Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018.
Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30-vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut opis­ke­li­ja­liik­kees­sä erilai­sis­sa johto­teh­tä­vis­sä ja edun­val­von­nan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na.
Haemme asian­tun­ti­jaa (hyvin­voin­ti & yhtei­söl­li­syys) tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.
SAKKI toivoo halli­tuk­sel­ta budjet­ti­rii­hes­tä lisä­ra­hoi­tus­ta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­seen sekä aidosti maksut­to­man toisen asteen eteen­päin viemis­tä.

Blogi

Pen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry kantaa huolta opis­ke­li­joi­den kesä­ajan toimeen­tu­loa koske­nees­ta linjauk­ses­ta. 4.5.2018 anne­tus­sa Kelan ohjeis­tuk­ses­sa kerro­taan, että kesä­töi­tä vaille jäänyt­tä opis­ke­li­jaa velvoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti nosta­maan opin­to­lai­naa.
Kaikkien on tärkeä tietää, että somes­sa­kin on säännöt — kaikkea ei tarvit­se kestää!
Vain hölmö­läi­nen matkus­taa ilman vakuu­tus­ta, linjaa Suomen ulko­mi­nis­te­riö verk­ko­si­vuil­laan. Sairastuminen loma­mat­kal­la voi tulla kalliik­si ilman vakuu­tus­ta, sillä Suomen valtio ei maksa ulko­mail­la pulaan joutu­nei­den kansa­lais­ten hoito­ku­lu­ja eikä kulje­tus­ta kotiin. Niitä tilan­tei­ta varten on matka­va­kuu­tus.
Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ja sen pitäisi olla itses­tään­sel­vyys jokai­sel­le. Suostumus2018 -kampan­ja on yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja eri järjes­tö­jen laatima kansa­lais­aloi­te, joka vaatii suos­tu­muk­sen puutet­ta rais­kauk­ses­sa rikos­la­kiin. Tämän pitäi­si­kin olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että seksiä harras­te­taan vain suos­tu­muk­sel­la.