Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Tällä viikol­la SAKKIn tiimiin on liit­ty­nyt kaksi uutta asian­tun­ti­jaa: Samuli Maxenius ja Hanna Huumonen.
SAKKI on ottanut käyt­töön myös Whatsappin viesi­tin­näs­sä. Jäsenille suun­na­tut info­vies­tit voi nyt tilata käte­väs­ti Whatsappiin!
Opiskelijakuntapäivät 20.–22.10. järjes­te­tään Kouvolassa, Anjalan nuorisokeskuksessa.
Meitä lähes­tyy vaali­su­ma: reilus­sa puoles­sa­tois­ta vuodes­sa pide­tään presi­den­tin­vaa­lit, maakun­ta­vaa­lit, edus­kun­ta­vaa­lit ja euro­vaa­lit. Nuorilta löytyy kiin­nos­tus­ta yhteis­kun­nal­li­siin asioi­hin, mutta silti monet jättä­vät äänestämättä.

Blogi

Pen
Kansainvälistyminen on ihmisen parasta aikaa ja mahdol­li­suuk­siin lähteä ulko­mail­le oppi­maan ja työs­ken­te­le­mään kannat­taa tarttua jo opin­to­jen aikana.
Myös sanat ovat tekoja. Suojele sanan­va­paut­ta­si — torju viha­pu­het­ta! #torjun­vi­ha­pu­het­ta
Hesari uutisoi viime viikol­la, että leik­kaus­ten kohtee­na olevas­sa amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa ei tarvit­se osata mitään saadak­seen tutkinnon. 
Taksvärkki-toiminta juhlii tänään 50-vuotista taival­taan Suomessa. Maailmassa on luke­mat­to­mia tapoja vaikut­taa, ja Taksvärkki on yksi niistä. Jo suku­pol­vien ajan nuoret ovat Taksvärkkipäivinä työs­ken­nel­leet ja järjes­tä­neet erilai­sia tempauk­sia. Keräysvarat on lahjoi­tet­tu nuorel­ta nuorel­le -peri­aat­teel­la maail­man nuorten hyväksi. Suomalaiset opis­ke­li­jat ovat jo 1960-luvulla halun­neet, että nuoret ympäri maail­man voivat itseään kehit­tä­mäl­lä saada parem­mat mahdol­li­suu­det menes­tyä elämäs­sään. Mutta miten ja miksi se kosket­taa niin lähei­ses­ti ammat­tiin opiskelevia?