#kampusrauhaa

#kampusrauhaa on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on huolehtia siitä, että ammatillinen koulutus on jatkossakin kaikille hyvä paikka opiskella itselleen ammatti. Rakennamme koulutuksen järjestäjien kanssa toimintakulttuuria, jossa opiskelijoiden ääni kuuluu, kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti eikä oppilaitoksissa synny turhia vastakkainasetteluja tai jännitteitä. Hanke jalkautuu pilottioppilaitoksiin eri puolilla Suomea ja kerää ketterien kokeilujen avulla esimerkkejä tehokkaista ja testatuista menetelmistä, joilla parhaiten edistää yhdenvertaista, rauhallista ja mielekästä arkea ammatillisessa koulutuksessa.

KEITÄ ME OLEMME?

Hankkeen takana ovat kolme pitkäaikaista ja arvostettua valtakunnallista toimijaa ammatillisen koulutuksen kentällä. Vetovastuu hankkeesta on hiljattain 30-vuotta täyttäneellä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:llä, joka puhuu yli 180 000 ammattiin opiskelevan puolesta. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on vuosikymmenten ajan ollut koulutuksen järjestäjien keskuudessa tunnettu ja luotettu kumppani, jonka erikoisalaa ovat opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja liikunnan keinoin. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on puolestaan pitkät perinteet oppilaitostyössä ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Mitä me käytännössä teemme?

Jokaisen oppilaitoksen ja toimipisteen tarpeet ovat erilaisia. Tämän takia hankkeen toiminta ei perustu minkään yksittäisen toimintamallin tai työkalun levittämiseen. Tiedämme kokemuksesta, että ainoa tapa saada ihmiset innostumaan yhteisistä asioista on osoittaa arvostusta heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kohtaan, koska jokainen ihminen on luonnostaan kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu lähiympäristössä ja miten se vaikuttaa omaan elämään. Organisaation ulkopuolelta tuoduilla hyvilläkin ajatuksilla on taipumus jäädä ulkopuolisiksi ajatuksiksi, joista ei seuraa pysyvää muutosta arjessa.

#kampusrauhaa-toiminnan ytimessä on hanketiimin ja oppilaitoksen välinen kehittäjäkumppanuus. Hankkeessa käynnistetään paikallisiin tarpeisiin räätälöity prosessi, jonka tavoitteena on innostaa ja tuoda yhteen opiskelijoita ja henkilöstöä pohtimaan omaa arkeaan ja keksimään ideoita, joilla siitä saisi entistä toimivamman. Opiskelijoiden ja henkilöstön sitouttaminen on kehittämistoiminnan kannalta ratkaisevaa. Pelkkä ideointi ja hyvä keskustelu eivät kuitenkaan riitä, vaan niistä on seurattava myös konkreettista toimintaa eli näkyvää muutosta ihmisten ympäristössä. Työpajatyöskentelyllä etenevän prosessin aikana ideoista jalostetaan kokeiluja, joita lähdetään testaamaan käytännössä. Parhaista kokeiluista syntyy uusia käytäntöjä, joita on helppo juurruttaa osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria, koska ne perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja ovat kokeilujen kautta jo kiinnittyneet osaksi olemassa olevia rakenteita.

Arkeen perustuvan kehittämistoiminnan kautta vahvistetaan oppilaitosyhteisöä ja sen jäseniä. Samalla rakennetaan opiskelijalähtöisempää ja aiempaa osallistavampaa toimintakulttuuria ammatilliseen koulutukseen. Hankkeen aikana kehitetyt moninaiset kokeilut mallinnetaan ja tuodaan koko kentän käytettäväksi, jotta kuka tahansa voi hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Näin syntyy kirjava valikoima erilaisissa oppilaitosympäristöissä kehitettyjä ja testattuja toimintatapoja, joita kuka tahansa voi vapaasti soveltaa oman oppilaitoksensa tai ryhmänsä tarpeisiin.

ota yhteyttä

ANTTI SEITAMAA
projektipäällikkö
(AKIRA-hanke)
PAULIINA KUUNKAJO-ERÄMETSÄ

Ohjeet työpajojen vetämiseen

Ideatyöpajan ohjeistus

Suunnittelutyöpajan ohjeistus

Miksi me teemme tätä?

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen tehtävä on edelleen:

tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

#kampusrauhaa-hankkeen toiminta perustuu ajatukseen, että laissa mainittuja taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä. Tämän takia niitä olisi syytä harjoitella jo opintojen aikana oppilaitoksen arjessa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee yhä moninaisempi joukko ihmisiä. Peruskoulun päättävien ja aikuiskoulutukseen osallistuvien lisäksi ammatillinen koulutus on keskeinen koulutusväylä vieraskielisille, joita on tällä hetkellä yhteensä noin 8 % kaikista amisopiskelijoista. Myös myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista suuri osa on tarkoitus kotouttaa nimenomaan ammatillisen koulutuksen väylää pitkin.

Ammatilliset oppilaitokset eivät ole muusta yhteiskunnasta irrallaan olevia saarekkeita. Yhteiskunnalliset keskustelut ja esimerkiksi vihapuhe näkyvät myös oppilaitosten käytävillä. Meidän unelmien amiksessa ketään ei syrjitä tai jätetä ryhmän ulkopuolelle. Sen takia olemme päättäneet ryhtyä rakentamaan #kampusrauhaa.

Katso videot Tubessa!

Kaikki hankkeemme videot on listattu tälle soittolistalle. Voit selata soittolistaa klikkaamalla videon vasemmassa yläkulmassa näkyvää kuviota (kolme viivaa ja play-merkki).

lisätietoa toiminnasta

Oletko kiinnostunut saamaan enemmän tietoa #kampusrauhaa-konseptista. Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun!

    Tietosuojaseloste löytyy alavalikosta