• Uutiset / 15.01.2019

  SAKKI vastus­taa esitet­tyä muutos­ta opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin

  SAKKI ry vastus­taa esitys­tä sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vien pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­kei­den otta­mi­ses­ta käyt­töön amma­til­li­sis­sa perus­tut­kin­toa koske­vis­sa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa. Soveltumattomuuden mittaa­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta, erityi­ses­ti nuorten haki­joi­den osalta ja kokeet johta­vat helpos­ti haki­joi­den oikeus­tur­van ja yhden­ver­tai­suu­den kannal­ta ongel­mal­li­siin tilan­tei­siin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.
 • Blogi / 09.01.2019

  Koulu. Kiva vai ei kiva?

  Paperille voi kyllä kirjoit­taa mitä tahansa, mutta on ihan eri asia onko se totuus, palanen siitä, tai ihan täyttä puppua. Totuuksia kaunis­tel­laan. Täysin rehel­lis­tä totuut­ta harvoin halu­taan katsoa suoraan silmiin silloin kun tiede­tään ettei asioi­den pitäisi mennä sillä tavalla. Halutaan solut­tau­tua muiden ihmis­ten mieli­pi­tei­siin ja sanan heli­nään, usko­tel­laan yhdessä että kaikki on hyvin. Se mitä ei näe, ei ole olemas­sa­kaan, eikö niin?
 • Uutiset / 02.01.2019

  Jokai­sel­la amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­jal­la on oikeus tulla kuul­luk­si

  Useat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ongel­mat ovat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä toimi­val­la laatu­jär­jes­tel­mäl­lä. Opiskelijapalaute on luon­tai­nen osa sitä. Opiskelijoiden osal­lis­ta­mi­nen on jatku­van kehit­tä­mi­sen työkalu, jolla ei vain arvioi­da mennyt­tä vaan kehi­te­tään toimin­taa jatku­vas­ti.