Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Kierrämme syksyi­sin ympäri Suomea amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa sekä myymme opis­ke­li­ja­kort­tiam­me. Tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta ja kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä mukaan raken­ta­maan syksyn parasta kier­tuet­ta!
HAKUA JATKETTU. Haemme asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen. Innostutko koulu­tus­po­liit­tis­ten asia­kir­jo­jen läpi kahlaa­mi­ses­ta? Sytyttääkö sosi­aa­li­po­li­tiik­ka? Saako lausun­to­jen kirjoit­ta­mi­nen ja kokouk­sis­sa istu­mi­nen sinut liek­kei­hin? Asiantuntijana vastaat SAKKIn edun­val­von­ta­toi­min­nan pyörit­tä­mi­ses­tä eli siitä, että SAKKIssa on ajan­ta­sai­nen kuva amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­sen tilan­tees­ta, ja että vaiku­tam­me oikeas­sa paikas­sa oikeaan aikaan.
Ammatillisen koulu­tusuu­dis­tuk­sen eli ns. refor­min tavoit­teet eivät vielä toteudu oppi­lai­tos­ten arjessa, ilmenee laajan opet­ta­ja­ky­se­lyn vastauk­sis­ta. Esimerkiksi opetuk­sen resurs­soin­nis­sa on suuria eroja, mikä johtuu siitä, ettei osaa­mis­pis­tei­den laajuut­ta enää määri­tel­lä amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa.
Eduskunnan sivis­tys­va­lio­kun­ta antoi tänään mietin­tön­sä maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta vaati­vas­ta kansa­lais­aloit­tees­ta ja päätti esittää sen hylkää­mis­tä. FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI ja SLL ovat petty­nei­tä, ettei aloit­teel­le löyty­nyt riit­tä­vää tukea valio­kun­nas­ta vaan sitä esite­tään hylät­tä­väk­si vedoten tekni­siin syihin.

Blogi

Pen
Oma opin­to­pol­ku­ni tähän asti ei ole ollut ehkä kaikis­ta taval­li­sin, mutta sitäkin opet­ta­vai­sem­pi.
Korkeakouluopinnot ovat itses­sään jo todella jännit­tä­vä proses­si, mutta minkä­lai­sen twistin tuo se, jos sinulla on esimer­kik­si luki­vai­keus? Haastattelimme yhtä hakijaa, jolla on sanot­ta­vaa miten hän kokee korkea­kou­lu­haun ja opinnot korkea­kou­lus­sa.
“Vitsi että toimit­ta­jan työ vaikut­taa siis­til­le” mietti 15‐vuotias Milla olles­saan TET‐ jaksol­la Ylellä. Siitä lähti mun kipinä lähteä tavoit­te­le­maan uraa toimit­ta­ja­na. Toisen asteen yhteis­haus­sa hain Gradia Jyväskylään (silloi­seen Jyväskylän ammat­tio­pis­toon) ja syksyl­lä aloitin opin­to­ni Kuva‐artesaaniksi valo­ku­vaus­lin­jal­la. Tein työs­sä­op­pi­mis­jak­so­ni melkein kaikki lehdis­sä ja koin sen omak­se­ni. Valmistuin viime keväänä Kuva‐artesaaniksi ja hain yhteis­haus­sa kahteen ammat­ti­kor­kea­kou­luun, mutta kummas­sa­kaan en päässyt pääsy­koe vaihee­seen ja tämä tarkoit­ti väli­vuot­ta.
Maksuttoman toisen asteen toteut­ta­mi­nen tulisi nähdä sääs­tö­toi­men­pi­tee­nä ja siksi sitä tulisi käsi­tel­lä erik­seen muiden koulu­tuk­sen resurs­si­tar­pei­den kanssa.