Jäsenpalvelumme on poikkeuksellisesti kiinni to 21. - pe 22.3. sairaustapauksen vuoksi. Palvelemme jälleen maanantaina 25.3.

 • Blogi / 21.03.2019

  Miksi maksu­ton­ta toista astetta tulisi käsi­tel­lä eril­lään muista koulu­tuk­seen suun­nat­ta­vis­ta resurs­seis­ta?

  Maksuttoman toisen asteen toteut­ta­mi­nen tulisi nähdä sääs­tö­toi­men­pi­tee­nä ja siksi sitä tulisi käsi­tel­lä erik­seen muiden koulu­tuk­sen resurs­si­tar­pei­den kanssa.
 • Blogi / 20.03.2019

  Happy you. Happy life.

  Tänään viete­tään kansain­vä­lis­tä onnel­li­suu­den päivää. YK:n onnel­li­suu­den päivän tarkoi­tuk­se­na on kiin­nit­tää huomio­ta onnel­li­suu­den ja hyvin­voin­nin tärkey­teen meidän kaik­kien elämäs­sä. Onnellisuus yhteis­kun­nal­li­se­na käsit­tee­nä linkit­tyy vahvas­ti tasa‐arvoon ja yhden­ver­tai­suu­teen, mukaan otta­mi­seen, talou­del­li­seen ja sosi­aa­li­seen turvaan. Onni ei siis ole kiinni yksi­lös­tä, vaan onneen liittyy koko ympä­röi­vä yhteis­kun­ta, sen raken­teet ja meidän asemam­me yhteis­kun­nas­sa.
 • Blogi / 20.03.2019

  Matkai­lua­lal­ta trade­no­mik­si

  Muistan vielä hyvin sen päivän kun kävin valmis­tu­mi­sen alla Studia‐messuilla tutus­tu­mas­sa korkea­kou­lu­tar­jon­taan. En ennen kysei­siä messuja oikein tiennyt mihin korkea­kou­luun tai mille alalle haluan hakea. Tiesin vain, että haluan opis­kel­la. Messujen jälkeen valin­ta­ni oli selkeä ja tässä itse asiassa on ihan “hauska” tarina takana.