Uutiset

Pen
Line
Pen
Line
Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto – SAKKI ry ei kannata SAK:n esitys­tä työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä.
Tänään 9.10. julkais­tiin SAKKIn edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet vaali­kau­del­le 2019 — 2023. Tilaisuus järjes­tet­tiin Kansalaisinfossa ja tilai­suu­den isän­tä­nä toimi sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuomo Puumala. Voit katsoa tilai­suu­den live­tal­tioin­nin SAKKIn Facebook‐sivulta.
SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018.
Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30‐vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut opis­ke­li­ja­liik­kees­sä erilai­sis­sa johto­teh­tä­vis­sä ja edun­val­von­nan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na.

Blogi

Pen
Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta. Voimassa olevan lain mukaan ilmoi­tus on tehtävä kuusi tuntia ennen miele­no­soi­tuk­sen tai kokoon­tu­mi­sen alka­mi­ses­ta. SAKKI on järjes­tä­nyt myös miele­no­soi­tuk­sia päivän varoi­tusa­jal­la koskien juuri­kin amik­sien oikeuk­sia. Ensimmäinen Arvostusta Amiksille miele­no­soi­tus järjes­tet­tiin alle päivän varoi­tusa­jal­la.
Tällä viikol­la viete­tään kansal­lis­ta oppi­so­pi­mus­viik­koa. Ammatillisen koulu­tuk­sen refor­min yhtey­des­sä myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa on tapah­tu­nut muutok­sia, kun aikai­sem­man lain­sää­dän­nön yhdis­tä­mi­sen myötä oppi­so­pi­muk­ses­ta on tullut mahdol­li­nen suori­tus­muo­to kaik­kien tutkin­to­jen ja tutkin­non osien suorit­ta­mi­seen.
Ammatillisen koulu­tuk­sen tila on puhu­tut­ta­nut medias­sa runsaas­ti viime aikoina. Esiin on noussut tapauk­sia, joissa opis­ke­li­joil­le tarjot­ta­va opetuk­sen määrä on ollut todella vähäi­nen, opis­ke­lu­vii­kot vajaita ja opis­ke­li­joi­den saama tuki liian vähäis­tä. Ongelmista on syytet­ty amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia sekä koulu­tuk­seen viime vuosina kohdis­tet­tu­ja leik­kauk­sia. Toisaalta myös koulu­tuk­sen järjes­tä­jiä on kriti­soi­tu resurs­sien tehot­to­mas­ta käytös­tä.
Pysähdyin pohti­maan milloin olen viimek­si kysynyt jolta­kin mitä kuuluu ja todella jäänyt kuun­te­le­maan? Milloin olen jäänyt viereen ja kysynyt uudes­taan, kun toinen on vain vastan­nut “mitäs tässä” tai “ihan ok”? Alakuloisuus ja nega­tii­vi­sek­si miel­le­tyt tunte­muk­set on helppo ohittaa, sillä ne tuntu­vat epämiel­lyt­tä­vil­tä ja vaikeil­ta kohdata. On paljon helpom­pi yhtyä toisen iloon kuin kiuk­kuun tai suruun. On helppo antaa olla tai vaihtaa puhee­nai­het­ta, kun toinen vaikut­taa masen­tu­neel­ta, alaku­loi­sel­ta tai vetäy­ty­väl­tä.