Koulutukset

Jokainen ei ole seppä syntyessään. Meille on hyvin tärkeää, että jokainen opiskelijakunnan edustaja sekä tutor saa tarvittavan avun ja koulutuksen toimiakseen oman kouluyhteisön parissa. Tarjoamme myös koulutuksia kouluyhteisön yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksemme ovat aina osallistavia ja ne toteutetaan keskus­te­lun ja ryhmä­töi­den avulla. Kaikki koulutukset muokataan aina tilaajan toiveiden perusteella, joten kun olet tilaamassa koulutusta muista mainita tarpeistasi. Koulutuksia pitää SAKKIn edukattorit, hallitus sekä henkilöstö.

Opiskelijakuntakoulutus I

kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitus

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi mistä opiskelijakuntatoiminta koostuu niin yhdistyksen perustamisesta varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen, viestinnän toteuttamiseen sekä hallituksen toimintaan.

Opiskelijakuntakoulutus II

kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitus, vaikuttamisesta kiinnostuneet

Tämän koulutuksen valinta ei edellytä, että on käynyt koulutuksen ensimmäisen osan. Suosittelemme kuitenkin valitsemaan molemmat koulutukset.

Koulutuksen toisessa osassa syvennytään edunvalvontaan. Osallistujat tutustuvat opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja siihen, miten päätök­sen­te­koon käytän­nös­sä vaiku­te­taan. Koulutuksessa luodaan valmiuk­sia myös neuvot­te­lu­tai­toi­hin ja saadaan vink­ke­jä lehdis­tö­tie­dot­teen tai kannan­o­ton kirjoit­ta­mi­seen. Koulutuksesta saa myös työka­lu­ja oppi­lai­tos­ten ongel­ma­ti­lan­tei­den sovit­te­luun ja ratkai­se­mi­seen.

Tutorkoulutus

kesto: 6 tuntia
suunnattu: tutorit, opiskelijakunnan hallitus

Opis­ke­li­joi­ta valmen­ne­taan toimi­maan tuto­rei­na ja käydään läpi tutor­toi­min­nan perus­tei­ta sekä tavoit­tei­ta. Koultuksessa valmis­tel­laan toimin­nal­le vuosi­ka­len­te­ria, suun­ni­tel­laan uusien opis­ke­li­joi­den ryhmäy­tys­päi­viä ja muita tapah­tu­mia oppi­lai­tok­sen yhtei­söl­li­syy­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si.

Yhdenvertaisuuskoulutus

Kesto: 2 h
Suunnattu: Opiskelijakunnan hallitus, yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneet oppilaitoksen amisopiskelijat

Koulutus tarjoaa opiskelijoille tietoa siitä, mitä yhdenvertaisuus ja syrjintä on, miten syrjintään on mahdollista puuttua ja miten yhdenvertaisuutta voi edistää omassa amiksessa. Osallistujat käsittelevät teemaa mm. pienryhmätehtävien kautta.

Hinnasto

Jäsenopiskelijakunnille 100 €
Muille opiskelijakunnille 150 €

KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Henkilökuva
SANNA NEUVONEN
järjestöasiantuntija (tapahtumat ja koulutukset, opiskelijakunnat)
SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (hankekumppanuudet, vaikuttamistyö, oppilaitosyhteistyö)

Tilaa koulutus täyttämällä lomake alla.

Tilaa koulutus

Täyttämällä tämän lomakkeen ilmoitat mielenkiinnosta tilata jonkin SAKKIn koulutuksista.

Lomakkeen täyttäminen ei vielä ole lopullinen päätös koulutuksen tilaamiseen. Käymme keskustelun tilaajan kanssa, jotta voimme lyödä lukkoon ajankohdan, koulutuksen tarpeet sekä sisällön.