Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Eduskunnan sivis­tys­va­lio­kun­ta antoi tänään mietin­tön­sä maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta vaati­vas­ta kansa­lais­aloit­tees­ta ja päätti esittää sen hylkää­mis­tä. FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI ja SLL ovat petty­nei­tä, ettei aloit­teel­le löyty­nyt riit­tä­vää tukea valio­kun­nas­ta vaan sitä esite­tään hylät­tä­väk­si vedoten tekni­siin syihin.
Sivistysvaliokunta antoi tänään mietin­tön­sä halli­tuk­sen esityk­ses­tä uudeksi yliop­pi­las­tut­kin­to­laik­si. Lakiesityksessä esite­tään, että pakol­lis­ten suori­tet­ta­vien kokei­den määrä noste­taan nykyi­ses­tä neljäs­tä kokees­ta viiteen kokee­seen. Sivistysvaliokunta puoltaa esitys­tä koemää­rän lisää­mi­ses­tä mietin­nös­sään.
SAKKI ry vastus­taa esitys­tä sovel­tu­mat­to­muut­ta mittaa­vien pääsy‐ ja sovel­tu­vuus­ko­kei­den otta­mi­ses­ta käyt­töön amma­til­li­sis­sa perus­tut­kin­toa koske­vis­sa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa. Soveltumattomuuden mittaa­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta, erityi­ses­ti nuorten haki­joi­den osalta ja kokeet johta­vat helpos­ti haki­joi­den oikeus­tur­van ja yhden­ver­tai­suu­den kannal­ta ongel­mal­li­siin tilan­tei­siin, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.
Useat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ongel­mat ovat ennal­taeh­käis­tä­vis­sä toimi­val­la laatu­jär­jes­tel­mäl­lä. Opiskelijapalaute on luon­tai­nen osa sitä. Opiskelijoiden osal­lis­ta­mi­nen on jatku­van kehit­tä­mi­sen työkalu, jolla ei vain arvioi­da mennyt­tä vaan kehi­te­tään toimin­taa jatku­vas­ti.

Blogi

Pen
Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää ja, joissa on hyvä ja, jotka koetaan merki­tyk­sel­li­sik­si? Tästä juuri yrit­tä­jyy­des­sä on kyse.
Opetus‐ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö julkai­si viime viikol­la Maahanmuuttajien koulu­tus­po­lut ja integroin­ti — kipu­pis­teet ja toimenpide‐ehdotukset III -julkai­sun, jossa esitel­lään toimen­pi­tei­tä maahan­muut­ta­jien koulut­tau­tu­mi­sen ja integroi­tu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si. Luonnollisesti myös amma­til­li­nen koulu­tus nousi rapor­tis­sa merkit­tä­vään rooliin, sillä amma­til­li­sel­la koulu­tuk­sel­la on merkit­tä­vä rooli maahan­muut­ta­jien osaa­mi­sen ja inte­graa­tion edis­tä­jä­nä. Julkaisussa kiin­ni­te­tään huomio­ta oikei­siin kipu­koh­tiin ja haas­tei­siin, joihin tulee lähi­vuo­si­na kehit­tää ratkai­su­ja sekä seurata jo tehty­jen muutos­ten vaiku­tuk­sia.
Paperille voi kyllä kirjoit­taa mitä tahansa, mutta on ihan eri asia onko se totuus, palanen siitä, tai ihan täyttä puppua. Totuuksia kaunis­tel­laan. Täysin rehel­lis­tä totuut­ta harvoin halu­taan katsoa suoraan silmiin silloin kun tiede­tään ettei asioi­den pitäisi mennä sillä tavalla. Halutaan solut­tau­tua muiden ihmis­ten mieli­pi­tei­siin ja sanan heli­nään, usko­tel­laan yhdessä että kaikki on hyvin. Se mitä ei näe, ei ole olemas­sa­kaan, eikö niin?
Helsingin sanomat nosti 21. loka­kuu­ta julkais­tus­sa jutussa esiin opet­ta­jien huolen siitä, ovatko kaikki sosiaali‐ ja tervey­sa­lan sekä turval­li­suusa­lan tutkin­to­kou­lu­tuk­siin hakeu­tu­neet opis­ke­li­jat sovel­tu­via opis­ke­le­maan kysei­sil­lä aloilla.