SAKKI ry:n jäsenpalvelu palvelee perjantaina 15.6. poikkeuksellisesti vain klo 13.00–14.45 välisenä aikana. Pahoittelut poikkeuksesta! Palvelemme normaalisti jälleen maanantaina 18.6. Voit jättää sähköpostia osoitteeseen opiskelijakortti@sakkiry.fi

 • Blogi / 13.06.2018

  SAKKI tukee Suostumus2018 kansa­lais­aloi­tet­ta

  Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ja sen pitäisi olla itses­tään­sel­vyys jokai­sel­le. Suostumus2018 -kampan­ja on yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja eri järjes­tö­jen laatima kansa­lais­aloi­te, joka vaatii suos­tu­muk­sen puutet­ta rais­kauk­ses­sa rikos­la­kiin. Tämän pitäi­si­kin olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että seksiä harras­te­taan vain suos­tu­muk­sel­la.
 • Uutiset / 01.06.2018

  #kampus­rau­haa hakee korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jaa video­tuo­tan­toon ja vies­tin­tään

  Oletko itseoh­jau­tu­va ja oma-aloitteinen ja palat halusta tuoda omia ajatuk­sia­si esille? Tuletko hyvin toimeen erilais­ten ihmis­ten kanssa? Onko sinulla visu­aa­lis­ta silmää ja koke­mus­ta video­tuo­tan­nos­ta ja valo­ku­vauk­ses­ta? Pystytkö teke­mään valmiin käsi­kir­joi­tuk­sen pohjal­ta videon?
 • Uutiset / 14.05.2018

  Amikset tyyty­väi­siä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudis­tu­viin opis­ke­li­ja­va­lin­toi­hin

  Ammattikorkeakoulujen rehto­ri­neu­vos­to Arene ry sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­va kehit­tä­mis­han­ke esit­te­li­vät tänään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudet opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­lit. Uusissa valin­ta­mal­leis­sa pain­opis­te siir­re­tään todis­tus­va­lin­taan, jolla vali­taan jatkos­sa yli puolet ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta. Todistusvalinnassa huomioi­daan sekä ylioppilas- että amma­til­li­set tutkin­not siten, että kummal­la­kin todis­tuk­sel­la on tule­vai­suu­des­sa mahdol­lis­ta päästä suoraan opis­ke­le­maan ilman pääsy­koet­ta.