SAKKI ry

Medialle

Tältä sivulta löydät muun muassa eri versioita SAKKIn logoista sekä miten niitä tulee käyttää oikeaoppisesti.

Termit haltuun

Kun puhut ammatillisesta koulutuksesta niin varmista, että sinulla oikeat termit hallussa. Ensimmäisenä on väärä termi punaisella sen jälkeen oikea termi vihreällä. Nämä termit tulevat lainsäädännöstä.
Q

Ammattikoulu

R

Ammatillinen oppilaitos

Q

Ammattikoululainen oppilas

R

Ammatillinen opiskelija (amis / opiskelija / amisopiskelija)

Q

Ammattitutkinto

R

Ammatillinen tutkinto, voi olla myös ammatillinen perustutkinto tai erikoisammattitutkinto)

Q

Ammattikoulutus

R

Ammatillinen (toisen asteen) koulutus

Opiskelija, ei oppilas

Toisella asteel­la, niin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa kuin lukios­sa­kin, on opis­ke­li­joi­ta. Oppilailla tarkoi­te­taan perus­o­pe­tuk­ses­sa olevia henki­löi­tä. Näin ollen myös amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa opis­ke­li­jois­ta muodos­tu­va yhteisö on nimel­tään opiskelijakunta.

Ammatillinen oppi­lai­tos, ei ammattikoulu

Ammattikoulu-nimitys on jäänyt lain­sää­dän­nös­tä pois aika päivät sitten. Sen sijaan nykyään puhu­taan amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta ja amma­til­li­sis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. Ammatillinen oppi­lai­tos on hyvä yläkä­si­te erini­mi­sil­le oppi­lai­tok­sil­le, joita amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kentäl­lä on (ammatti-instituutti, ammat­tiop­pi­lai­tos, ammat­tio­pis­to, aikuis­opis­to…). Emmehän myös­kään puhu enää kansa­kou­lus­ta vaan perus­kou­lus­ta, joten on uskot­ta­vaa puhua ajan­ta­sai­sil­la nimillä myös amma­til­li­ses­ta koulutuksesta!

Voinko sanoa amis?

Kyllä voit! Amis, amis­opis­ke­li­ja, opis­ke­li­ja, ammat­tiin opis­ke­le­va ja amma­til­li­nen opis­ke­li­ja ovat kaikki yhtä hyviä vaih­toeh­to­ja. Amis-sana on ehkä joskus koettu halven­ta­va­na nimi­tyk­se­nä amma­til­li­sis­ta opis­ke­li­jois­ta. Me ammat­tiin opis­ke­le­vat olemme kuiten­kin kään­tä­neet sanan stigman posi­tii­vi­sek­si ja käytäm­me­kin sitä itse useasti. Olemme ylpeäs­ti amiksia! Amiksella voidaan viitata sekä ammat­tiin opis­ke­le­vaan että amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen. Jossakin päin Suomea amis tarkoit­taa opis­ke­li­jaa ja amiska oppi­lai­tos­ta, ja näiden välillä on puhe­kie­les­sä selvä merkitysero.

Ammatillinen tutkin­to

Ammatillisissa oppi­lai­tok­sis­sa opis­kel­laan joko amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, ammat­ti­tut­kin­toa tai erikoi­sam­mat­ti­tut­kin­toa. Jos halu­taan puhua näistä kaikis­ta eri tutkin­nois­ta yhtei­sel­lä yläkä­sit­teel­lä, on oikea nimitys amma­til­li­nen tutkinto.

Graafinen ohjeistus

Graafinen ohjeistus

Tämä ohjeistus kertoo muun muassa kuinka SAKKIn logoa tulee käyttää.

Logot

Luethan graafisen ohjeistuksen logojen käytöstä ennen käyttöä.

Haastattelupyynnöissä voit olla yhteydessä


Viestinnän asiantuntija
Adéle Nurmela
050 4128 949

Puheenjohtaja
Patrik Tanner
044 7530 581

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Kun käytät SAKKIn nimeä tekstissä, kirjoita se joko muodossa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, SAKKI ry tai SAKKI.

Huomioi, että sana SAKKI kirjoitetaan aina isolla. Kun taivutat sanaa lauseessa kirjoitetaan se esimerkiksi muodossa SAKKIssa.

KYSYTTÄVÄÄ?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Adéle Nurmela
viestinnän asiantuntija (viestintä ja median yhteydenotot)