Blogi

Pen
Valtion uudessa budje­tis­sa esite­tään 15 miljoo­nan euron lisä­pa­nos­tus­ta amma­til­li­seen koulu­tuk­seen. SAKKI pitää summaa riit­tä­mät­tö­mä­nä paik­kaa­maan enne­nä­ke­mät­tö­män suurten koulu­tus­leik­kaus­ten aiheut­ta­maa vahin­koa, mutta pitää lisä­pa­nos­tus­ta parem­pa­na kuin ei mitään. 
Ei, en aio eritel­lä tässä blogi­teks­tis­sä SAKKIn sivarin talou­del­lis­ta tilan­net­ta. Lähinnä aion avata ajatus­maa­il­maa­ni amiksia kohtaan sivii­li­pal­ve­lus­ta­ni ennen ja sen jälkeen.
Vanha virsi kuuluu, että opis­ke­li­jae­lä­mä on niukkaa ja vaati­ma­ton­ta. Monella matkai­lu rajoit­tuu koti­kau­pun­gin sisäi­seen liiken­tee­seen tai vierai­lui­hin kesä­mö­kil­lä.

Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
AKIRA-hanke on Ammatilliseen koulu­tuk­seen integroin­nin ja rasis­min ehkäi­syn toimin­ta­mal­li.
Turkulainen Saska Heino on valittu SAKKIn hallin­to­sih­tee­rin sijai­sek­si äitiys­lo­man ajaksi. 
Miten SAKKIn asia­kas­pal­ve­lu palve­lee kesällä? Mihin asti vanha luku­vuo­si­tar­ra on voimas­sa? Koska uudet tarrat posti­te­taan? Vastaukset löydät tästä!