10.08.2018

SAKKI hakee asian­tun­ti­jaa

Uutiset

Haemme asian­tun­ti­jaa (hyvin­voin­ti & yhtei­söl­li­syys) tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.

Haluatko käyttää työai­kaa amisten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen moni­nai­sin keinoin? Sujuuko työs­ken­te­ly niin työryh­mis­sä kuin kirjal­li­ses­ti­kin? Nyt sinulla on lois­ta­va mahdol­li­suus hakea töihin meille asian­tun­ti­ja­teh­tä­vään, jossa pääset keskit­ty­mään amisten hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den lisää­mi­seen!

Asiantuntijana vastaat aktii­viem­me innos­ta­mi­ses­ta ja koulut­ta­mi­ses­ta, SAKKIn edun­val­von­nal­li­sen toimin­nan kehit­tä­mi­ses­tä opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­nin osalta sekä edun­val­von­ta­nä­kö­kul­mien yhdis­tä­mi­ses­tä SAKKIn aktii­veil­le suun­nat­tuun toimin­taan.

Olet elemen­tis­sä­si toimies­sa­si vapaa­eh­toi­sil­lem­me suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien ja koulu­tus­ten raken­ta­ja­na, ja tunnet myös yhteis­kun­nan vaikut­ta­mi­sen raken­tei­ta. Osaat tiivis­tää poli­tiik­ka­jar­go­nis­ta olen­nai­sen sekä välit­tää tietoa ytimek­kääs­ti ja helpos­ti ymmär­ret­tä­väs­ti. Työssäsi touhuat paljon aktii­viem­me kanssa, mutta osal­lis­tut myös vaikut­ta­mis­toi­min­taan ja yhtey­den­pi­toon sidos­ryh­miem­me kanssa. Työtehtäviisi kuuluu myös Amisbarometri‐tutkimuksen koor­di­noin­ti.

Olet kiva työka­ve­ri ja osa asian­tun­ti­jois­tam­me koos­tu­vaa työyh­tei­söä. Et epäröi tarttua toimeen, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Osaat toimia hyvin paineen ja kiireen keskel­lä useam­paa projek­tia saman­ai­kai­ses­ti hoitaen. Tehtävän työaika on jous­ta­va ja edel­lyt­tää valmiut­ta työs­ken­nel­lä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut. Hae meille töihin!

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Hanna Huumoselle ([email protected]) 23.8.2018 klo 16.00 mennes­sä. Otsikoi sähkö­pos­ti­si otsi­kol­la “Asiantuntija, hyvin­voin­ti ja yhtei­söl­li­syys”. Haastattelut järjes­te­tään lähtö­koh­tai­ses­ti ma 27.8.2018. Työt alkavat sopi­muk­sen mukaan syys­kuun aikana.

Lisätietoja,
Hanna Huumonen
pääsih­tee­ri
[email protected]
puh 044 733 2850
Lisätietoja puhe­li­mit­se ke 22.8. klo 10–13