Jäsenyyden ehdot

1. Yleistä

1.1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry, ruot­sik­si Finlands Yrkesstuderandesförbund – SAKKI rf, englan­nik­si the National Union of Vocational Students in Finland. Liiton koti­paik­ka on Helsinki ja toimia­lu­ee­na koko maa.

Liiton tarkoi­tus on toimia jäsen­ten­sä edun­val­vo­ja­na koulutus‐ ja sosi­aa­li­po­liit­ti­sis­sa ja muissa opis­ke­luun liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä sekä toimia jäsen­ten­sä palve­lu­jär­jes­tö­nä kehit­täen jäse­ne­tu­ja. Lisäksi liitto edistää amma­til­li­sen koulu­tuk­sen arvos­tus­ta, tukee oppi­las­kun­tien toimin­taa sekä edistää amma­til­li­sen koulu­tuk­sen ja työelä­män vuoro­vai­ku­tus­ta.

1.2. SAKKI ry:n jäse­ne­nä olet oikeu­tet­tu SAKKIn opis­ke­li­ja­kort­tiin, jonka jäse­ne­dut ulot­tu­vat ympäri Eurooppaa. Opiskelijakorttimme on Suomen edul­li­sin ja sillä saat parhaat raha­nar­voi­set jäse­ne­dut, jotka olemme neuvo­tel­leet sinua varten. Kattaviin etuihin pääset käsiksi myös opis­ke­li­jae­tu­pal­ve­lu Frankin kautta. Lisäksi SAKKI ry:n jäsenet ovat oikeu­tet­tu­ja saamaan neuvon­taa ja tukea opin­toi­hin, järjes­töön ja edun­val­von­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa.

1.3. SAKKI ry:n linjois­ta ja tavoit­teis­ta päättää SAKKIn halli­tus, joka on liit­to­ko­kouk­sen jälkeen järjes­tön ylin päät­tä­vä elin. Hallitus kokoon­tuu noin kymme­nen kertaa vuodes­sa. Nykyisen halli­tuk­sen tiedot löydät verk­ko­si­vuil­tam­me.

1.4. SAKKI ry:n toimis­ton tiedot:

Puhelinnumero: 050 337 4655

Posti‐ ja käyn­tio­soi­te: Lapinrinne 2, 00180 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Asiakaspalvelun aukioloajat löydät verkkosivuiltamme.

Toimiston henki­lö­kun­nan yhteys­tie­dot löydät verk­ko­si­vuil­tam­me.

 

2. Jäsenyys ja jäsenkortti

2.1. Voit liittyä SAKKI ry:n jäse­nek­si, jos:

 • opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa
 • olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä
 • opis­ke­lu kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kk
 • oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let, on julki­ses­sa valvon­nas­sa
 • opis­ke­let TUVA- tai TELMA-koulutuksessa
 • opis­ke­lu ei ole oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä kuulu työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tai henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sen piiriin
 • et saa päivä­ra­haa (esim. ansio­si­don­nais­ta päivä­ra­haa) tai TE‐toimiston myön­tä­mää työttömyystukea

2.2. SAKKI‐jäsenyys ja SAKKIn opis­ke­li­ja­kort­ti on henki­lö­koh­tai­nen. Näin ollen SAKKI‐opiskelijakorttia saa käyttää ainoas­taan se henkilö, kenelle jäse­nyys kuuluu. Yhdellä henki­löl­lä voi olla vain yksi SAKKI‐jäsenyys.

SAKKI‐jäsenyyden hinnat

 • 1 vuosi 16 €
 • 2 vuotta 21 €
 • 3 vuotta 25 €
 • 4 vuotta 29 €

Nykyiset hinnat ovat tulleet voimaan vuoden 2013 alussa. Pidätämme oikeu­den muuttaa hintoja. SAKKI ry:lla ei ole käytös­sä ns. puoli­vuo­tis­hin­to­ja.

2.4. SAKKI‐jäsenmaksut koske­vat jäse­nyy­den hintaa, ei opis­ke­li­ja­kor­tin hintaa. Opiskelijakortti on etu, jonka henkilö saa liit­tyes­sään SAKKI ry:n jäse­nek­si.

2.5. SAKKI ry:n jäse­nek­si voi liittyä SAKKI ry:n netti­si­vuil­la tai lähet­tä­mäl­lä alle­kir­joi­te­tun liit­ty­mis­lo­mak­keen liit­tei­neen SAKKI ry:lle.

2.6. Allekirjoittamalla SAKKI ry:n liit­ty­mis­lo­mak­keen tai hake­mal­la jäse­nyyt­tä SAKKI ry:n sähköi­sel­lä liit­ty­mis­lo­mak­keel­la, opis­ke­li­ja hyväk­syy SAKKI ry:n ja jäse­neh­dot ja vakuut­taa anta­man­sa tiedot oikeik­si.

2.7. Liittymällä SAKKI ry:n jäse­nek­si opis­ke­li­jan katso­taan anta­neen SAKKI ry:lle oikeu­den lähet­tää hänelle SAKKI:in liit­ty­vää tietoa sähkö­pos­til­la, jotta opis­ke­li­ja on tietoi­nen jäse­nyy­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta ja SAKKI ry voi näin ollen täyttää velvoit­teen­sa jäsen­tään kohtaan.

2.8. Antamalla henki­lö­koh­tai­set tieton­sa SAKKIn liit­ty­mis­lo­mak­kees­sa opis­ke­li­ja antaa suos­tu­muk­sen­sa henki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn ja luvan kerätä tietoja jäse­nyy­teen liit­ty­vis­tä asiois­ta. SAKKI ry:n rekis­te­ri­se­los­te löytyy mate­ri­aa­li­pan­kis­ta.

2.9. SAKKI‐jäsenyys edel­lyt­tää sitä, että liit­ty­mis­lo­mak­kees­sa on kaikki tarvit­ta­vat tiedot sekä liit­teet ja että jäsen­mak­su on todis­tet­ta­vas­ti suori­tet­tu. SAKKI‐jäsenyys alkaa, kun henki­lön liit­ty­mis­lo­ma­ke on käsi­tel­ty ja opis­ke­li­ja­kort­ti siir­ret­ty tuotan­toon.

2.10. SAKKI‐jäsenyyden keston määrit­tää ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­jan arvioi­tu valmis­tu­mi­sai­ka ja makse­tun jäsen­mak­sun suuruus.

2.11. SAKKI ry lähet­tää rekis­te­röin­nin osoi­tuk­sek­si opis­ke­li­jan henkilö‐ ja oppi­lai­tos­tie­doil­la varus­te­tun SAKKI‐opiskelijakortin, jossa on kysei­sen opis­ke­li­jan kuva. Kortti toimi­te­taan henki­löl­le noin kolmen viikon kulues­sa rekis­te­röin­nis­tä. Mikäli opis­ke­li­jan liit­ty­mis­lo­mak­kees­sa on ollut puut­tei­ta, toimi­tusai­ka voi olla pidempi.

2.12. Mikäli SAKKI‐opiskelijakortin toimi­tus viiväs­tyy SAKKIsta riip­pu­mat­to­mas­ta syystä, merkit­tä­vien teknis­ten ongel­mien takia tai force majeure –syystä, SAKKI ry ei ole velvol­li­nen korvaa­maan kortin viiväs­ty­mi­ses­tä aiheu­tu­nei­ta kuluja. Toimitusajat ovat aina arvioi­ta ja ylivoi­mai­nen este voi aiheut­taa toisi­naan poik­keuk­sia.

2.13. Ensimmäinen luku­vuo­si­tar­ra on esipai­net­tu kort­tiin. Sen jälkeen tarrat toimi­te­taan vuosit­tain elokuus­sa opis­ke­li­jan ilmoit­ta­maan kotio­soit­tee­seen niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa. Tarran avulla osoi­te­taan voimas­sa oleva SAKKI‐jäsenyys ja oikeus opis­ke­li­jae­tui­hin. Tarran saapu­mi­nen edel­lyt­tää sitä, että opis­ke­li­jan osoi­te­tie­dot ovat ajan tasalla.

2.14. SAKKI ry:n jäsen on viipy­mät­tä velvol­li­nen ilmoit­ta­maan nimensä, osoit­teen­sa tai opis­ke­luun­sa liit­ty­vis­tä muutok­sis­ta SAKKI ry:n asiakas­pal­ve­luun.

2.15. Kadonneesta opis­ke­li­ja­kor­tis­ta tulee ilmoit­taa ensi tilassa SAKKI ry:n asia­kas­pal­ve­luun. SAKKI ry ei ole velvol­li­nen korvaa­maan kadon­nees­ta opis­ke­li­ja­kor­tis­ta aiheu­tu­nut­ta vahin­koa. SAKKI ry voi toimit­taa henki­löl­le uuden opis­ke­li­ja­kor­tin henki­lön ilmoi­tet­tua tapah­tu­nees­ta. Kortin valmis­ta­mi­nen edel­lyt­tää kuuden euron maksun suorit­ta­mis­ta. Opiskelijalta pyyde­tään tarpeen vaaties­sa myös kuvaa.

2.16. SAKKI ry pidät­tää oikeu­den lakkaut­taa jäse­nyys väärin­käy­tök­sen ja/tai muun hyvän tavan vastai­sen käyt­täy­ty­mi­sen vuoksi. Väärinkäytökseksi katso­taan mm. doku­ment­tien väären­tä­mi­nen tai opis­ke­li­ja­kor­tin luovut­ta­mi­nen jonkun toisen henki­lön käyt­töön. Tällöin SAKKI ry:llä on oikeus mitä­töi­dä kysei­sen henki­lön jäse­nyys ilman ennak­koil­moi­tus­ta. Toimisto ilmoit­taa tällöin jäse­nel­le kirjal­li­ses­ti jäse­nyy­den lakkaut­ta­mi­ses­ta ja lakkaut­ta­mi­sen syystä. Väärinkäytöksen sattues­sa SAKKI ry on velvol­li­nen ilmoit­ta­maan tapah­tu­nees­ta viran­omai­sil­le.

2.17. Jäsenyyden voi milloin tahansa lopet­taa kirjal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la esimer­kik­si SAKKI ry:n verk­ko­si­vuil­la oleval­la lomak­keel­la tai lähet­tä­mäl­lä ilmoi­tus kirjeit­se toimis­tol­le. Jäsenyyden lopettaminen tai jäsenhakemuksen peruuttaminen ei oikeuta jo maksetun jäsenmaksun palauttamiseen.

2.18. Järjestöön ja SAKKI‐jäsenyyteen liit­ty­vis­tä muutok­sis­ta ilmoi­te­taan järjes­tön netti­si­vuil­la sekä some­ka­na­vil­la.

2.19. SAKKI‐jäsenyyttä on mahdol­lis­ta jatkaa, mikäli opis­ke­li­jan opinnot jatku­vat oletet­tua pidem­pään. Tämä edel­lyt­tää sitä, että henkilö toimit­taa SAKKI ry:n asia­kas­pal­ve­luun opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen ajan­koh­tai­sil­la tiedoil­la ja suorit­taa tarvit­taes­sa jäse­nyy­den jatko­mak­sun.

Jäse­nyy­den jatka­mi­sen hinnat

1 vuosi 6 €

2 vuotta 12 €

3 vuotta 16 €

4 vuotta 20 €

Pidätämme oikeu­den muuttaa hintoja.

3. Maksupalvelun tarjoaja

3.1. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Lisätietoa kuluttajalle maksamisesta.

4. Muut ehdot

4.1. SAKKI ry:n jäse­neh­dot ovat voimas­sa siinä muodos­sa, kuin ne on julkais­tu SAKKI ry:n netti­si­vuil­la. SAKKI ry:llä on oikeus milloin tahansa harkin­tan­sa mukaan tehdä muutok­sia jäse­neh­toi­hin. Muutokset tulevat voimaan välit­tö­mäs­ti ilman etukä­tei­sil­moi­tus­ta ellei SAKKI ry toisin ilmoita. Muutoksista ilmoi­te­taan SAKKI ry:n netti­si­vuil­la.

4.2. SAKKI ry ei vastaa yhteis­työ­kump­pa­nei­den tuot­ta­mis­ta palve­luis­ta ja tuot­teis­ta tai niistä aiheu­tu­neis­ta rekla­maa­tiois­ta.