09.07.2018

Lainal­la loma­ruo­at?

Kannanotto

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry kantaa huolta opis­ke­li­joi­den kesä­ajan toimeen­tu­loa koske­nees­ta linjauk­ses­ta. 4.5.2018 anne­tus­sa Kelan ohjeis­tuk­ses­sa kerro­taan, että kesä­töi­tä vaille jäänyt­tä opis­ke­li­jaa velvoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti nosta­maan opin­to­lai­naa.

Jos opis­ke­li­ja on jäänyt ilman kesä­töi­tä, eikä pysty edis­tä­mään opin­to­jaan kesä­ai­kaan, hänen tulee tehdä selvi­tys Kelaan haetuis­ta työpai­kois­ta sekä siitä, miksi opin­to­ja ei voi viedä eteen­päin kesällä. Lisäksi selvi­tyk­seen pyyde­tään lisää­mään todis­tus­ta opin­to­lai­nan tämän­het­ki­ses­tä tilasta, eli kuinka paljon lainaa on ja paljon­ko sitä on nosta­mat­ta. Mikäli kevääl­tä on jäänyt nosta­mat­ta lainaa — tulee opis­ke­li­jan nostaa jäljel­lä oleva laina kesälle.

Mielestämme on kohtuu­ton­ta vaatia opis­ke­li­jal­ta lainan nosta­mis­ta toimeen­tul­lak­seen kesä­ai­kaan, sillä mitään muuta­kaan ihmis­ryh­mää ei edel­ly­te­tä velkaan­tu­maan toimeen­tu­lon­sa turvaa­mi­sek­si. Opintolaina on osa opin­to­ra­haa, jonka tulisi olla helpot­ta­mas­sa opis­ke­lu­kus­tan­nuk­sia opis­ke­lu­kuu­kausi­na.

SAKKI linjaa kevääl­lä hyväk­sy­tys­sä Amigaattorissa ”Opiskelijoiden on tultava toimeen ilman, että he joutu­vat turvau­tu­maan lainaan, vanhem­pien­sa tukeen tai työn­te­koon.” Amistenkin joukos­sa on paljon niitä henki­löi­tä, jotka nosta­vat opin­to­lai­naa mahdol­li­sim­man vähän, koska velka on makset­ta­va takai­sin emmekä voi pitää työl­lis­ty­mis­tä itses­tään selvyy­tee­nä valmis­tu­mi­sen jälkeen. Toimeentulon ei tulisi kesällä nostaa velka­taak­kaa.

Lisätietoja:

Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
044 753 0581
elias.tenkanen(at)sakkiry.fi