Opiskelija­kortti

Pen
Line
Pen

Liittymällä SAKKIn jäse­nek­si saat jäse­ne­tu­na opis­ke­li­ja­kor­tin eli SAKKI‐kortin. SAKKI‐kortti oikeut­taa kaik­kiin Matka­huol­lon ja VR:n opis­ke­lija‐alen­nuk­siin sekä opis­ke­li­jae­tu­pal­ve­lun Frankin opiskelija‐alennuksiin.

Voit myös ostaa itsel­lesi taval­li­sen SAKKI‐opis­ke­li­ja­kor­tin sijaan SAKKI + ISIC yhdis­tel­mä­kor­tin, jolla saat käyt­töösi opis­ke­lija‐alen­nuk­set ympäri maail­maa, myös Suomen ulko­puo­lella! SAKKI + ISIC –kortti sisäl­tää siis kaikki taval­li­sen SAKKI‐opis­ke­li­ja­kor­tin alen­nuk­set, sekä lisäksi kaikki ISIC‐edut maail­malla.

Tutustu ennen tilaa­mista jäsenyyden eh­toi­hin.

 

Suomen edul­li­sin opis­ke­li­ja­kort­ti!

SAKKI‐kortti

  • 1 vuosi 16 euroa
  • 2 vuotta 21 euroa
  • 3 vuotta 25 euroa
  • 4 vuotta 29 euroa

SAKKI + ISIC –kortti

  • 1 vuosi 25 euroa
  • 2 vuotta 30 euroa
  • 3 vuotta 34 euroa
  • 4 vuotta 38 euroa

Hinnat sisäl­tä­vät opis­ke­li­ja­kor­tin kotiisi toimi­tet­tuna sekä vuosit­tain toimi­tet­ta­van luku­vuo­si­tar­ran. SAKKI ei peri näiden hinto­jen lisäksi mitään eril­li­siä kortti tai posti­tus­ku­luja.

Muista lukea jäsenyyden eh­dot!

Opiskelijakortin voi tilata sähköi­ses­ti tai pape­ri­sel­la liit­ty­mis­lo­mak­keel­la. Voit tulos­taa liit­ty­mis­lo­mak­keen mate­ri­aa­li­pan­kis­ta tai tilata painet­tu­ja lomak­kei­ta oppi­lai­tok­see­si mate­ri­aa­lin­ti­laus­lo­mak­keel­la.

Opiskelijakortin tilaa­mi­seen tarvit­set:

  • itses­tä­si hyvä­laa­tui­sen passi­ku­va­tyyp­pi­sen kasvo­ku­van, jonka voit sähköis­tä loma­ket­ta varten ottaa itse känny­käl­lä
  • opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen, jotta voimme tunnis­taa sinut opis­ke­li­jak­si. Sähköistä liit­ty­mis­tä varten voit ottaa todis­tuk­ses­ta kuvan niin ikää vaik­ka­pa känny­käl­lä. Opiskelutodistuksen saa yleensä oppi­lai­tok­sen opin­to­toi­mis­tos­ta.

FRANK APP

Tervetuloa nyky­ai­kaan! Tilatessasi SAKKI‐kortin saat perin­tei­sen muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin lisäksi myös digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kännyk­kää­si! Saat siis opis­ke­li­jae­dut käyt­töö­si jo ennen kuin ehdit saamaan fyysi­sen SAKKI‐kortin lompak­koo­si.

Digitaalisen opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­ot­to kestää vain noin minuu­tin ja se kuuluu jäse­nyy­te­si hintaan auto­maat­ti­ses­ti.

Voit ottaa Frank Appin käyt­töön heti, kun jäsen­ha­ke­muk­se­si on käsi­tel­ty ja jäsen­mak­susi on kirjau­tu­nut järjes­tel­määm­me. Tämä voi kestää muuta­mas­ta päiväs­tä pariin viik­koon riip­puen jäsen­ha­ke­mus­ten jonosta.

Opiskelija‐alennukset

SAKKI–opiskelijakortilla saat Suomen suurim­man opis­ke­li­jae­tu­pal­velu Frankin tarjoa­mat katta­vat edut. Tähän jouk­koon kuulu­vat mm. VR:n ja Matka­huol­lon opis­ke­lija‐alet sekä alen­nuk­sia ravin­to­lois­ta, kahvi­lois­ta, liikun­ta­kes­kuk­sis­ta, parturi‐kampaamoista, vaate­liik­keis­tä, eloku­va­teat­te­reis­ta sekä netti­kau­pois­ta!

Frankin alen­nus­ten lisäksi saat SAKKI‐kortil­lasi SAKKIn erik­seen hank­ki­mat edut:

SAKKI on vakuut­ta­nut kaikki SAKKIn opis­ke­li­ja­kor­tin halti­jat Turvassa kollek­tii­vi­sella jäsen­va­kuu­tuk­sella, joka sisäl­tää matkus­ta­ja­va­kuu­tuk­sen sekä vapaaa­jan tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen pysyvän haitan varalle. Lue lisää täältä!

SAKKIn jäse­ne­nä Turva tarjoaa sinulle kaik­kein parhaim­mat edut: saat heti 10%:n jatku­van liit­toa­len­nuk­sen koti,- henkilö‐ ja kasko­va­kuu­tuk­sis­ta. Lisäksi on paljon muita etuja. Lue lisää täältä!

Lataa itsel­le­si TaskuTurva, jotta vakuu­tus­tur­va­si kulkee siellä missä sinäkin!

Saat 15% alen­nus­ta tila­tes­sa­si ammat­ti­la­kin Fredriksonin netti­kau­pas­ta alen­nus­koo­dil­la SAKKILAINEN2014

SAKKIn jäse­ne­nä saat alen­nus­ta polt­toai­nees­ta ST1‐asemilla. Lue lisää edusta täällä!

Jäsenpal­velu

Jäsenpalvelu avoinna

ma-pe 13.00-16.00

Puhelin

050 337 4655

Sähköpostiosoite

opiskelijakortti@sakkiry.fi

Postiosoite

Hakaniemenranta 1 C, 00530 HELSINKI

Osoit­teen­muu­tos & eroil­moi­tus

Tällä lomak­keel­la voit tehdä osoit­teen­muu­tok­sen tai eroil­moi­tuk­sen. Valitse lomak­keen ensim­mäi­ses­tä kohdas­ta joko osoit­teen­muu­tos tai eroil­moi­tus riip­puen, kumpaa olet teke­mäs­sä.

Huomaathan, ettei sinun tarvit­se tehdä osoit­teen­muu­tos­ta, jos olet tehnyt muut­toil­moi­tuk­sen Postin kautta. Mikäli osoi­te­tie­to­si ovat luovu­tus­kiel­lon piiris­sä, emme kuiten­kaan saa osoi­tet­ta­si Postin kautta, vaan sinun kannat­taa tehdä ilmoi­tus osoit­teen­muu­tok­ses­ta­si tällä lomak­keel­la.

Jos opin­to­si ovat päät­ty­neet oppi­lai­tok­ses­sa­si tai et halua enää olla SAKKIn jäsen, voit tehdä eroil­moi­tuk­sen. Lomakkeen täytet­tyä­si tietosi pois­te­taan jäsen­re­kis­te­ris­tä muiden samana vuonna eroil­moi­tuk­sen tai valmis­tu­nei­den jäsen­ten tieto­jen mukana.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa muutosta tämän kautta, jos olet tehnyt osoitteenmuutoksen postin osoitteenmuutospalvelussa.