03.05.2018

Jes! amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityi­nen tuki selkey­te­tään

Uutiset

OAJ, kaikki viisi opet­ta­ja­kor­kea­kou­lua sekä ammat­tiin opis­ke­le­vien järjes­töt ovat tyyty­väi­siä opetus­mi­nis­te­rin tämän­päi­väi­seen uuti­seen, jonka mukaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityis­tä tukea selkey­te­tään.

Alkuvuoden ajan näytti siltä, ettei vuoden­vaih­tees­sa voimaan tullees­sa laissa amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta enää olisi ollut sään­nös­tä opis­ke­li­jan oikeu­des­ta erityi­so­pe­tuk­seen eikä kelpoi­suus­a­se­tuk­ses­sa olisi säädet­ty amma­til­li­sen erityi­so­pet­ta­jan kelpoi­suuk­sis­ta.

Opetusministeriö selkeyt­ti tilan­teen tänään totea­mal­la, että se muuttaa vielä kevään aikana opetus­hen­ki­lös­tön kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta annetun asetuk­sen 16 §:ää siten, että siinä tode­taan erityis­tä tukea anta­vien opet­ta­jien kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sis­ta aikai­sem­man asetuk­sen mukai­ses­ti.

Tutkintoon johta­van amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­jois­ta lähes 24 300 sai Tilastokeskuksen mukaan erityi­so­pe­tus­ta vuonna 2015. Määrä on koko ajan kasvus­sa. Nuorten amma­til­li­ses­sa perus­kou­lu­tuk­ses­sa jo lähes joka viides vuonna 2015 oli erityis­opis­ke­li­ja.

Erityisopetus on ollut keskei­nen tekijä, joka on turvan­nut opis­ke­li­joil­le yhden­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det opis­ke­luun, edis­tä­nyt opin­to­jen etene­mis­tä ja ehkäis­syt oppi­mis­vai­keuk­sis­ta johtu­via keskeyt­tä­mi­siä.

– On hienoa, että myös Opetushallituksen ohjeet erityi­ses­tä tuesta päivi­te­tään. Ne eivät miltään osin vastaa minis­te­riön tulkin­taa laista. Ohjeissa ei mainita opet­ta­jaa eikä opet­ta­jan roolia. Ministeriön mukaan erityi­sen tuen opis­ke­li­jan opetuk­ses­ta ja erityi­ses­tä tuesta vastaa­vat kuiten­kin­opet­ta­jat sekä erityi­sen tuen opet­ta­jat yhdessä. Ilman ammat­ti­tai­tois­ta erityi­so­pe­tus­ta olisi turha edes kuvi­tel­la, että kaikki opis­ke­li­jat saavut­tai­si­vat työelä­mä­kel­poi­suu­den, OAJ:n puheen­joh­ta­ja Olli Luukkainen toteaa nyt tyyty­väi­se­nä.

Myös opet­ta­ja­kor­kea­kou­luis­sa ollaan iloisia minis­te­riön kanna­no­tos­ta.

– Ammatillisen erityi­sen tuen opet­ta­jan kelpoi­suuk­sien säätä­mi­sel­lä täsmäl­li­ses­ti asetuk­sel­la on suuri merki­tys ammatin veto­voi­mal­le. Pätevällä amma­til­li­sel­la erityi­sen tuen opet­ta­jal­la on suuri merki­tys erityi­sen tuen opis­ke­li­jal­le myös työpai­kal­la tapah­tu­vas­sa oppi­mi­ses­sa, sanoo johtaja Seija Mahlamäki‐Kultanen HAMKista.

Ammattiin opis­ke­le­vien järjes­töt SAKKI ja OSKU pitivät alku­vuo­den epäsel­vää tilan­net­ta kestä­mät­tö­mä­nä. He ovat päivit­täin teke­mi­sis­sä sellais­ten opis­ke­li­joi­den kanssa, joiden opin­to­jen etene­mi­nen ja opin­to­jen pariin saapu­mi­nen aamulla riippuu täysin siitä, onko heille järjes­tet­ty tarvit­ta­va erityi­so­pe­tus ja erityi­so­pet­ta­jan tuki.

– Lakia säädet­täes­sä ei tuotu esille, että erityisopetus‐termin muut­ta­mi­nen erityi­sek­si tueksi tarkoit­tai­si, että opis­ke­li­joi­den oikeus amma­til­li­sen erityi­so­pet­ta­jan anta­maan erityi­so­pe­tuk­seen olisi pois­tu­nut. Erityisopetus on tärkein osa toimi­vaa erityis­tä tukea ja siksi olikin hämmen­tä­vää, että tulkin­ta opis­ke­li­jan oikeu­des­ta erityi­seen tukeen ei ollut selkeä, toteaa SAKKI ry:n uusi puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

– Lakia säädet­täes­sä koros­tet­tiin, että tukea tarvit­se­val­la opis­ke­li­jal­la on oikeus peda­go­gi­seen tukeen. Tähän asti erityi­so­pet­ta­ja on pysty­nyt opis­ke­li­jan kanssa arvioi­maan tuen tarpeen. Nyt Opetushallituksen ohjekin on päivi­tet­tä­vä siten, että siitä käy ilmi, että erityi­sen tuen opet­ta­ja on mukana suun­nit­te­le­mas­sa ja anta­mas­sa opis­ke­li­jal­le tukea, sanoo OSKU ry:n puheen­joh­ta­ja Emmi Pentikäinen.

OAJ, amma­til­li­set opet­ta­ja­kor­kea­kou­lut ja ammat­tiin opis­ke­le­vien järjes­töt ovat tyyty­väi­siä siihen, että kevään ajan jatku­nut vaikut­ta­mis­työ on tuot­ta­nut tulosta ja epäsel­vä tilanne on korjau­tu­mas­sa.

Kansanedustaja Mikaela Nylander jätti tänään edus­kun­nal­le kirjal­li­sen kysy­myk­sen amma­til­li­ses­ta erityi­so­pe­tuk­ses­ta

OKM:n tiedote säädös­ten selkiyt­tä­mi­ses­tä amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa.

Lisätietoja:

Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
[email protected]
puh. 044 753 0581