30.08.2018

SAKKIn asian­tun­ti­jak­si Senni Moila­nen

Uutiset

SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018.

Moilanen on valmis­tu­nut Tallinnan teknil­li­ses­tä yliopis­tos­ta kansain­vä­li­sen oikeu­den koulu­tus­oh­jel­mas­ta. Aikaisemmin Moilanen on toimi­nut mm. HeSetan tapahtuma‐ ja varain­han­kin­ta­pääl­lik­kö­nä, Allianssin nuori­so­vaa­leis­ta vastaa­va­na työn­te­ki­jä­nä ja Suomen yliop­pi­las­kun­tien liiton — SYL:n projek­ti­työn­te­ki­jä­nä. Hänet tunne­taan erityi­ses­ti Helsinki Pride 2018 vastaa­va­na tuot­ta­ja­na, nuorten mielen­ter­veys­seu­ra Yeesi ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Tahdon2013‐kansalaisaloitekampanjan puheen­joh­ta­ja­na.

– Tässä maail­ma­na­jas­sa on pidet­tä­vä nuorten ja erityi­ses­ti amisten puolta. On ihanaa päästä käyt­tä­mään kaikkea osaa­mis­ta­ni amisten parem­man huomi­sen puoles­ta ja samalla inspi­roi­tu­maan itse SAKKIn aktii­vi­sis­ta nuoris­ta , kommen­toi Moilanen valin­taan­sa.

Moilasen vastuu­aluei­siin kuuluu muun muassa aktii­vien innos­ta­mi­nen ja koulut­ta­mi­nen sekä SAKKIn edukaat­to­rien koor­di­noin­ti. Hän vastaa myös SAKKIn edun­val­von­nal­li­sen toimin­nan kehit­tä­mi­sestä opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­nin osalta sekä Amisbarometri‐tutkimuksen koor­di­noin­nista.

– Haluan erityi­ses­ti innos­taa ja tavoit­taa mukaan niitä, jotka eivät vielä ole löytä­neet tietään SAKKI‐perheeseen. Asiantuntijana haluan vahvis­taa yhtei­söl­li­syyt­tä ja madal­taa kynnys­tä osal­lis­tua kaik­keen SAKKIn toimin­taan, Moilanen jatkaa.

– Ihan parasta saada inspi­roi­va ja innos­ta­va Senni meille duuniin. Sennin moni­puo­li­nen tapahtuma‐ ja järjes­tö­osaa­mi­nen sekä kokemus nuorten vapaa­eh­tois­ten kanssa toimi­mi­ses­ta vakuut­ti meidät. Senni on paras mahdol­li­nen lisä meidän tiimiin, kommen­toi puheen­joh­ta­ja Tenkanen valin­nas­ta.

Tervetuloa töihin SAKKIin, Senni!

Lisätietoja:

Senni Moilanen
asian­tun­ti­ja
[email protected]
044 733 2850

Hanna Huumonen
pääsih­tee­ri
[email protected]
050 310 0570