Koulutukset

Jokainen ei ole seppä syntyessään. Meille on hyvin tärkeää, että jokainen opiskelijakunnan edustaja sekä tutor saa tarvittavan avun ja koulutuksen toimiakseen oman kouluyhteisön parissa. Tarjoamme myös koulutuksia kouluyhteisön yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksemme ovat aina osallistavia ja ne toteutetaan keskus­te­lun ja ryhmä­töi­den avulla. Kaikki koulutukset muokataan aina tilaajan toiveiden perusteella, joten kun olet tilaamassa koulutusta muista mainita tarpeistasi. Koulutuksia pitää SAKKIn edukattorit, hallitus sekä henkilöstö.

Opiskelijakuntakoulutus I

kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitus

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi mistä opiskelijakuntatoiminta koostuu niin yhdistyksen perustamisesta varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen, viestinnän toteuttamiseen sekä hallituksen toimintaan.

Opiskelijakuntakoulutus II

kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitus, vaikuttamisesta kiinnostuneet

Tämän koulutuksen valinta ei edellytä, että on käynyt koulutuksen ensimmäisen osan. Suosittelemme kuitenkin valitsemaan molemmat koulutukset.

Koulutuksen toisessa osassa syvennytään edunvalvontaan. Osallistujat tutustuvat opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja siihen, miten päätök­sen­te­koon käytän­nös­sä vaiku­te­taan. Koulutuksessa luodaan valmiuk­sia myös neuvot­te­lu­tai­toi­hin ja saadaan vink­ke­jä lehdis­tö­tie­dot­teen tai kannan­o­ton kirjoit­ta­mi­seen. Koulutuksesta saa myös työka­lu­ja oppi­lai­tos­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den sovit­te­luun ja ratkai­se­mi­seen.

Tutorkoulutus

kesto: 6 tuntia
suunnattu: tutorit, opiskelijakunnan hallitus

Opis­ke­li­joi­ta valmen­ne­taan toimi­maan tuto­rei­na ja käydään läpi tutor­toi­min­nan perus­tei­ta sekä tavoit­tei­ta. Koultuksessa valmis­tel­laan toimin­nal­le vuosi­ka­len­te­ria, suun­ni­tel­laan uusien opis­ke­li­joi­den ryhmäy­tys­päi­viä ja muita tapah­tu­mia oppi­lai­tok­sen yhtei­söl­li­syy­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si.

Kampusrauhaa: Unelmien amis

kesto: 2 tuntia
hinta: 300 €, jäsenopiskelijakunnat 250 €
vetäjä: SAKKIn asiantuntija
suunnattu: haluat innostaa, voimaannuttaa opiskelijoita ja henkilöstöä miettimään omaa rooliaan amisarjessa.

Tämän työpajan tarkoitus on käynnistää opiskelijalähtöinen kehittämisprosessi. Osallistujat (opiskelijat ja henkilöstö) keskustelevat työpajassa ohjaajan johdolla oman oppilaitoksensa arjesta tai jostakin tietystä teemasta, esim. arjen sujuvuudesta, häirinnästä, syrjinnästä. Yhdessä keksimme ideoita, joilla oppilaitoksen arjesta saadaan mielekkäämpää.

Kampusrauhaa: Unelmista totta

kesto: 2 + 2 tuntia
hinta: 500 €, jäsenopiskelijakunnat 450 €
vetäjä: SAKKIn asiantuntija
suunnattu: oppilaitoksenne on valmis sitoutumaan työpajoissa syntyneiden ideoiden toteutukseen ja haluaa konkreettisia suunnitelmia niiden tueksi.

Tässä työpajassa otetaan askel pidemmälle ja suunnitellaan ideoille konkreettisia kokeiluja. Osallistujat (opiskelijat ja henkilökunta) keksivät ratkaisuja ohjaajan johdolla ja valmistautuvat viemään suunnitelmat oppilaitoksen johdolle.

Kampusrauhaa: ALL IN Unelmat

kesto: 2 + 2  + 2 tuntia (sijoittuu 6 kuukauden ajanjaksolle)
hinta: räätälöidään tilauksen yhteydessä
vetäjä: SAKKIn asiantuntija
suunnattu: kehittämismyönteiselle ja kampusrauhaa-toimintakonseptiin sitoutuneelle ammatilliselle oppilaitokselle. Arvioinnin avulla pystytään kehittämään toimintakonseptia edelleen juuri teidän oppilaitoksen arkeen sopivaksi.

Tämä on räätälöitävissä sen mukaan, mitä edellisessä kahdessa työpajassa päätetään. ALL IN Unelmat -työpajan tarkoitus on vahvistaa sisäistä keskustelunkulttuuria oppilaitoksissa ja juurruttaa kamusrauha-toimintamalli osaksi oppilaitoksen arkea.

Hinnasto

Jäsenopiskelijakunnille 100 €
Muille opiskelijakunnille 150 €

KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Henkilökuva
SANNA NEUVONEN
SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija

Tilaa koulutus täyttämällä lomake alla.

tilaa koulutus

Täyttämällä tämän lomakkeen ilmoitat mielenkiinnosta tilata jonkin SAKKIn koulutuksista.

Lomakkeen täyttäminen ei vielä ole lopullinen päätös koulutuksen tilaamiseen. Käymme keskustelun tilaajan kanssa, jotta voimme lyödä lukkoon ajankohdan, koulutuksen tarpeet sekä sisällön.

Huomioithan, että koulutuksen sisältöjä ei voi sekoittaa. Eli jos varaat ”Opiskelijakuntakoulutus I”, koulutuksessa käsitellään vain ensimmäisen koulutuksen asioita.