14.05.2018

Amikset tyyty­väi­siä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudis­tu­viin opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin

Lausunnot

Ammattikorkeakoulujen rehto­ri­neu­vos­to Arene ry sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­va kehit­tä­mis­han­ke esit­te­li­vät tänään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudet opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­lit. Uusissa valin­ta­mal­leis­sa pain­opis­te siir­re­tään todis­tus­va­lin­taan, jolla vali­taan jatkos­sa yli puolet ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta. Todistusvalinnassa huomioi­daan sekä ylioppilas‐ että amma­til­li­set tutkin­not siten, että kummal­la­kin todis­tuk­sel­la on tule­vai­suu­des­sa mahdol­lis­ta päästä suoraan opis­ke­le­maan ilman pääsy­koet­ta.

SAKKI ry pitää esitet­tyä uudis­tus­ta erin­omai­se­na, sillä se huomioi amma­til­li­set tutkin­not uudella tavalla osana korkea­kou­lu­va­lin­to­ja sekä tunnis­taa toisen asteen tutkin­non arvon. Uusi todis­tus­poh­jai­nen opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­li huomioi sekä amma­til­li­sen tutkin­non tarjoa­mat  yleis­si­vis­tä­vät taidot että tutkin­non keskiös­sä olevan amma­til­li­sen osaa­mi­sen.

– Ammatilliset tutkin­not ovat anta­neet aikai­sem­min oikeu­den hakea opis­ke­le­maan korkea­kou­lui­hin, mutta tutkin­non arvo­sa­nat eivät ole vaikut­ta­neet esimer­kik­si valin­ta­koe­pis­tei­siin tai muuten opis­ke­lu­pai­kan saami­seen. Tämä uudis­tus tulee nosta­maan amma­til­lis­ten tutkin­to­jen merki­tys­tä ja paran­ta­maan amma­til­li­sen tutkin­non suorit­ta­nei­den pääsyä ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Sekä yliop­pi­las­tut­kin­nol­la että amma­til­li­sel­le tutkin­nol­la hake­neil­le luodaan uudessa todis­tus­va­lin­nas­sa oma kiintiö, jonka ammat­ti­kor­kea­kou­lu saa itse määri­tel­lä. SAKKI pitää tärkeä­nä, että ammat­ti­kor­kea­kou­lut pitävät amma­til­li­sel­la tutkin­nol­la hakeu­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le paik­ka­mää­rän samana tai jopa kasvat­ta­vat sitä verrat­tu­na nykyi­sin amma­til­li­sel­la tutkin­nol­la korkea­kou­luun tullei­den määrään. Opiskelijavalintojen uudis­tu­mi­sen onnis­tu­mi­sen kannal­ta onkin kriit­tis­tä, että amma­til­li­sen tutkin­non suorit­ta­neil­le haki­joil­le tarkoi­tet­tu kiintiö on tarpeek­si suuri kaikis­sa ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa sekä tutkin­toa­loil­la.

Nykyisin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta noin 35 % on suorit­ta­nut amma­til­li­sen tutkin­non ja haki­jois­ta noin 40 % ilmoit­taa ylim­mäk­si tutkin­nok­seen amma­til­li­sen tutkin­non.

SAKKI on kannat­ta­nut todis­tus­va­lin­nan lisää­mis­tä osaksi  korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja, jotta toisen asteen tutkin­non merki­tys ja arvos­tus kasva­vat nykyi­ses­tä. Valintakoeväylän pitä­mi­nen osana valin­ta­pro­ses­sia on kuiten­kin edel­leen tarpeel­lis­ta.

– Tärkeää on, että portti korkea­kou­luo­pin­toi­hin valin­ta­koe­väy­lää pitkin pysyy avoinna. Moni nuori ei vält­tä­mät­tä osaa panos­taa toisen asteen koulu­tuk­sen aikana opin­toi­hin riit­tä­väs­ti, jolloin valin­ta­koe­väy­lä on heille paras keino näyttää osaa­mi­sen­sa  korkea­kou­luo­pin­to­ja varten, Tenkanen toteaa.

SAKKI toivoo samansuuntaisia linjauksia opiskelijavalinnoista myös yliopistoilta.

– Toivomme, että yliopis­tot ottavat nyt mallia ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta ja huomioi­vat myös amma­til­li­set tutkin­not todis­tus­va­lin­nois­saan. Suomalaisessa koulu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä ei saa olla umpi­pe­riä, erityi­ses­ti jos tavoit­teen on nostaa korkeas­ti koulu­tut­tu­jen määrää nuoris­sa ikäluo­kis­sa, Tenkanen linjaa.

Lisätietoa:
Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
[email protected]
044 7530 581