Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Jäsenpalvelumme iloiset aher­ta­jat Saska ja Mikko ovat palvel­leet tuhan­sia SAKKIlaisia syksyn ajan opis­ke­li­ja­kort­ti­hom­mis­sa. Vielä tänään 14.12. ja huomen­na 15.12. voi soitel­la jäsen­pal­ve­luun 050 337 4655 (13.00–15.30) tai laittaa mailia: opiskelijakortti@sakkiry.fi. 
SAKKIn tiedot­ta­jak­si on valittu Anni Suvisuo. Suvisuo aloit­taa uudessa työs­sään 9.1.2018.
Keskiviikkona 13.12. julkais­ta­vas­sa Amisbarometri-tutkimuksesta ilmenee, että amikset kaipaa­vat oman alan lähio­pe­tus­ta aiempaa enemmän. Vieraskielisillä opis­ke­li­joil­la on suomen­kie­li­siä ja ruot­sin­kie­li­siä opis­ke­li­joi­ta enemmän syrjin­nän, häirin­nän ja kiusaa­mi­sen koke­muk­sia. Joka kuudes amis­opis­ke­li­ja on turvau­tu­nut pika­vip­pei­hin talou­del­li­ses­sa ahdin­gos­saan. Tutkimuksen on toteut­ta­nut Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto SAKKI ry ja Opetuksen ja koulu­tuk­sen tutki­mus­sää­tiö Otus.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan 100-vuotiaan Suomen itse­näi­syys­päi­vä­nä. Khabbalin asu on koruis­ta meik­kiin asti eri puolil­la Suomea ammat­tiin opis­ke­le­vien käsia­laa.

Blogi

Pen
Perheellisen opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa paran­ne­taan tänä vuonna opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la. Pidä kiinni oikeuk­sis­ta­si työelä­mäs­sä myös odotusai­ka­na.
Jani Toivolan kirje työelä­mään siir­ty­vil­le amis­lai­sil­le.
Presidenttiehdokkaat ovat kirjoit­ta­neet amik­sil­le blogim­me vieras­ky­näs­sä. Viimeiseksi annamme kynän Pekka Haaviston käteen!
Presidentinvaalit käydään tammi­kuus­sa 2018. SAKKIn blogis­sa virit­täy­dy­tään jo vaali­tun­nel­maan, kun presi­dent­tieh­dok­kaat lait­ta­vat kynän sauhua­maan ja kirjoit­ta­vat amik­sil­le.