01.06.2018

#Kampus­rau­haa hakee korkea­kou­lu­har­joit­te­li­jaa video­tuo­tan­toon ja vies­tin­tään

Uutiset

Oletko itseoh­jau­tu­va ja oma‐aloitteinen ja palat halusta tuoda omia ajatuk­sia­si esille? Tuletko hyvin toimeen erilais­ten ihmis­ten kanssa? Onko sinulla visu­aa­lis­ta silmää ja koke­mus­ta video­tuo­tan­nos­ta ja valo­ku­vauk­ses­ta? Pystytkö teke­mään valmiin käsi­kir­joi­tuk­sen pohjal­ta videon?

#kampus­rau­haa on opetus‐ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­ta­ma kaksi­vuo­ti­nen rasis­min­vas­tai­nen hanke, jonka tavoit­tee­na on huoleh­tia siitä, että amma­til­li­nen koulu­tus on jatkos­sa­kin kaikil­le hyvä paikka opis­kel­la itsel­leen ammatti. Hanke jalkau­tuu pilot­tiop­pi­lai­tok­siin eri puolil­la Suomea ja kerää kette­rien kokei­lu­jen avulla esimerk­ke­jä tehok­kais­ta ja testa­tuis­ta mene­tel­mis­tä, joilla parhai­ten edis­te­tään yhden­ver­tais­ta, rauhal­lis­ta ja miele­käs­tä arkea amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa.

Haemme tiimiim­me video­tuo­tan­non ja vies­tin­nän harjoit­te­li­jaa. Päätehtäväsi on tuottaa hank­keen kohde­ryh­mil­le (opis­ke­li­jat, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen henki­lös­tö, media sekä valta­kun­nal­li­set päätök­sen­te­ki­jät) suun­nat­tu­ja videoi­ta, joissa kerro­taan hank­keen toimin­nas­ta ja arvo­maa­il­mas­ta.

Harjoittelijan työteh­tä­vät:

  • Nuorten teke­mien video­kä­si­kir­joi­tus­ten kuvaa­mi­nen ja editoi­mi­nen videoik­si
  • Hankkeen työpa­jo­jen kuvaa­mi­nen ja muuta­man “hyvä fiilis”-videon kasaa­mi­nen niiden pohjal­ta
  • Videomateriaalin kuvaa­mi­nen työpa­jo­jen ohjeis­tuk­sen tueksi
  • Työpajojen ja hank­keen tilai­suuk­sien kuvaa­mi­nen
  • Muut vies­tin­näl­li­set tehtä­vät

Käytännössä työ koostuu kuvaus­kei­kois­ta ja mate­ri­aa­lin editoin­nis­ta alusta loppuun. HUOM! Osa kuvaus­kei­kois­ta on pk‐seudun ulko­puo­lel­la eli harjoit­te­lu edel­lyt­tää jonkin verran matkus­ta­mis­ta!

Harjoittelusta makse­taan 1000€ / kk. Harjoittelun kesto on 3kk. Tarkempi alka­mis­päi­vä sovi­taan erik­seen mutta harjoit­te­lu sijoit­tuu elo‐joulukuuhun 2018. Työaika ei edel­ly­tä toimis­tol­la istu­mis­ta maanan­tais­ta perjan­tai­hin klo 9–17 vaan on helpos­ti yhdis­tet­tä­vis­sä esimer­kik­si opin­toi­hin. Työpajat edel­lyt­tä­vät matkus­ta­mis­ta mutta työpa­jo­jen välillä voi editoi­da mate­ri­aa­lia oman aika­tau­lun mukaan. Matkakulut kate­taan hank­keen kustan­nuk­sis­ta.

Fyysinen työpis­te sijait­see Kirkkohallituksen tilois­sa, osoit­tees­sa Eteläranta 8, Helsinki. Hakijalla on oltava omat videoe­di­toin­tioh­jel­mat, kamerat ja muut videoi­den kuvaa­mi­seen ja editoin­tiin tarvit­ta­vat väli­neet.

Hakijalle katso­taan eduksi, jos on aiempaa koke­mus­ta amma­til­li­ses­ta koulu­tuk­ses­ta. Myös kokemus sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vies­ti­mi­ses­tä on eduksi.

Lähetä CV ja vapaa­muo­toi­nen hakemus osoit­tee­seen [email protected] maanan­tai­hin 11.6. klo 16.00 mennes­sä. Haastattelut pide­tään lähtö­koh­tai­ses­ti tors­tai­na 14.6. Varsinainen harjoit­te­lu alkaa syksyl­lä.

Lisätietoja:

Antti Seitamaa
Projektipäällikkö (SAKKI ry)
[email protected]
040 199 0720

Laura Arikka
Asiantuntija, yhtei­sö­työ (Kirkkohallitus)
[email protected]
040 688 1470