Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan tors­tai­na 6.12.2018.
Ammattiosaamisen kehit­tä­mi­syh­dis­tys AMKE ry, Suomen Opiskelija‐Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erit­täin huoles­tu­nei­ta edus­kun­nan käsit­te­lys­sä olevan yliop­pi­las­tut­kin­non raken­ne­muu­tok­sen vaiku­tuk­sis­ta kaksois­tut­kin­non suosioon tule­vai­suu­des­sa. Järjestöt vastus­ta­vat esitys­tä, jonka mukaan yliop­pi­las­tut­kin­toa suorit­ta­van koke­laan olisi jatkos­sa suori­tet­ta­va nykyi­sen neljän kokeen sijaan vähin­tään viisi koetta ja huomaut­ta­vat, että halli­tuk­sen esityk­sen valmis­te­lus­sa ei ole huomioi­tu kaksois­tut­kin­non suorit­ta­jien asemaa.
Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä.
Tänään 9.10. julkais­tiin SAKKIn edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet vaali­kau­del­le 2019 — 2023. Tilaisuus järjes­tet­tiin Kansalaisinfossa ja tilai­suu­den isän­tä­nä toimi sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuomo Puumala. Voit katsoa tilai­suu­den live­tal­tioin­nin SAKKIn Facebook‐sivulta.

Blogi

Pen
Helsingin sanomat nosti 21. loka­kuu­ta julkais­tus­sa jutussa esiin opet­ta­jien huolen siitä, ovatko kaikki sosiaali‐ ja tervey­sa­lan sekä turval­li­suusa­lan tutkin­to­kou­lu­tuk­siin hakeu­tu­neet opis­ke­li­jat sovel­tu­via opis­ke­le­maan kysei­sil­lä aloilla.
Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta. Voimassa olevan lain mukaan ilmoi­tus on tehtävä kuusi tuntia ennen miele­no­soi­tuk­sen tai kokoon­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta. SAKKI on järjes­tä­nyt myös miele­no­soi­tuk­sia päivän varoi­tusa­jal­la koskien juuri­kin amik­sien oikeuk­sia. Ensimmäinen Arvostusta Amiksille miele­no­soi­tus järjes­tet­tiin alle päivän varoi­tusa­jal­la.
Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.
Ammatillisen koulu­tuk­sen tila on puhu­tut­ta­nut medias­sa runsaas­ti viime aikoina. Esiin on noussut tapauk­sia, joissa opis­ke­li­joil­le tarjot­ta­va opetuk­sen määrä on ollut todella vähäi­nen, opis­ke­lu­vii­kot vajaita ja opis­ke­li­joi­den saama tuki liian vähäis­tä. Ongelmista on syytet­ty amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia sekä koulu­tuk­seen viime vuosina kohdis­tet­tu­ja leik­kauk­sia. Toisaalta myös koulu­tuk­sen järjes­tä­jiä on kriti­soi­tu resurs­sien tehot­to­mas­ta käytös­tä.