lo­mak­keen mate­ri­aa­li­pan­kis­ta tai tilata painet­tu­ja lomak­kei­ta oppi­lai­tok­see­si mate­ri­aa­lin­ti­laus­lo­mak­keel­la.

Opiskelijakortin tilaa­mi­seen tarvit­set:

 • itses­tä­si hyvä­laa­tui­sen passi­ku­va­tyyp­pi­sen kasvo­ku­van, jonka voit sähköis­tä loma­ket­ta varten ottaa itse känny­käl­lä
 • opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen, jotta voimme tunnis­taa sinut opis­ke­li­jak­si. Sähköistä liit­ty­mis­tä varten voit ottaa todis­tuk­ses­ta kuvan niin ikää vaik­ka­pa känny­käl­lä. Opiskelutodistuksen saa yleensä oppi­lai­tok­sen opin­to­toi­mis­tos­ta.

Suomen edul­li­sin opis­ke­li­ja­kort­ti!

SAKKI-kortti

 • 1 vuosi 16 euroa
 • 2 vuotta 21 euroa
 • 3 vuotta 25 euroa
 • 4 vuotta 29 euroa

SAKKI + ISIC –kortti

 • 1 vuosi 25 euroa
 • 2 vuotta 30 euroa
 • 3 vuotta 34 euroa
 • 4 vuotta 38 euroa

Hinnat sisäl­tä­vät opis­ke­li­ja­kor­tin kotiisi toimi­tet­tuna sekä vuosit­tain toimi­tet­ta­van luku­vuo­si­tar­ran. SAKKI ei peri näiden hinto­jen lisäksi mitään eril­li­siä kortti tai posti­tus­ku­luja.

FRANK APP

Tervetuloa nyky­ai­kaan! Tilatessasi SAKKI-kortin saat perin­tei­sen muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin lisäksi myös digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kännyk­kää­si! Saat siis opis­ke­li­jae­dut käyt­töö­si jo ennen kuin ehdit saamaan fyysi­sen SAKKI-kortin lompak­koo­si.

Digitaalisen opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­ot­to kestää vain noin minuu­tin ja se kuuluu jäse­nyy­te­si hintaan auto­maat­ti­ses­ti.

Voit ottaa Frank Appin käyt­töön heti, kun jäsen­ha­ke­muk­se­si on käsi­tel­ty ja jäsen­mak­susi on kirjau­tu­nut järjes­tel­määm­me. Tämä voi kestää muuta­mas­ta päiväs­tä pariin viik­koon riip­puen jäsen­ha­ke­mus­ten jonosta.

Opiskelija-alennukset

SAKKI–opiskelijakortilla saat Suomen suurim­man opis­ke­li­jae­tu­pal­velu Frankin tarjoa­mat katta­vat edut. Tähän jouk­koon kuulu­vat mm. VR:n ja Matka­huol­lon opis­ke­lija-alet sekä alen­nuk­sia ravin­to­lois­ta, kahvi­lois­ta, liikun­ta­kes­kuk­sis­ta, parturi-kampaamoista, vaate­liik­keis­tä, eloku­va­teat­te­reis­ta sekä netti­kau­pois­ta!

Frankin alen­nus­ten lisäksi saat SAKKI-kortil­lasi SAKKIn erik­seen hank­ki­mat edut:

SAKKI on vakuut­ta­nut kaikki SAKKIn opis­ke­li­ja­kor­tin halti­jat Turvassa kollek­tii­vi­sella jäsen­va­kuu­tuk­sella, joka sisäl­tää matkus­ta­ja­va­kuu­tuk­sen sekä vapaaa­jan tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen pysyvän haitan varalle. Lue lisää täältä!

Lataa itsel­le­si TaskuTurva, jotta vakuu­tus­tur­va­si kulkee siellä missä sinäkin!

Saat 15% alen­nus­ta tila­tes­sa­si ammat­ti­la­kin Fredriksonin netti­kau­pas­ta alen­nus­koo­dil­la SAKKILAINEN2014

SAKKIn jäse­ne­nä saat alen­nus­ta polt­toai­nees­ta ST1-asemilla. Lue lisää edusta täällä!

Ravintola Perho tarjoaa 20 % alen­nuk­sen a la carte-listan tuot­teis­ta maanan­tai­sin ja tiis­tai­sin klo 16–20.

Alennus on henki­lö­koh­tai­nen ja voimas­sa 28.3 saakka.

Ravintola Perho, Mechelininkatu 7

 

Jäsenpal­velu

Jäsenpalvelu avoinna

ma-pe 13.00-16.00

Puhelin

050 337 4655

Sähköpostiosoite

opiskelijakortti@sakkiry.fi

Postiosoite

Hakaniemenranta 1 C, 00530 HELSINKI

UKK

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi!

 • Opiskelijakorttini hävisi! Mitä teen?

  Aivan ensim­mäi­sek­si lataa käyt­töö­si Frank App. Vanhana jäse­ne­nä saat Frank Appin kautta kaikki opiskelija-alet käyt­töö­si heti, kun olet ladan­nut Frank Appin ja tunnis­tau­tu­nut SAKKIn jäse­nek­si siellä. Frank App on sähköi­nen opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si. Sähköisen opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mi­sen lisäksi voit selata opiskelija-alennuksia sovel­luk­ses­sa.

  Uuden muovi­kor­tin tilaa­mi­nen
  Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si. Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • En ole saanut uutta lukuvuositarraa! Mitä teen?

  Tarkista ensin, ettei tarra ole mennyt vanhem­pien kotiin tai mainos­pos­ti­na pape­rin­ke­räys­pi­noon. Jos tarraa ei yrityk­sis­tä huoli­mat­ta löydy, on mahdol­lis­ta että se on mennyt vanhaan osoit­tee­seen tai hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi. Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

  Lue vastaus Sulje
 • Opintoni jatkuvatkin pidempään kuin luulin! Miten voin jatkaa jäsenyyttäni SAKKIssa?

  Jos olet jo SAKKIn jäsen, voit jatkaa jäse­nyyt­tä­si seuraa­val­la tavalla:

  Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si.  Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

  Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi .

  Jäsenyyden jatkon hinnat ovat:

  1 vuosi         6€
  2 vuotta      12€
  3 vuotta      16€
  4 vuotta      20€

  Lähetämme sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

  HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija- tai yliop­pi­las­kun­taan!

  Lue vastaus Sulje
 • Olen vaihtanut oppilaitosta. Tarvitsenko uuden opiskelijakortin tai jäsenyyden?

  Opiskelijakortissasi lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla. (HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija- tai yliop­pi­las­kun­taan!)

  Ilmoitathan kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn asia­kas­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

  Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen vaihtanut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

  Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

  Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • Minulla on normaali SAKKI-kortti, mutta tahtoisin vaihtaa sen SAKKI + ISIC -korttiin. Miten se onnistuu?

  SAKKI + ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin saat kahdel­la eri tavalla:

  Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “ISIC”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  TAI

  Lataa käyt­töö­si Frank App. Tunnistaudu SAKKIn jäse­nek­si Frank Appissa. Asetukset-kohdassa voit ostaa itsel­le­si sähköi­sen ISIC-linsessin (hinta 3/vuosi). Vinkki: Lataa käyt­töö­si myös ISIC App, jos haluat selata opiskelija-alennuksia kart­ta­nä­ky­mäs­sä ulko­mail­la!

   

  Lue vastaus Sulje
 • Mihin saakka opiskelijakorttini lukuvuosi- tai lukukausitarra on voimassa?

  Lukuvuositarra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimerkiksi luku­vuo­si 2015–16 -tarra on voimas­sa 30.9.2016 saakka.

  Syksy-tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimerkiksi syksy 2016 -tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2017.

  Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille!

  Lue vastaus Sulje
 • Ostin opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi. Miksi siinä lukee lukuvuosi 2016–17 eikä 2016–19?

  Korttiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäsenyytesi on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Tee osoit­teen­muu­tos tästä.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen unohtanut kuinka moneksi vuodeksi liityin. Mistä saan sen selville?

  Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

  Lue vastaus Sulje
 • Kuinka pitkään tarrani on voimassa valmistumiseni jälkeen?

  Lukuvuosi-tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimerkiksi Lukuvuosi 2016–17-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2017.

  Syksy-tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimerkiksi Syksy 2017 -tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2018.

  Lue vastaus Sulje
 • Liityin jäseneksi huhtikuussa, mutta kortissani lukee lukuvuosi 2015–2016. Olenko nyt maksanut turhaan koko lukuvuodesta, vaikka liityin vasta nyt jäseneksi?

  Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2015–2016, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuussa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden lukuvuosi- tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

  Huhtikuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2016 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2018, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäsenyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2016, syksy 2016, kevät 2017, syksy 2017 ja kevät 2018. SAKKIlla ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

  Lue vastaus Sulje
 • Minkä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi voin liittyä SAKKIin liittymisen yhteydessä?

  SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

  TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry
  Metallityöväen Liitto ry
  Puu- ja erityi­sa­lo­jen liitto ry
  Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
  Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ry
  Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
  Sähköalojen ammat­ti­liit­to ry
  Paperiliitto ry

  Näistä liitois­ta TEAM, Metalliliitto sekä Paperiliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI-opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Kysy lisää asia­kas­pal­ve­lus­tam­me.

  Lue vastaus Sulje
 • Voinko saada SAKKI-kortin ilmaiseksi liittymällä oman alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

  TEAM, Metalliliitto sekä Paperiliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI-opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Voit liittyä mainit­tui­hin liit­toi­hin jos opis­ke­let selkeäs­ti sen piiriin kuulu­vaa alaa.

  Metalliliiton jäse­nek­si voit liittyä jos opis­ke­let joksi­kin seuraa­vis­ta:

  Ajoneuvoasentaja
  Autokorinkorjaaja
  Automaalari
  Automyyjä
  Pienkonekorjaaja
  Varaosamyyjä
  Kelloseppä
  Mikromekaanikko
  Automaatioasentaja
  Hienomekaanikko
  Koneenasentaja
  Koneistaja
  Kunnossapitoasentaja
  Levyseppähitsaaja
  Työvälinevalmistaja
  Valaja
  Valumallinvalmistaja
  Metsäkoneasentaja

  TEAMin jäse­nek­si voit liittyä jos opis­ke­let joksi­kin seuraa­vis­ta:

  Media-assistentti
  Suutari
  Kuva-artesaani
  Artesaani, teks­tii­lin ja vaate­tuk­sen ko.
  Laborantti
  Kumituotevalmistaja
  Muovituotevalmistaja
  Painotuotantoassistentti
  Prosessinhoitaja, biotek­nii­kan ko.
  Prosessinhoitaja, kemia­tek­nii­kan ko.
  Tekstiilihuoltaja
  Tekstiilinvalmistaja
  Modisti
  Pukuompelija
  Turkkuri
  Vaatturi
  Paperiliiton jäse­nik­si voivat liittyä pape­rin­ja­los­ta­jik­si tai pape­ri­teol­li­suu­den proses­sin­hoi­ta­jik­si opis­ke­le­vat.

  Lue vastaus Sulje

Osoit­teen­muu­tos & eroil­moi­tus

Tällä lomak­keella voit tehdä osoit­teen­muu­tok­sen tai eroil­moi­tuk­sen. Valitse lomak­keen ensim­mäi­sestä kohdas­ta joko osoit­teen­muu­tos tai eroil­moi­tus riip­puen kumpaa olet teke­mässä.

SAKKIn jäsenen on itse tehtävä osoit­teen­muu­to­sil­moi­tus aina, kun hänen osoit­teensa vaihtuu. Emme saa tietoa väes­tö­re­kis­te­ristä. Osoit­teen­muu­to­sil­moi­tuk­sen tehdes­säsi varmis­tat, että uusi luku­vuo­si­tarra lähe­te­tään sinulle oikeaan osoit­tee­seen.

Jos opin­tosi ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sasi tai et halua enää olla SAKKIn jäsen voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomak­keen täytet­tyäsi tietosi pois­te­taan rekis­te­ristä noin kuukau­den sisällä ilmoi­tuk­sen teke­mi­sestä. Opis­ke­li­ja­kortti on voimas­sa aina tarras­sa olevan jälkim­mäi­sen vuoden syys­kuun loppuun asti.