#kampusrauhaa

Kampusrauhaa-toimintakonseptin tavoitteena on huolehtia siitä, että ammatillinen koulutus on jatkossakin kaikille hyvä paikka opiskella itselleen ammatti. Haluamme rakentaa koulutuksen järjestäjien kanssa toimintakulttuuria, jossa opiskelijoiden ääni kuuluu, kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti eikä oppilaitoksissa synny turhia vastakkainasetteluja tai jännitteitä.

Keitä me olemme?

Kampusrauhaa on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, joka toteutettiin yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n ja kirkkohallituksen kanssa vuosina 2017-2019. SAKKI ry oli vastuussa hankkeen toteutumisesta. Hankkeessa jalkauduttiin pilottioppilaitoksiin eri puolilla Suomea. Yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa kehitettiin opiskelijalähtöinen lähestymistapa, jolla voidaan edistää yhdenvertaista, rauhallista ja mielekästä arkea ammatillisessa koulutuksessa. Tässä linkissä esittelyvideo kampusrauhaa-hankkeesta.

#Kampusrauhaa tarinoita

Mitä me käytännössä teemme?

Jokaisen oppilaitoksen ja toimipisteen tarpeet ovat erilaisia. Tämän takia kehittämisen tulee perustua vuoropuheluun ja molemminpuoliseen luottamukseen ja kiinnostukseen. Haluamme saada ihmiset innostumaan yhteisistä asioista osoittamalla arvostusta heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kohtaan. Uskomme että jokainen ihminen on luonnostaan kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu lähiympäristössään, ja haluaa vaikuttaa omaan elämäänsä.

Toimintakonseptissa tuodaan yhteen opiskelijoita ja henkilöstöä pohtimaan omaa arkeaan ja keksimään ideoita, joilla siitä saisi entistä toimivamman. Työpajatyöskentelyllä etenevän prosessin aikana ideoista jalostetaan kokeiluja, joita lähdetään testaamaan käytännössä. Parhaista kokeiluista syntyy uusia käytäntöjä, joita on helppo juurruttaa osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria, koska ne perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja ovat kokeilujen kautta jo kiinnittyneet osaksi olemassa olevia rakenteita.

Arkeen perustuvan kehittämistoiminnan kautta vahvistetaan oppilaitosyhteisöä ja sen jäseniä. Samalla rakennetaan opiskelijalähtöisempää ja aiempaa osallistavampaa toimintakulttuuria ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjää hyödyntämään työskentelymenetelmää osana oman organisaation kehittämistä.

Ota yhteyttä

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SANNA NEUVONEN
järjestöasiantuntija (tapahtumat ja koulutukset, opiskelijakunnat)

Miksi me teemme tätä?

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen tehtävä on edelleen:

tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Kampusrauhaa toimintakonsepti perustuu ajatukseen, että laissa mainittuja taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä. Tämän takia niitä olisi syytä harjoitella jo opintojen aikana oppilaitoksen arjessa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee yhä moninaisempi joukko ihmisiä. Peruskoulun päättävien ja aikuiskoulutukseen osallistuvien lisäksi ammatillinen koulutus on keskeinen koulutusväylä vieraskielisille, joita on tällä hetkellä yhteensä noin 8 % kaikista amisopiskelijoista.

Ammatilliset oppilaitokset eivät ole muusta yhteiskunnasta irrallaan olevia saarekkeita. Yhteiskunnalliset keskustelut ja esimerkiksi vihapuhe näkyvät myös oppilaitosten käytävillä. Meidän unelmien amiksessa ketään ei syrjitä tai jätetä ryhmän ulkopuolelle. Sen takia rakennamme #kampusrauhaa.

Katso videot tubessa!

Kaikki hankkeemme videot on listattu tälle soittolistalle. Voit selata soittolistaa klikkaamalla videon vasemmassa yläkulmassa näkyvää kuviota (kolme viivaa ja play-merkki).

Ohjeet työpajojen vetämiseen

Tässä ovat työpajojen ohjeistusvideot. Niitä voi hyödyntää vapaasti. Tarjoamme koulutuksen järjestäjille myös räätälöityjä koulutuspaketteja työpajojen tueksi.

Ideatyöpajan ohjeistus

Suunnittelutyöpajan ohjeistus