09.08.2018

Orpo hei, älä jätä amiksia!

Kannanotto

SAKKI toivoo halli­tuk­sel­ta budjet­ti­rii­hes­tä lisä­ra­hoi­tus­ta amma­til­li­sen koulu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­seen sekä aidosti maksut­to­man toisen asteen eteen­päin viemis­tä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) esit­te­li eilen valtio­va­rain­mi­nis­te­riön talous­ar­vio­esi­tyk­sen kuun lopulla alka­vaan budjet­ti­rii­heen. Esityksessä ei vali­tet­ta­vas­ti löydy uusia panos­tuk­sia amma­til­li­seen koulu­tuk­seen, lukuun otta­mat­ta 15 miljoo­nan euron kerta­pa­nos­tus­ta refor­min toimeen­pa­noon. Lisäksi esitet­ty oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sä on paran­nus nyky­ti­laan, mutta ei poista maksul­li­siin mate­ri­aa­lei­hin ja väli­nei­siin liit­ty­viä ongel­mia.

– Valtiovarainministerin eilen esit­te­le­mä kerta­pa­nos­tus amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­min toimeen­pa­noon tuo toki hieman apua koulu­tuk­sen järjes­tä­jien tilan­tee­seen, mutta opis­ke­li­jan kannal­ta hyödyl­li­sem­pää olisi opis­ke­li­ja­koh­tai­sen perus­ra­hoi­tuk­sen kasvat­ta­mi­nen. Toiminnan kehit­tä­mi­seen tehdyt kerta­pa­nos­tuk­set katoa­vat usein hallin­toon ja raken­tei­siin, jolloin hyöty opis­ke­li­joil­le jää pienek­si. Perusrahoituksen lisää­mi­nen onnis­tui­si parhai­ten peruut­ta­mal­la amma­til­li­seen koulu­tuk­seen kohdis­tu­neet leik­kauk­set ja indek­si­jää­dy­tyk­set, toteaa SAKKIn puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

SAKKIn joulu­kuus­sa 2017 julkai­se­mas­sa Amisbarometrissä opis­ke­li­joi­den toiveet oman alan opet­ta­jan antaman opetuk­sen määrän kasvat­ta­mi­ses­ta olivat nous­seet merkit­tä­väs­ti kahden vuoden takai­ses­ta. Vuonna 2015 20 prosent­tia opis­ke­li­jois­ta ilmoit­ti toivo­van­sa opet­ta­jan antaman opetuk­sen lisää­mis­tä, kun vuonna 2017 lukema oli noussut jo 32 prosent­tiin. Perusrahoituksen lisäys auttai­si juuri tämän tarpeen tyydyt­tä­mi­seen.

Valtiovarainministeriön esityk­ses­sä ehdo­te­taan myös vähä­va­rai­sil­le toisen asteen opis­ke­li­joil­le suun­nat­tua opin­to­tuen oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää. Oppimateriaalilisän suuruus on 46,80 euroa kuukau­des­sa kaik­kein vähä­va­rai­sim­mil­le opis­ke­li­joil­le. Vaikka oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sä onkin paran­nus nyky­ti­laan ja helpot­taa joiden­kin opis­ke­li­joi­den talou­del­lis­ta tilan­net­ta, se ei kuiten­kaan poista oppi­ma­te­ri­aa­lien ja työvä­li­nei­den hankin­taan liit­ty­viä keskei­siä ongel­mia.

– Ammattiin opis­ke­le­vien oppimateriaali‐ ja työvä­li­ne­han­kin­nat sijoit­tu­vat usein opin­to­jen alkuun, jolloin kuukausit­tai­nen korotus opin­to­tu­keen ei helpota hankin­to­jen tekoa. Lisäksi merkit­tä­vä osa yksin asuvis­ta opis­ke­li­jois­ta jää suun­ni­tel­lun lisän ulko­puo­lel­le, vaikka juuri heille oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sä tulisi todella tarpee­seen, harmit­te­lee puheen­joh­ta­ja Tenkanen.

Oppimateriaalilisä ei myös­kään poista raken­teel­li­sia ongel­mia, joita liittyy mate­ri­aa­lien ja työvä­li­nei­den hankin­taan. Nykymalli, jossa hankin­ta­pää­tök­sen tekijä ja maksaja ovat eriy­tet­ty toisis­taan johtaa tehot­to­muu­teen oppi­ma­te­ri­aa­lien ja väli­nei­den kustan­nuk­sien ja käytön näkö­kul­mas­ta. Siksi halli­tuk­sen tulisi valmis­tel­la #maksuton2aste‐kansalaisaloitteen esityk­sen mukai­ses­ti siir­ty­mis­tä aidosti maksut­to­maan toisen asteen koulu­tuk­seen, jossa mate­ri­aa­lien ja työvä­li­nei­den hankin­ta siir­ret­täi­siin koulu­tuk­sen järjes­tä­jän vastuul­le. Aidosti maksu­ton toisen asteen olisi askel kohti oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mis­ta koske­maan toisen asteen koulu­tus­ta.

Lisätietoa,

Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
[email protected]
puh.  044 7530 581

Samuli Maxenius
asian­tun­ti­ja
[email protected]
puh.  044 7766 048