• Blogi / 08.09.2017

  Mitä yhteis­tä on amik­sil­la ja Taksvärkillä?

  Taksvärkki-toiminta juhlii tänään 50-vuotista taival­taan Suomessa. Maailmassa on luke­mat­to­mia tapoja vaikut­taa, ja Taksvärkki on yksi niistä. Jo suku­pol­vien ajan nuoret ovat Taksvärkkipäivinä työs­ken­nel­leet ja järjes­tä­neet erilai­sia tempauk­sia. Keräysvarat on lahjoi­tet­tu nuorel­ta nuorel­le -peri­aat­teel­la maail­man nuorten hyväksi. Suomalaiset opis­ke­li­jat ovat jo 1960-luvulla halun­neet, että nuoret ympäri maail­man voivat itseään kehit­tä­mäl­lä saada parem­mat mahdol­li­suu­det menes­tyä elämäs­sään. Mutta miten ja miksi se kosket­taa niin lähei­ses­ti ammat­tiin opiskelevia? 
 • Blogi / 04.09.2017

  Seksi? Ei se ole niin vaikeaa.

  Tällä viikol­la SAKKIn ja Lukiolaisten somessa puhu­taan asiasta, joka kiin­nos­taa kaikkia: seksis­tä. Tarkemmin sanot­tu­na nuorten seksis­tä. Seksi on asia, joka kosket­taa suun­nil­leen jokais­ta ihmistä tämän maan päällä. Siihen liittyy paljon kysy­myk­siä, mutta tois­tai­sek­si vali­tet­ta­van vähän vastauksia.
 • Uutiset / 01.09.2017

  Koulu­tus­leik­kaus­ten lieven­tä­mi­nen ei riitä — SAKKI vaatii panos­tuk­sia koulutukseen

  Suomen halli­tus lupasi amma­til­li­seen koulu­tuk­sen leik­kauk­siin hienoi­sia loiven­nuk­sia 31.8. pide­tys­sä budjettiriihessä.