• Blogi / 20.03.2019

  Matkai­lua­lal­ta trade­no­mik­si

  Muistan vielä hyvin sen päivän kun kävin valmis­tu­mi­sen alla Studia‐messuilla tutus­tu­mas­sa korkea­kou­lu­tar­jon­taan. En ennen kysei­siä messuja oikein tiennyt mihin korkea­kou­luun tai mille alalle haluan hakea. Tiesin vain, että haluan opis­kel­la. Messujen jälkeen valin­ta­ni oli selkeä ja tässä itse asiassa on ihan “hauska” tarina takana.
 • Blogi / 13.03.2019

  Mitä puolu­eet lupaa­vat amik­sil­le?

  SAKKI käy läpi edus­kun­ta­puo­luei­den edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet amisten näkö­kul­mas­ta. Puolueiden vaalioh­jel­mis­ta on kerätty erityi­ses­ti amma­til­li­seen koulu­tuk­seen liit­ty­vät linjauk­set ja tavoit­teet, mutta myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kannal­ta rele­vant­tei­hin perus­kou­lua, korkea­kou­lu­tus­ta, jatku­van oppi­mi­sen kysy­myk­siä sekä nuori­so­po­li­tiik­kaa koske­via linjauk­sia on nostet­tu tässä esityk­ses­sä esille. Tukena on käytet­ty myös jonkin verran puoluei­den koulu­tus­po­liit­ti­sia ohjel­mia, sillä kaikis­ta vaalioh­jel­mis­ta ei löydy kovin­kaan katta­vas­ti linjoja koskien amma­til­lis­ta koulu­tus­ta.
 • Uutiset / 12.02.2019

  Järjes­töt petty­nei­nä: Edus­kun­nan sitou­dut­ta­va maksut­to­man 2. asteen toteut­ta­mi­seen

  Eduskunnan sivis­tys­va­lio­kun­ta antoi tänään mietin­tön­sä maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta vaati­vas­ta kansa­lais­aloit­tees­ta ja päätti esittää sen hylkää­mis­tä. FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI ja SLL ovat petty­nei­tä, ettei aloit­teel­le löyty­nyt riit­tä­vää tukea valio­kun­nas­ta vaan sitä esite­tään hylät­tä­väk­si vedoten tekni­siin syihin.