Jäsenopiskelijakunnat

Jäsenopiskelija-

kunnat

Opiskelijakunnat edustavat kaikkia ammattiin opiskelevia. SAKKIn jäsenopiskelijakuntana sinun oppilaitoksesi opiskelijakunta saa parhaimman avun sekä hyödyn opiskelijakuntatoimintaan.

Miksi kannattaa olla SAKKIn jäsenopiskelijakunta?

Opiskelijakuntajäsenyys on täysin maksuton ja tuo enemmän etuja oppilaitoksen opiskelijoille. Tarjoamme jäsenopiskelijakunnille koulutuksia jäsenhintaan sekä mahdollisuuden lähettää yhden (1) osallistujan maksutta SAKKIn valta­kun­nal­li­siin tapah­tu­miin, mikäli tapah­tuma on hänelle ensim­mäi­nen SAKKIn viikon­lop­pu­ta­pah­tuma.

Haluatko rekisteröidä opiskelijakuntasi?

SAKKI maksaa rekis­te­röi­ty­mi­sestä aiheu­tu­vat kulut opis­ke­li­ja­kun­nille, jotka eivät vielä ole rekis­te­röi­ty­neitä yhdis­tyk­siä, mutta halua­vat sen tehdä. SAKKI tarjoaa myös opiskelijakunnille malliohjesäännöt, jotka on laaditty yhdistyslain pohjalta.

Mahdollisuus vaikuttaa SAKKIn linjoihin

Jäsenopiskelijakunnat vaikuttavat SAKKIn liittokokouksessa, missä päätetään muun muassa SAKKIn toimintasuunnitelma, poliittinen ohjelma sekä valitaan hallitus seuraavalle liittokokouskaudelle. Jäsenopiskelijakunnat voivat lähettää yhden (1) varsinaisen sekä yhden (1) varaedustajan liittokokoukseen, jokaista alkavaa sataa (100) SAKKIn jäsenyyttä maksanutta kohtaan. Jäsenmäärä lasketaan liittokokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivään mennessä maksaneiden perusteella.

Esimerkki, jos jäsenopiskelijakunnalla on 320 SAKKIn maksettua jäsenyyttä, voivat he lähettää liittokokoukseen kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varaedustajaa.

r

Oppi­lai­tos­ten tulee

varata opis­ke­li­joille mahdol­li­suus osal­lis­tua koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen sekä kuulla opis­ke­li­joita heihin vaikut­ta­vissa päätök­sissä. Näissä asiois­sa opis­ke­li­joi­den mieli­pi­teen kertoo opis­ke­li­ja­kunta.

JÄSENOPISKELIJAKUNNAKSI? 

Täytä tämän sivun lopussa oleva lomake ja me olemme sinuun yhteydessä.

r

Tiesitkö, että...

lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa tulisi olla opiskelijoista koostuva opiskelijakunta. Opis­ke­li­ja­kun­nan tehtä­vänä on edistää opis­ke­li­joi­den yhteis­toi­min­taa, vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja osal­lis­tu­mista.

– Laki ammatillisesta koulutuksesta, 106 § Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja opiskelijakunta.

KYSYTTÄVÄÄ?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SANNA NEUVONEN
SENNI MOILANEN
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija

HALUAMME LIITTYÄ SAKKIN JÄSENOPISKELIJAKUNNAKSI

Täyttämällä tämän hakemuksen haluatte, että teidän opiskelijakuntanne liittyy SAKKIn jäsenopiskelijakunnaksi. Kun lomakkeenne on täytetty, olemme teihin yhteydessä ja kerromme miten tämä etenee.