Opiskelija­kortti

Pen
Line
Pen

Suomen edul­li­sin opis­ke­li­ja­kortti ja parhaat edut

SAKKI-kortti oikeut­taa kaik­kiin Matka­huol­lon ja VR:n täysi­mää­räi­siin opis­ke­lija-alen­nuk­siin sekä lisäksi Suomen suurim­man opis­ke­li­jae­tu­pal­ve­lun Frankin kaik­kiin alen­nuk­siin. Ne löyty­vät listat­tuna Frankin netti­si­vuilta.

Lisäksi Suomen Ammat­tiin Opis­ke­le­vien Liitto — SAKKI ry on vakuut­ta­nut opis­ke­li­ja­kor­tin halti­jat Turvas­sa kollek­tii­vi­sella jäsen­va­kuu­tuk­sella, joka sisäl­tää matkus­ta­ja­va­kuu­tuk­sen sekä vapaaa­jan tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen pysyvän haitan varalle.

Voit myös ostaa itsel­lesi taval­li­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin sijaan SAKKI + ISIC yhdis­tel­mä­kor­tin, jolla saat käyt­töösi opis­ke­lija-alen­nuk­set ympäri maail­maa, myös Suomen ulko­puo­lella! SAKKI + ISIC –kortti sisäl­tää siis kaikki taval­li­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin alen­nuk­set, sekä lisäksi kaikki ISIC-edut maail­malla.

Tutustu ennen tilaa­mista opis­ke­li­ja­kor­tin toimi­tuseh­toi­hin.

Opis­ke­li­ja­kor­tin voi tilata sähköi­ses­ti tai pape­ri­sel­la liit­ty­mis­lo­mak­keel­la. Voit tulos­taa liit­ty­mis­lo­mak­keen mate­ri­aa­li­pan­kis­ta tai tilata painet­tu­ja lomak­kei­ta oppi­lai­tok­see­si mate­ri­aa­lin­ti­laus­lo­mak­keel­la.

Opis­ke­li­ja­kor­tin tilaa­mi­seen tarvit­set itses­tä­si hyvä­laa­tui­sen kasvo­ku­van, jonka voit sähköis­tä loma­ket­ta varten ottaa itse känny­käl­lä. Lisäksi tarvit­set opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen, jotta voimme tunnis­taa sinut opis­ke­li­jak­si. Sähköis­tä liit­ty­mis­tä varten voit ottaa todis­tuk­ses­ta kuvan niin ikää vaik­ka­pa känny­käl­lä. Opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen saa yleensä oppi­lai­tok­sen opin­to­toi­mis­tos­ta.

Hinnat

SAKKI-kortti

 • 1 vuosi 16 euroa
 • 2 vuotta 21 euroa
 • 3 vuotta 25 euroa
 • 4 vuotta 29 euroa

SAKKI + ISIC –kortti

 • 1 vuosi 25 euroa
 • 2 vuotta 30 euroa
 • 3 vuotta 34 euroa
 • 4 vuotta 38 euroa

Hinnat sisäl­tä­vät opis­ke­li­ja­kor­tin kotiisi toimi­tet­tuna sekä vuosit­tain toimi­tet­ta­van luku­vuo­si­tar­ran. SAKKI ei peri näiden hinto­jen lisäksi mitään eril­li­siä kortti tai posti­tus­ku­luja.

Opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si — FRANK APP

Terve­tu­loa nyky­ai­kaan! Tila­tes­sa­si SAKKI-kortin saat perin­tei­sen muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin lisäksi myös digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kännyk­kää­si! Saat siis opis­ke­li­jae­dut käyt­töö­si jo ennen kuin ehdit saamaan fyysi­sen SAKKI-kortin lompak­koo­si.

Digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­ot­to kestää vain noin minuu­tin ja se kuuluu jäse­nyy­te­si hintaan auto­maat­ti­ses­ti. Frank App on saata­vil­la iOS- ja Android-puhe­li­mil­le. Lataa sovel­lus App Stores­ta tai Google Play –kaupas­ta. Lue lisää Frank Appista.

Voit ottaa Frank Appin käyt­töön heti, kun jäsen­mak­susi on kirjau­tu­nut järjes­tel­määm­me. Tämä voi kestää muuta­man pank­ki­päi­vän jäsen­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­tä.

Edut fran­kissa!

SAKKI–opiskelijakortilla saat Suomen suurim­man opis­ke­li­jae­tu­pal­velu Frankin tarjoa­mat katta­vat edut. Frank-palve­lun kautta pääset naut­ti­maan lähes tuhan­nesta edusta ympäri Suomen. Tähän jouk­koon kuulu­vat mm. VR:n ja Matka­huol­lon opis­ke­lija-alet!

Näiden lisäksi saat SAKKI-kortil­lasi alen­nusta ST1-asemil­ta. Pirkan­maalla hyödyn­nät myös Opis­ke­li­jan Tampe­reen edut.

UKK

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi!

 • Opis­ke­li­ja­kort­ti­ni hävisi! Mitä teen?

  Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

  Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Vies­ti­kent­tään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja ”uusi kortti”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi. Kasvo­ku­va voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmis­tam­me sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • En ole saanut uutta luku­vuo­si­tar­raa! Mitä teen?

  Tarkis­ta ensin, ettei tarra ole mennyt vanhem­pien kotiin tai mainos­pos­ti­na pape­rin­ke­räys­pi­noon. Jos tarraa ei yrityk­sis­tä huoli­mat­ta löydy, on mahdol­lis­ta että se on mennyt vanhaan osoit­tee­seen tai hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi. Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

  Lue vastaus Sulje
 • Opin­to­ni jatku­vat­kin pidem­pään kuin luulin! Miten voin jatkaa jäse­nyyt­tä­ni SAKKIs­sa?

  Jos olet jo SAKKIn jäsen, voit jatkaa jäse­nyyt­tä­si seuraa­val­la tavalla:

  Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si.  Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

  Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi .

  Jäse­nyy­den jatkon hinnat ovat:

  1 vuosi 6€
  2 vuotta      12€
  3 vuotta      16€
  4 vuotta      20€

  Lähe­täm­me sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen vaih­ta­nut oppi­lai­tos­ta. Tarvit­sen­ko uuden opis­ke­li­ja­kor­tin tai jäse­nyy­den?

  Opis­ke­li­ja­kor­tis­sa­si lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla.

  Ilmoi­tat­han kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn asia­kas­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

  Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Vies­ti­kent­tään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja ”uusi kortti”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvo­ku­va voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmis­tam­me sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen vaih­ta­nut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

  Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

  Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Vies­ti­kent­tään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja ”uusi kortti”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvo­ku­va voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmis­tam­me sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • Minulla on normaa­li SAKKI-kortti, mutta tahtoi­sin vaihtaa sen SAKKI + ISIC –kort­tiin. Miten se onnis­tuu?

  SAKKI + ISIC –yhdis­tel­mä­kor­tin saat seuraa­val­la tavalla:

  Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Vies­ti­kent­tään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja ”ISIC”.

  Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi  Kasvo­ku­va voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

  Valmis­tam­me sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

  Lue vastaus Sulje
 • Mihin saakka opis­ke­li­ja­kort­ti­ni luku­vuo­si- tai luku­kausi­tar­ra on voimas­sa?

  Luku­vuo­si­tar­ra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimer­kik­si luku­vuo­si 2015–16 –tarra on voimas­sa 30.9.2016 saakka.

  Syksy-tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimer­kik­si syksy 2016 –tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2017.

  Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille!

  Lue vastaus Sulje
 • Ostin opis­ke­li­ja­kor­tin kolmek­si vuodek­si. Miksi siinä lukee luku­vuo­si 2016–17 eikä 2016–19?

  Kort­tiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäse­nyy­te­si on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Tee osoit­teen­muu­tos tästä.

  Lue vastaus Sulje
 • Olen unoh­ta­nut kuinka moneksi vuodek­si liityin. Mistä saan sen selvil­le?

  Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi . Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

  Lue vastaus Sulje
 • Kuinka pitkään tarrani on voimas­sa valmis­tu­mi­se­ni jälkeen?

  Luku­vuo­si-tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimer­kik­si Luku­vuo­si 2016–17-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2017.

  Syksy-tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimer­kik­si Syksy 2017 –tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2018.

  Lue vastaus Sulje
 • Liityin jäse­nek­si huhti­kuus­sa, mutta kortis­sa­ni lukee luku­vuo­si 2015–2016. Olenko nyt maksa­nut turhaan koko luku­vuo­des­ta, vaikka liityin vasta nyt jäse­nek­si?

  Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2015–2016, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuus­sa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden luku­vuo­si- tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

  Huhti­kuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2016 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2018, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäse­nyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2016, syksy 2016, kevät 2017, syksy 2017 ja kevät 2018. SAKKIl­la ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

  Lue vastaus Sulje
 • Minkä ammat­ti­liit­to­jen opis­ke­li­ja­jä­se­nek­si voin liittyä SAKKIin liit­ty­mi­sen yhtey­des­sä?

  SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

  TEAM Teol­li­suusa­lo­jen Ammat­ti­liit­to ry
  Metal­li­työ­väen Liitto ry
  Puu- ja erityi­sa­lo­jen liitto ry
  Raken­nus­liit­to ry
  Julkis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
  Palve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­to PAM ry
  Auto- ja Kulje­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to ry
  Sähkö­alo­jen ammat­ti­liit­to ry
  Pape­ri­liit­to ry

  Näistä liitois­ta TEAM, Metal­li­liit­to sekä Pape­ri­liit­to tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin jäse­ne­tu­naan! Kysy lisää asia­kas­pal­ve­lus­tam­me.

  Lue vastaus Sulje
 • Voinko saada SAKKI-kortin ilmei­sek­si liit­ty­mäl­lä oman alani ammat­ti­lii­ton opis­ke­li­ja­jä­se­nek­si?

  TEAM, Metal­li­liit­to sekä Pape­ri­liit­to tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI-opis­ke­li­ja­kor­tin jäse­ne­tu­naan! Voit liittyä mainit­tui­hin liit­toi­hin jos opis­ke­let selkeäs­ti sen piiriin kuulu­vaa alaa.

  Metal­li­lii­ton jäse­nek­si voit liittyä jos opis­ke­let joksi­kin seuraa­vis­ta:

  Ajoneu­voa­sen­ta­ja
  Auto­ko­rin­kor­jaa­ja
  Auto­maa­la­ri
  Auto­myy­jä
  Pien­ko­ne­kor­jaa­ja
  Varao­sa­myy­jä
  Kello­sep­pä
  Mikro­me­kaa­nik­ko
  Auto­maa­tio­asen­ta­ja
  Hieno­me­kaa­nik­ko
  Konee­na­sen­ta­ja
  Koneis­ta­ja
  Kunnos­sa­pi­toa­sen­ta­ja
  Levy­sep­pä­hit­saa­ja
  Työvä­li­ne­val­mis­ta­ja
  Valaja
  Valu­mal­lin­val­mis­ta­ja
  Metsä­ko­nea­sen­ta­ja

  TEAMin jäse­nek­si voit liittyä jos opis­ke­let joksi­kin seuraa­vis­ta:

  Media-assis­tent­ti
  Suutari
  Kuva-arte­saa­ni
  Arte­saa­ni, teks­tii­lin ja vaate­tuk­sen ko.
  Labo­rant­ti
  Kumi­tuo­te­val­mis­ta­ja
  Muovi­tuo­te­val­mis­ta­ja
  Paino­tuo­tan­toas­sis­tent­ti
  Proses­sin­hoi­ta­ja, biotek­nii­kan ko.
  Proses­sin­hoi­ta­ja, kemia­tek­nii­kan ko.
  Teks­tii­li­huol­ta­ja
  Teks­tii­lin­val­mis­ta­ja
  Modisti
  Pukuom­pe­li­ja
  Turk­ku­ri
  Vaat­tu­ri
  Pape­ri­lii­ton jäse­nik­si voivat liittyä pape­rin­ja­los­ta­jik­si tai pape­ri­teol­li­suu­den proses­sin­hoi­ta­jik­si opis­ke­le­vat.

  Lue vastaus Sulje

Asia­kas­pal­velu

Asiakaspalvelu avoinna

ma-pe 10.00-14.00

Puhelin

050 337 4655

Sähköpostiosoite

asiakaspalvelu@sakkiry.fi

Postiosoite

PL 178, 00531 Helsinki

Osoit­teen­muu­tos & eroil­moi­tus

Tällä lomak­keella voit tehdä osoit­teen­muu­tok­sen tai eroil­moi­tuk­sen. Valitse lomak­keen ensim­mäi­sestä kohdas­ta joko osoit­teen­muu­tos tai eroil­moi­tus riip­puen kumpaa olet teke­mässä.

SAKKIn jäsenen on itse tehtävä osoit­teen­muu­to­sil­moi­tus aina, kun hänen osoit­teensa vaihtuu. Emme saa tietoa väes­tö­re­kis­te­ristä. Osoit­teen­muu­to­sil­moi­tuk­sen tehdes­säsi varmis­tat, että uusi luku­vuo­si­tarra lähe­te­tään sinulle oikeaan osoit­tee­seen.

Jos opin­tosi ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sasi tai et halua enää olla SAKKIn jäsen voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomak­keen täytet­tyäsi tietosi pois­te­taan rekis­te­ristä noin kuukau­den sisällä ilmoi­tuk­sen teke­mi­sestä. Opis­ke­li­ja­kortti on voimas­sa aina tarras­sa olevan jälkim­mäi­sen vuoden syys­kuun loppuun asti.