25.06.2018

SAKKI hakee pääsih­tee­riä

Uutiset

Oletko tyyppi, joka on amisten asialla ja jolla on näke­mys­tä sekä intoa nostaa liit­tom­me koko­naan uudelle tasolle? Onko sinulla hyvä vainu vaikut­ta­mis­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, keinoja kehit­tää järjes­töäm­me ja lisäksi olet jämpti mutta kiva esihen­ki­lö? Tule siis meille pääsih­tee­rik­si.

Pääsihteerin tehtä­vä­nä on varmis­taa, että liiton pyörät pyöri­vät halut­tuun suun­taan. Hän toimii mainion ja osaavan asian­tun­ti­ja­po­ruk­kam­me esihen­ki­lö­nä sekä vastaa liiton talou­den suun­nit­te­lus­ta ja seuran­nas­ta. Pääsihteerin tehtä­viin kuuluu myös amik­sis­ta koos­tu­van halli­tuk­sem­me tukena ja kokous­ten valmis­te­li­ja­na toimi­mi­nen. Lisäksi työteh­tä­viin kuuluu yhteis­kun­ta­suh­tei­den hoita­mis­ta.

Edellytämme sinulta johta­mis­ko­ke­mus­ta, talous­osaa­mis­ta, kykyä stra­te­gi­seen ajat­te­luun ja kehit­tä­mis­työ­hön, opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­maa­il­man tunte­mus­ta, edun­val­von­nal­lis­ta ymmär­rys­tä, hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä sovel­tu­vaa koulu­tus­ta. Eduksi katso­taan poliit­ti­sen järjes­tel­män sekä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kentän tunte­mus. Toivomme sinulta aktii­vis­ta ja yhteis­työ­ky­kyis­tä työs­ken­te­ly­ta­paa sekä verkos­toi­tu­mis­tai­to­ja.

Työsuhde on tois­tai­sek­si voimas­sao­le­va ja alkaa sopi­muk­sen mukaan elokuus­sa.

Tarjoamme mielen­kiin­toi­sia ja haas­ta­via tehtä­viä valta­kun­nal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­jär­jes­tös­sä, hyvät työsuhde‐edut sekä moti­voi­tu­neen työyh­tei­sön ja sitou­tu­neen halli­tuk­sen.

HAKEMUKSET

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV palk­ka­toi­vei­neen sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa puheen­joh­ta­ja Elias Tenkaselle ([email protected]) maanan­tai­hin 9.7. klo 12.00 mennes­sä. Haastattelut järjes­te­tään lähtö­koh­tai­ses­ti maanan­tai­na 16.7.2018.

LISÄTIETOJA

Puheenjohtaja Elias Tenkanen,  044 7530 581

Pääsihteeri Anna Mäkipää, 050 3100 570 (pe 6.7. klo 12–15)

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry on vuonna 1987 perus­tet­tu, noin 170 000 ammat­tiin opis­ke­le­van valta­kun­nal­li­nen etu‐ ja palve­lu­jär­jes­tö. Olemme #amis­te­na­sialla niin paikal­li­sista opis­ke­li­ja­kun­nista minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­selle tasolle asti.