24.04.2018

Hae nyt sakkin edukaattoriksi!

Blogit

Oletko innokas ammat­tiin opis­ke­le­va ja kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­syy­des­tä, osal­li­suu­des­ta tai vaikut­ta­mi­ses­ta? Palatko halusta päästä pereh­dyt­tä­mään amiksia opis­ke­li­ja­toi­min­nan saloi­hin ja tarjota lisä­boos­tia toimin­taan? Olisiko siistiä toimia osana koulut­ta­ja­tii­miä, jolla ei mene sormi suuhun vaikeis­sa­kaan tilan­teis­sa ja joka ratkoo oppi­lai­tos­ten pulmat yhdessä amisten kanssa?

Nyt sinulla on mahtava tilai­suus hakea SAKKIn edukaat­to­rik­si! Edukaattorina pääset osaksi SAKKIn koulut­ta­ja­po­ruk­kaa ja pitä­mään opiskelijakunta‐ ja tutor­kou­lu­tuk­sia ympäri Suomea. Erityisen siistiä on, jos olet elemen­tis­sä­si toimies­sa­si muiden amisten kanssa ja tunnet jo jonkin verran opiskelijakunta‐ tai tutor­toi­min­taa. Edukaattorin ei kuiten­kaan tarvit­se olla opis­ke­li­ja­toi­min­nan ekspert­ti etukä­teen, tärkein­tä on posi­tii­vi­nen asenne ja halu kehit­tyä sellai­sek­si!

 

Mikä edukaattori?

Edukaattori on huip­pu­tyyp­pi, jonka hommiin kuuluu koulu­tus­ten pitä­mi­nen, amisten innos­ta­mi­nen sekä käytän­nön tiedon ja vink­kien tarjoa­mi­nen toimin­nan tueksi. Edukaattorin opas­tuk­sel­la koulu­tuk­sis­sa voidaan käydä esimer­kik­si läpi koko toimin­nan kirjo perus­teis­ta ja tavoit­teis­ta alkaen, valmis­tel­la toimin­nal­le vuosi­ka­len­te­ria, suun­ni­tel­la tapah­tu­mia oppi­lai­tok­sen yhtei­söl­li­syy­den ja viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si sekä pereh­tyä vaik­ka­pa varain­han­kin­taan.

Muiden koulut­ta­mi­sen lisäksi edukaat­to­ri pääsee kehit­tä­mään myös omaa osaa­mis­taan esimer­kik­si esiin­ty­mis­tai­to­jen ja osal­lis­ta­mi­sen tiimoil­ta.

Edukaattorina toimi­mi­nen ei maksa koulut­ta­jil­le mitään, sillä me korvaam­me matka­kus­tan­nuk­set ja tarjoam­me koulu­tuk­sis­ta pienen palk­kion. SAKKIn koulut­ta­jil­ta vaadi­taan sitou­tu­mis­ta SAKKIn arvoi­hin ja toimin­ta­ta­poi­hin.

 

Hakeminen

Edukaattoriksi hake­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa lyyti.in/edukaattoriksi18. Hakulomakkeessa odotam­me sinulta kysy­myk­siin vastai­lun lisäksi lyhyttä tekstiä, jossa kerrot moti­vaa­tios­ta­si ja siitä, miksi juuri sinut tulisi valita SAKKIn edukaat­to­rik­si.

Valitsemme hake­mus­ten perus­teel­la sopi­vim­mat koulut­ta­jat touko­kuun alussa, joten laitat­han hake­muk­se­si meille viimeis­tään 27.4.2018.

 

Koulutus

Edukaattorien koulu­tus järjes­te­tään 26.–27.5.2018 Helsingissä. Koulutuksessa harjoi­tel­laan muun muassa esiin­ty­mis­tai­to­ja, pereh­dy­tään tutor‐ ja opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­taan sekä viete­tään aikaa parhaas­sa amis­seu­ras­sa. Koulutus on osal­lis­tu­jil­le maksu­ton ja korvaam­me kaikki opis­ke­li­ja­hin­tai­set matkat. Huomaathan, että koulu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on edel­ly­tys edukaat­to­ri­na toimi­mi­sel­le. Varaathan siis jo nyt kalen­te­ris­ta­si vapaak­si touko­kuun viimei­sen viikon­lo­pun, 26.–27.5!

 

Jos jokin jäi mieti­tyt­tä­mään tai kaipaat lisä­tie­to­ja, otathan yhteyt­tä:

Pinja Perholehto
puh. 044 7332 850
[email protected]