SAKKIn jäsenpalvelu on poikkeuksellisesti avoinna torstaina 15.11. vain klo 13-15 välisenä aikana. Palvelemme normaalisti jälleen perjantaina. Pahoittelut poikkeusaukiolosta!

 • Blogi / 17.11.2018

  Kokoon­tu­mis­la­kia ei pidä tiuken­taa!

  Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta. Voimassa olevan lain mukaan ilmoi­tus on tehtävä kuusi tuntia ennen miele­no­soi­tuk­sen tai kokoon­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta. SAKKI on järjes­tä­nyt myös miele­no­soi­tuk­sia päivän varoi­tusa­jal­la koskien juuri­kin amik­sien oikeuk­sia. Ensimmäinen Arvostusta Amiksille miele­no­soi­tus järjes­tet­tiin alle päivän varoi­tusa­jal­la.
 • Blogi / 09.11.2018

  Oppi­so­pi­mus opin­to­tuen piiriin!

  Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.
 • Uutiset / 07.11.2018

  KANNANOTTO: Elini­käi­nen oppi­mi­nen on avain ikään­ty­nei­den työl­li­syy­teen, ei suku­pol­vi­so­ta

  Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä.