Liit­to­ko­kous

Liittokokous on SAKKIn suurin ja merkit­tä­vin tapah­tu­ma, joka on amik­sel­le ennen kaikkea aito vaikut­ta­mi­sen paikka. Liittokokous on monelle opis­ke­li­jal­le ensim­mäi­nen kokous esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nan kokouk­sen lisäksi. Kaksipäiväinen ja sadasta edus­ta­jas­ta koos­tu­va kokous vaati­nee hieman selven­nys­tä ja suomen­nos­ta. Tässä muuta­mia vink­ke­jä ja tari­noi­ta, jotka toivot­ta­vas­ti saavat mielet virit­täy­ty­mään liit­ta­ri­fii­lik­seen.

Paikka: Kiljavan Opisto, Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
Aika: 14. — 15.4.2018

LIITTOKOKOUSASIOISSA OLE YHTEYDESSÄ

SEURAA SOSIAALISESSA MEDIASSA
#sakkiliko

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT

(kaikki liit­to­ko­kouk­seen liit­ty­vät doku­men­tit päivi­te­tään tähän)

EHDOLLA HALLITUKSEEN

Tähän tulee kaikki SAKKIn halli­tuk­sel­le ehdolle aset­tu­neet. Tiedot on kerätty ehdo­ka­sil­moi­tuk­sen kautta, jonka voi täyttää osoit­tees­sa: bit.ly/ehdokkaaksi. Ehdokkaaksi tulee asettua viimeis­tään liit­to­ko­kouk­ses­sa 14.4. kello 15.30.

EHDOLLA PUHEENJOHTAJISTOON

 • Ehdolla: puheenjohtaja

  Teresa Bäckström

 • Ehdolla: varapuheenjohtaja

  Veera Laine

 • Ehdolla: puheenjohtaja

  Rico Martikainen

 • Ehdolla: varapuheenjohtaja

  Adéle Nurmela

 • Ehdolla: puheenjohtaja

  Elias Tenkanen

 • Ehdolla: varapuheenjohtaja

  Jutta Vihonen

EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Daniel Fingerroos

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Mohamed Yousif Mohamed Ibrahim

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Ilari Ikonen

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Valtteri Kankaristo

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Niko Nyholm

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Milla Ristikangas

 • Ehdolla: hallituksen jäsen

  Tuulia Turpeenoja

Mikä liit­to­hal­li­tus?

SAKKIn liit­to­hal­li­tus pitää huolen siitä, että seuraa­va halli­tus­kausi toteu­tuu liit­to­ko­kouk­ses­sa sovitun mukai­ses­ti. Lisäksi liit­to­hal­li­tus seuraa liiton talout­ta ja toimii tiiviis­sä yhteis­työs­sä SAKKIn työn­te­ki­jöi­den kanssa ja on osal­taan toteut­ta­mas­sa SAKKIn toimin­taa.

Liittohallituslaisen pääteh­tä­vä­nä on kertoa ja jakaa oman alueen ja opis­ke­le­man­sa tutkin­non arkea sekä tuoda näke­mys­tään omien koke­mus­ten pohjal­ta. SAKKIn halli­tuk­sen jäse­ne­nä pääset näke­mään ja oppi­maan paljon uutta amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta, edun­val­von­nas­ta ja edus­ta­mi­ses­ta sekä järjes­tön sisäi­ses­tä toimin­nas­ta. SAKKIn liit­to­hal­li­tuk­ses­sa toimi­mi­nen on harras­tus ja ennen kaikkea luot­ta­mus­toi­mi, johon voi paneu­tua sen verran kun kalen­te­ris­sa on aikaa. Liittohallituslaisen on kuiten­kin hyvä muistaa että toimes­saan hän nauttii liit­to­ko­kouk­sen luot­ta­mus­ta ja edustaa kaikkia Suomen amiksia.

Hallituksen kokouk­sia on noin kerran kuussa, sen lisäksi halli­tus osal­lis­tuu SAKKIn tapah­tu­mil­le ja kier­tu­eel­le sekä erityyp­pi­siin koulu­tuk­siin ja satun­nai­siin edus­tus­teh­tä­viin. SAKKI korvaa halli­tuk­sen jäsen­ten ruokai­lu, matkustus- ja majoi­tus­ku­lut.