SAKKIn jäsenpalvelu on poikkeuksellisesti avoinna torstaina 15.11. vain klo 13-15 välisenä aikana. Palvelemme normaalisti jälleen perjantaina. Pahoittelut poikkeusaukiolosta!

 • Blogi / 09.11.2018

  Oppi­so­pi­mus opin­to­tuen piiriin!

  Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.
 • Uutiset / 07.11.2018

  KANNANOTTO: Elini­käi­nen oppi­mi­nen on avain ikään­ty­nei­den työl­li­syy­teen, ei suku­pol­vi­so­ta

  Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä.
 • Blogi / 26.10.2018

  Koulu­tuk­sen laatu on turvat­ta­va myös muutos­ti­lan­teis­sa

  Ammatillisen koulu­tuk­sen tila on puhu­tut­ta­nut medias­sa runsaas­ti viime aikoina. Esiin on noussut tapauk­sia, joissa opis­ke­li­joil­le tarjot­ta­va opetuk­sen määrä on ollut todella vähäi­nen, opis­ke­lu­vii­kot vajaita ja opis­ke­li­joi­den saama tuki liian vähäis­tä. Ongelmista on syytet­ty amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia sekä koulu­tuk­seen viime vuosina kohdis­tet­tu­ja leik­kauk­sia. Toisaalta myös koulu­tuk­sen järjes­tä­jiä on kriti­soi­tu resurs­sien tehot­to­mas­ta käytös­tä.