Blogi

Pen
Hyvää seuraa -hank­kees­ta hyöty­vät amikset itse, mutta myös oppi­lai­tok­set ja urhei­luseu­rat. Hyviä tulok­sia on saatu jo alku­met­reil­lä.
Kirjoittaessani tätä blogi­teks­tiä olen toimi­nut SAKKIn toisena vara­pu­heen­joh­ta­ja­na 403 päivän ajan. Valehtelisin jos väit­täi­sin tietä­nee­ni alusta asti mihin ryhdyin saades­sa­ni liit­to­ko­kouk­sen siunauk­sen kahden vuoden halli­tus­kau­del­le.
Valtioneuvoston ylimää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa maanan­tai­na 24.4.2017 lyötiin halli­tuk­sen sinetti Sanni-Grahn Laasosen ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön valmis­te­le­mal­le amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mil­le.

Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
SAKKI-päivä on SAKKIn jäse­nil­le suun­nat­tu uusi, yksi­päi­väi­nen tapah­tu­ma, joka järjes­te­tään useam­man kerran vuodes­sa vaih­tu­val­la teemal­la.
Amikset osoit­ta­vat miel­tään koulu­tus­leik­kauk­sia vastaan Helsingissä 24.5.
SAKKI sai edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nal­ta kutsun tulla esit­tä­mään ammat­tiin opis­ke­le­vien näke­myk­siä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudesta lain­sää­dän­nös­tä.