10.08.2018

SAKKIn pääsih­tee­rik­si Hanna Huumo­nen

Uutiset

Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30‐vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut opis­ke­li­ja­liik­kees­sä erilai­sis­sa johto­teh­tä­vis­sä ja edun­val­von­nan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä sekä euro­par­la­men­taa­ri­kon avus­ta­ja­na.

– SAKKIssa on käyn­nis­ty­mäs­sä inten­sii­vi­nen stra­te­gia­työn ja tule­vien vaalien siivit­tä­mä edun­val­von­ta­kausi. On huippua olla johta­mas­sa maail­man parasta amisten järjes­töä kohti näitä haas­tei­ta ja niiden yli, kommen­toi Huumonen.

Koulutukseltaan Huumonen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daat­ti ja liikun­ta­tie­tei­den yliop­pi­las. Vuonna 2008 hän valmis­tui media‐assistentiksi koulu­tus­kes­kus Salpauksesta.

– Minulle tulee­kin sopi­vas­ti tänä vuonna kulu­neek­si tasan kymme­nen vuotta omasta valmis­tu­mi­ses­ta­ni amik­ses­ta. Amisten parem­man huomi­sen eteen on tehtävä sitkeäs­ti töitä. Erityisesti tule­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa pidämme ääntä laaduk­kaan ja yhden­ver­tai­sen amis­kou­lu­tuk­sen puoles­ta, Huumonen jatkaa.

– On mahta­vaa saada opis­ke­li­ja­liik­keen moniot­te­li­ja Hanna meille amik­sil­le duuniin pääsih­tee­rik­si. Hannassa vakuut­ti vankan osaa­mi­sen lisäksi kunnian­hi­moi­set visiot SAKKIn kehit­tä­mi­ses­tä ja edun­val­von­nan kirkas­ta­mi­ses­ta, kommen­toi SAKKIn puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Huumonen aloit­taa tehtä­väs­sä 15.8.2018.