Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Oletko tyyppi, joka on amisten asialla ja jolla on näke­mys­tä sekä intoa nostaa liit­tom­me koko­naan uudelle tasolle? Onko sinulla hyvä vainu vaikut­ta­mis­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, keinoja kehit­tää järjes­töäm­me ja lisäksi olet jämpti mutta kiva esihen­ki­lö? Tule siis meille pääsih­tee­rik­si.
Oletko itseoh­jau­tu­va ja oma-aloitteinen ja palat halusta tuoda omia ajatuk­sia­si esille? Tuletko hyvin toimeen erilais­ten ihmis­ten kanssa? Onko sinulla visu­aa­lis­ta silmää ja koke­mus­ta video­tuo­tan­nos­ta ja valo­ku­vauk­ses­ta? Pystytkö teke­mään valmiin käsi­kir­joi­tuk­sen pohjal­ta videon?
Ammattikorkeakoulujen rehto­ri­neu­vos­to Arene ry sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen kehit­tä­mis­tä koor­di­noi­va kehit­tä­mis­han­ke esit­te­li­vät tänään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen uudet opis­ke­li­ja­va­lin­ta­mal­lit. Uusissa valin­ta­mal­leis­sa pain­opis­te siir­re­tään todis­tus­va­lin­taan, jolla vali­taan jatkos­sa yli puolet ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta. Todistusvalinnassa huomioi­daan sekä ylioppilas- että amma­til­li­set tutkin­not siten, että kummal­la­kin todis­tuk­sel­la on tule­vai­suu­des­sa mahdol­lis­ta päästä suoraan opis­ke­le­maan ilman pääsy­koet­ta.
OAJ, kaikki viisi opet­ta­ja­kor­kea­kou­lua sekä ammat­tiin opis­ke­le­vien järjes­töt ovat tyyty­väi­siä opetus­mi­nis­te­rin tämän­päi­väi­seen uuti­seen, jonka mukaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen erityis­tä tukea selkey­te­tään. 

Blogi

Pen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry kantaa huolta opis­ke­li­joi­den kesä­ajan toimeen­tu­loa koske­nees­ta linjauk­ses­ta. 4.5.2018 anne­tus­sa Kelan ohjeis­tuk­ses­sa kerro­taan, että kesä­töi­tä vaille jäänyt­tä opis­ke­li­jaa velvoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti nosta­maan opin­to­lai­naa.
Kaikkien on tärkeä tietää, että somes­sa­kin on säännöt — kaikkea ei tarvit­se kestää!
Vain hölmö­läi­nen matkus­taa ilman vakuu­tus­ta, linjaa Suomen ulko­mi­nis­te­riö verk­ko­si­vuil­laan. Sairastuminen loma­mat­kal­la voi tulla kalliik­si ilman vakuu­tus­ta, sillä Suomen valtio ei maksa ulko­mail­la pulaan joutu­nei­den kansa­lais­ten hoito­ku­lu­ja eikä kulje­tus­ta kotiin. Niitä tilan­tei­ta varten on matka­va­kuu­tus.
Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ja sen pitäisi olla itses­tään­sel­vyys jokai­sel­le. Suostumus2018 -kampan­ja on yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja eri järjes­tö­jen laatima kansa­lais­aloi­te, joka vaatii suos­tu­muk­sen puutet­ta rais­kauk­ses­sa rikos­la­kiin. Tämän pitäi­si­kin olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että seksiä harras­te­taan vain suos­tu­muk­sel­la.