SAKKI vaikuttaa

SAKKIn toiminta jaetaan palveluihin sekä edunvalvontaan. Tuotamme koulutuksia ja tapahtumia jäsenillemme sekä ammattiin opiskeleville. Toiminnalla tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja päästä vaikuttamaan. Tämän lisäksi vaikutamme ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijoiden arkeen olemalla mukana eri hankkeissa sekä työryhmissä. 

Olemme #amis­te­na­sial­la niin paikal­li­sis­ta opis­ke­li­ja­kun­nis­ta minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­sel­le tasolle asti. Kansainvälisessä toimin­nas­sa vaiku­tam­me OBESSU:ssa sekä NSSN:ssa. OBESSU – the Organising Bureau of European School Student Unions kokoaa yhteen kansal­li­sia toisen asteen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jä yli kahdes­ta­kym­me­nes­tä maasta Euroopassa. NSSN eli Nordic School Student Network on verkos­to pohjois­mai­den opis­ke­li­jär­jes­töil­le.

Vaikuttaminen sekä edunvalvonta voi välillä tuntua hankalalta ja vaikeasti ymmärrettävältä. Avasimme tähän alle hieman paremmin sitä miten vaikuttaminen SAKKIssa tapahtuu ja kuka SAKKIssa vaikuttaa. 

VAIKUTTAVA SAKKI

SAKKIn ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, joka järjestetään sääntöjen mukaisesti kahden vuoden välein. Viime liittokokous järjestettiin huhtikuussa 2018 ja seuraava keväällä 2020. Liittokokouksessa hyväksytään SAKKIn toimintaa ohjaavat dokumentit kuten toimintasuunnitelma, strategia sekä poliittinen ohjelma (Amigaattori). Liittokokous valitsee myös SAKKIn hallituksen.

SAKKIn jäsenopiskelijakunnat, jäsenet sekä yhteisöjäsenet ovat oikeutettu käyttämään päätösvaltaa liittokokouksessa. SAKKIn säännöt määrittelevät,  kuka saa käyttää päätösvaltaa ja montako ääntä esimerkiksi yhdellä jäsenopiskelijakunnalla on käytössä. SAKKIn aktiiviset jäsenet ovat yleensä myös henkilöitä, jotka päätyvät SAKKIn hallitukseen.

SAKKIn hallitus vastaa SAKKIn strategisesta toiminnasta ja huolehtii, että liittokokouksen asettama toimintasuunnitelma toteutuu. SAKKIn hallitus vastaa myös SAKKIn henkilöstön palkkaamisesta ja on vastuussa liiton taloudesta yhdessä pääsihteerin kanssa. SAKKIn poliittisessa toiminnassa noudatetaan liittokokouksen hyväksymää poliittista ohjelmaa (Amigaattoria), mutta sen ulkopuolella tehtävistä linjauksista vastaa hallitus.

SAKKIn henkilöstö vastaa operatiivisen toiminnan pyörittämisestä yhdessä hallituksen kanssa. Henkilöstö vastaa muun muassa liiton viestinnästä, tapahtumien ja koulutusten toteuttamisesta sekä valmistelee tulevan liittokokouksen materiaaleja yhdessä hallituksen kanssa. SAKKIn hallitus hyväksyy viimeisenä kaikki liittokokoukseen menevät dokumentit.

SAKKIn henkilöstön ja hallituksen jäsenet edustavat SAKKIa eri työryhmissä. SAKKIn linjat työryhmissä määrittelee liittokokouksen päättämä poliittinen ohjelma, toimintasuunnitelma sekä strategia. Työryhmissä nostetaan esiin myös oikeita kokemuksia opiskelijoilta, joita esimerkiksi SAKKIn jäsenet ovat kertoneet SAKKIn tapahtumassa.

SAKKI on mukana erilaisissa hankkeissa, jotta ammattiin opiskelevien vaikuttavuutta voidaan kasvattaa ja parantaa entistä tehokkaammin. Hankkeiden painopisteet määrittelee liittokokouksen hyväksymä strategia, poliittinen ohjelma sekä toimintasuunnitelma.

KYSYTTÄVÄÄ SAKKIN VAIKUTTAMISTOIMINNASTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija

TUTUSTU MYÖS

Apua & neuvoja

Opinnot eivät aina suju ilman ongel­mia tai vastoin­käy­mi­siä. Tärkein neuvom­me onkin: älä panikoi! Asioilla on tapana järjes­tyä. Tässä on listat­tu vastauk­sia muuta­miin ylei­sim­piin kysy­myk­siin. 

Mitä voin tehdä, koska minua kiusataan ja/tai häiritään oppilaitoksessani?

Kenenkään ei tarvit­se sietää kiusaa­mis­ta tai häirin­tää arjes­saan. Riippumatta siitä, kuka sinua kiusaa, ole yhtey­des­sä luotet­ta­vaan ja vastuul­li­seen aikui­seen oppi­lai­tok­ses­sa­si. Mikäli koet kiusaa­mis­ta tai häirin­tää opet­ta­jien tai muun henki­lö­kun­nan taholta, voit kertoa asiasta esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nal­le tai oppi­lai­tok­sen johdol­le. Muista, että myös tervey­den­hoi­ta­jat ja esimer­kik­si kuraat­to­ri ovat valmii­ta kuule­maan sinua.

Olenko oikeutettu opintotukeen?

Jos opis­ke­let täysi­päi­väi­ses­ti amik­ses­sa, etkä saa muuta etuutta (esimer­kik­si työt­tö­myys­tu­ki), on toden­nä­köis­tä, että olet oikeu­tet­tu opin­to­tu­keen. Jos olet alle 20‐vuotias, vanhem­pie­si tulot saat­ta­vat vaikut­taa opin­to­tu­ke­si saan­tiin ja määrään. Opintotukea haetaan KELA:lta ja voit pyytää hakuun apua opin­to­toi­mis­tos­ta. Katso lisää täältä.

Voinko tehdä osan opinnoistani ulkomailla?

Opiskelijoilla tulisi olla mahdol­li­suus suorit­taa osa opin­nois­taan, esimer­kik­si työs­sä­op­pi­mis­jak­son, ulko­mail­la. Kysy esimer­kik­si oppi­lai­tok­se­si opolta kuka teillä koor­di­noi kansain­vä­li­siä vaihto‐ohjelmia. Lue lisää täältä.

Minulle annetaan liikaa/liian vähän vastuuta työssä tapahtuvassa oppimisessa. Miten voin vaikuttaa asiaan?

Tiedä aina omat oppi­mis­ta­voit­tee­si ennen työs­sä­op­pi­mis­jak­son alkua. Näin tiedät, mitä kaikkea jaksoon kuuluu. Muista myös pyytää palau­tet­ta läpi harjoit­te­lusi. Jos työmää­rä ei tunnu oikeal­ta, puhu ensin pereh­dyt­tä­jä­si kanssa tai kerro tilan­tees­ta­si opet­ta­jal­le­si. On oppi­lai­tok­se­si vastuul­la, että saat hyvän koulu­tuk­sen, myös työs­sä­op­pi­mis­jak­so­jen aikana! Katso työs­sä­op­pi­mi­sen peli­sään­nöt täältä.

Olen opiskelija amiksessa. Olenko oikeutettu opiskelijahuoltoon?

Jos olet perustutkinto‐opiskelija, sinulla on oikeus terveyden‐ ja sairau­den hoitoon opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon piiris­sä. Lisäksi sinulla on oikeus perustutkinto‐opiskelijana saada kuraattori‐ ja psyko­lo­gi­pal­ve­lui­ta tarvit­taes­sa. Suun tervey­den­huol­to on kunnal­li­sen tervey­den­huol­lon piiris­sä. Lue lisää täältä.

Saavatko henkilökunnan jäsenet tulla huoneeseeni pyytämättä opiskelija‐asuntolassa?

Eivät saa. Opiskelija‐asuntolan huone laske­taan kodiksi, joten henki­lö­kun­nan jäsenet, tai muut ulko­puo­li­set, eivät saa tulla luvatta kotiisi.

Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijakuntaa. Mitä voin tehdä?

Laissa amma­til­li­ses­ta perus­kou­lu­tuk­ses­ta tode­taan, että jokai­sel­la oppi­lai­tok­sel­la, jossa järjes­te­tään lain piiris­sä tapah­tu­vaa amma­til­lis­ta koulu­tus­ta, tulee olla sen opis­ke­li­jois­ta muodos­tu­va opis­ke­li­ja­kun­ta. Opiskelijakunnan tulisi lisäksi olla mukana oppi­lai­tok­sen johdon päätök­sen­teos­sa. Viekää asia oppi­lai­tok­sen­ne johdol­le ja pyytä­kää opis­ke­li­ja­kun­nan perus­ta­mis­ta. Tukea tähän saatte SAKKIlta.

Olen saanut väärän arvosanan. Kenelle ja miten voin valittaa?

Jos olet saanut mieles­tä­si väärän arvo­sa­nan oppi­lai­tok­ses­sa tapah­tu­vas­ta opetuk­ses­ta, keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si kanssa. Jos tämä ei auta, voit viedä sen esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nan avulla johto­por­taal­le. Jos asiaan ei saada ratkai­sua, voit olla yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan. Näyttöihin liit­tyen keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si ja arvioin­nin tehnei­den kanssa. Muistathan, että sinulla on aina oikeus saada perus­te­lut arvioin­nis­ta!

Saako oppilaitokseni periä minulta maksuja materiaaleista?

Oppilaitos voi pyytää maksuja jois­tain opetuk­ses­sa käytet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta, kuten kirjois­ta, kokin työasus­ta tai työs­tet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta. Maksuista tulisi kuiten­kin ilmoit­taa opis­ke­li­jal­le ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Oppilaitos ei voi periä maksuja henki­lö­suo­jai­mis­ta (esimer­kik­si turva­ken­gät, kypärät tai kuulos­uo­jai­met). Epäselvissä tapauk­sis­sa ole yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan.