Jäsenpalvelumme on pääsiäislomalla 18. - 24.4.2019. Palvelemme jälleen 25.4.2019. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen opiskelijakortti@sakkiry.fi

 • Uutiset / 17.04.2019

  SAKKI hakee kahta harjoit­te­li­jaa

  Kierrämme syksyi­sin ympäri Suomea amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa sekä myymme opis­ke­li­ja­kort­tiam­me. Tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta ja kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä mukaan raken­ta­maan syksyn parasta kier­tuet­ta!
 • Uutiset / 08.04.2019

  SAKKI hakee edun­val­von­nan asian­tun­ti­jaa

  HAKUA JATKETTU. Haemme asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen. Innostutko koulu­tus­po­liit­tis­ten asia­kir­jo­jen läpi kahlaa­mi­ses­ta? Sytyttääkö sosi­aa­li­po­li­tiik­ka? Saako lausun­to­jen kirjoit­ta­mi­nen ja kokouk­sis­sa istu­mi­nen sinut liek­kei­hin? Asiantuntijana vastaat SAKKIn edun­val­von­ta­toi­min­nan pyörit­tä­mi­ses­tä eli siitä, että SAKKIssa on ajan­ta­sai­nen kuva amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­sen tilan­tees­ta, ja että vaiku­tam­me oikeas­sa paikas­sa oikeaan aikaan.
 • Blogi / 01.04.2019

  Maala­ris­ta sosi­aa­lia­lal­le

  Oma opin­to­pol­ku­ni tähän asti ei ole ollut ehkä kaikis­ta taval­li­sin, mutta sitäkin opet­ta­vai­sem­pi.