Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Ammattikorkeakoulujen rehto­ri­neu­vos­to Arene ry sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­va kehit­tä­mis­han­ke esit­te­li­vät tänään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudet opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­lit. Uusissa valin­ta­mal­leis­sa pain­opis­te siir­re­tään todis­tus­va­lin­taan, jolla vali­taan jatkos­sa yli puolet ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta. Todistusvalinnassa huomioi­daan sekä ylioppilas- että amma­til­li­set tutkin­not siten, että kummal­la­kin todis­tuk­sel­la on tule­vai­suu­des­sa mahdol­lis­ta päästä suoraan opis­ke­le­maan ilman pääsy­koet­ta.
OAJ, kaikki viisi opet­ta­ja­kor­kea­kou­lua sekä ammat­tiin opis­ke­le­vien järjes­töt ovat tyyty­väi­siä opetus­mi­nis­te­rin tämän­päi­väi­seen uuti­seen, jonka mukaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityis­tä tukea selkey­te­tään. 
Kysynnän vuoksi SAKKI-risteilylle on vielä mahdol­li­suus ostaa matkoja!
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry vaatii oppi­vel­vol­li­suusiän laajen­ta­mis­ta koske­maan myös toisen asteen koulu­tus­ta. Toisen asteen tutkin­to on nyky-yhteiskunnassa sekä työelä­mäs­sä pärjää­mi­sen kannal­ta lähes vält­tä­mä­tön ja tutkin­non suorit­ta­mis­ta tulisi tarkas­tel­la kiin­teä­nä osana suoma­lais­ten perus­kou­lu­tus­ta. Tämän vuoksi olisi luon­nol­lis­ta, että tutkin­non suorit­ta­mi­nen olisi osa oppi­vel­vol­li­suut­ta.

Blogi

Pen
Oletko innokas ammat­tiin opis­ke­le­va ja kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­syy­des­tä, osal­li­suu­des­ta tai vaikut­ta­mi­ses­ta? Palatko halusta päästä pereh­dyt­tä­mään amiksia opis­ke­li­ja­toi­min­nan saloi­hin ja tarjota lisä­boos­tia toimin­taan? Olisiko siistiä toimia osana koulut­ta­ja­tii­miä, jolla ei mene sormi suuhun vaikeis­sa­kaan tilan­teis­sa ja joka ratkoo oppi­lai­tos­ten pulmat yhdessä amisten kanssa?
Pari viikkoa sitten julkais­tiin Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuori­so­neu­vos­ton Opin polut ja pien­ta­reet – Nuorisobarometri 2017.
Talouspolitiikan arvioin­ti­neu­vos­to esittää oppi­vel­vol­li­suusiän nostoa 18 ikävuo­teen. Oppivelvollisuusiän nosto olisi sekä yksilön että yhteis­kun­nan kannal­ta perus­tel­tu ratkai­su, jolla voidaan vähen­tää koulu­pu­dok­kuut­ta ja paran­taa kansa­lais­ten osaa­mis­ta­soa.
Perheellisen opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa paran­ne­taan tänä vuonna opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la. Pidä kiinni oikeuk­sis­ta­si työelä­mäs­sä myös odotusai­ka­na.