02.05.2019

SAKKI hakee yhteisöllisyyden asiantuntijan perhevapaan sijaista

Uutiset

Haemme määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen 50%:sta yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jan perhe­va­paan sijais­ta 1.8.2019 — 30.4.2020

Haluatko käyttää työai­kaa amisten yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­seen moni­nai­sin keinoin? Sujuuko työs­ken­te­ly niin työryh­mis­sä kuin kirjal­li­ses­ti­kin? Nyt sinulla on lois­ta­va mahdol­li­suus hakea töihin meille asian­tun­ti­ja­teh­tä­vään, jossa pääset keskit­ty­mään amisten yhtei­söl­li­syy­den lisää­mi­seen.

Asiantuntijana vastaat aktii­viem­me innos­ta­mi­ses­ta ja koulut­ta­mi­ses­ta sekä raken­nat SAKKIn yhteyk­siä oppi­lai­tok­siin ja opis­ke­li­ja­kun­tiin.

Olet elemen­tis­sä­si toimies­sa­si vapaa­eh­toi­sil­lem­me suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien ja koulu­tus­ten raken­ta­ja­na, ja tunnet myös yhteis­kun­nan vaikut­ta­mi­sen raken­tei­ta. Työssäsi touhuat paljon aktii­viem­me kanssa, mutta osal­lis­tut myös vaikut­ta­mis­toi­min­taan ja yhtey­den­pi­toon sidos­ryh­miem­me kanssa.

Olet kiva työka­ve­ri ja osa asian­tun­ti­jois­tam­me koos­tu­vaa työyh­tei­söä. Et epäröi tarttua toimeen, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Osaat toimia hyvin paineen ja kiireen keskel­lä useam­paa projek­tia saman­ai­kai­ses­ti hoitaen. Tehtävän työaika on jous­ta­va ja edel­lyt­tää valmiut­ta työs­ken­nel­lä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti 50%:lla työajal­la 1200€/kk. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut. Hae meille töihin!

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Hanna Huumoselle ([email protected]) pe 17.5.2019 klo 16.00 mennes­sä. Otsikoi sähkö­pos­ti­si otsi­kol­la “Työhakemus: Asiantuntija, yhtei­söl­li­syys”. Haastattelut järjes­te­tään lähtö­koh­tai­ses­ti ma 27.5.2019. Työt alkavat sopi­muk­sen mukaan elokuus­sa.

Lisätietoja

Hanna Huumonen
Pääsihteeri
0503100570
[email protected]
Lisätietoja puhe­li­mit­se ti 7.5. klo 11–13

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on amisten valta­kun­nal­li­nen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö. Edustamme noin 170 000 ammat­tiin opis­ke­le­vaa 180 paikal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­kun­nas­sa, minis­te­riöis­sä ja kansain­vä­li­sel­lä tasolla. SAKKIssa amikset päät­tä­vät ja toimi­vat itse! Jo vuodes­ta 1987 #amis­te­na­sial­la.