Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Maksuton toisen asteen koulu­tus kaikil­le -kansa­lais­aloi­te sai kasaan tarvit­ta­van 50 000 alle­kir­joi­tus­ta sunnun­tai­na 11.3.2018. Tämä tarkoit­taa sitä, että kansa­lais­aloi­te etenee edus­kun­nan käsit­te­lyyn.
Opetushallitus julkai­si tänään yli 100 000 opis­ke­li­jan tieto­jen pohjal­ta tehdyn Ammatillisen koulu­tuk­sen läpäi­syn määräl­li­sen seuran­nan selvi­tyk­sen luku­vuo­del­ta 2016–2017. Selvityksen mukaan 11,4 prosent­tia amma­til­li­sen perus­tut­kin­non opis­ke­li­jois­ta keskeyt­tää tutkin­non ennen valmis­tu­mis­ta, kun luku­vuon­na 2013–2014 keskeyt­tä­nei­den osuus oli 8,6 prosent­tia.
#kuha­non­mak­su­ton some­kamp­pis start­taa tiis­tai­na 13.2.2018 sekä kestää aina sinne kansa­lais­aloit­teen viimei­seen alle­kir­joi­tus­päi­vään asti 18.3.2018.
Haemme järjes­tö­asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.

Blogi

Pen
Talouspolitiikan arvioin­ti­neu­vos­to esittää oppi­vel­vol­li­suusiän nostoa 18 ikävuo­teen. Oppivelvollisuusiän nosto olisi sekä yksilön että yhteis­kun­nan kannal­ta perus­tel­tu ratkai­su, jolla voidaan vähen­tää koulu­pu­dok­kuut­ta ja paran­taa kansa­lais­ten osaa­mis­ta­soa.
Perheellisen opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa paran­ne­taan tänä vuonna opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la. Pidä kiinni oikeuk­sis­ta­si työelä­mäs­sä myös odotusai­ka­na.
Jani Toivolan kirje työelä­mään siir­ty­vil­le amis­lai­sil­le.
Presidenttiehdokkaat ovat kirjoit­ta­neet amik­sil­le blogim­me vieras­ky­näs­sä. Viimeiseksi annamme kynän Pekka Haaviston käteen!