02.05.2019

Opiskelijat: Elinikäistä oppimista ei edistetä uudelleenkouluttautumista rajoittamalla

Kannanotto

Jatkuvan oppi­mi­sen kehit­tä­mis­tä tarkas­tel­lut työryh­mä luovut­ti tänään väli­ra­port­tin­sa. Väliraportissa esite­tään tarpeel­li­sia toimen­pi­tei­tä kansal­li­sen jatku­van oppi­mi­sen stra­te­gian luomi­sek­si.

Työryhmä ei esitä ratkai­su­ja jatku­van oppi­mi­sen rahoi­tuk­seen, mutta erilai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja tähän liit­tyen on tarkas­tel­tu rapor­tin liit­teis­sä. Yhtenä lähes­ty­mis­ta­pa­na on kuvattu julki­ses­ti rahoi­te­tun koulu­tuk­sen maksut­to­muu­den rajaa­mi­nen tietyil­le kohde­ryh­mil­le eli käytän­nös­sä toisen tutkin­non maksul­li­suus. Työryhmän työs­ken­te­lys­sä mukana olleet opis­ke­li­ja­jär­jes­töt koros­ta­vat, että lähes­ty­mis­ta­pa ei ole missään nimessä hyväk­syt­tä­vis­sä.

Suomalainen koulu­tus­jär­jes­tel­mä perus­tuu siihen, että jokai­sel­la on mahdol­li­suus koulut­tau­tua kaikis­sa elämän­sä vaiheis­sa, eikä umpi­pe­riä synny. Tämä mahdol­li­suus on oltava olemas­sa myös tule­vai­suu­des­sa. Raportissa tarkas­tel­tu maksul­li­suus tarkoit­tai­si käytän­nös­sä sitä, että amma­til­li­sen tutkin­non suorit­ta­nut ei voisi suorit­taa maksut­ta toista amma­til­lis­ta tutkin­toa eikä korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nut toista saman­ta­sois­ta korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Maksullisuus rajaisi siten myös nuorten mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua.

Jatkuvan oppi­mi­sen näkö­kul­mas­ta tässä on keskei­siä ongel­mia: alan vaih­ta­mi­nen hanka­loi­tuu merkit­tä­väs­ti ja kannus­teet opin­to­jen keskeyt­tä­mi­seen tai pitkit­tä­mi­seen lisään­ty­vät. Maksullisuudella on myös eriar­vois­ta­va vaiku­tus, sillä se ehkäi­see erityi­ses­ti mata­las­ta sosio­eko­no­mi­ses­ta taus­tas­ta tule­vien hakeu­tu­mis­ta koulu­tuk­seen. Lisäksi merkit­tä­väs­sä osassa amma­teis­ta on edel­leen vaati­muk­se­na tietyn tutkin­non tai osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den suorit­ta­mi­nen ja tutkin­to­kou­lu­tuk­sen muut­ta­mi­nen maksul­li­sek­si heiken­täi­si näiden alojen työvoi­man saantia, sillä maksul­li­suus vähen­täi­si hakeu­tu­mis­ta kyseis­ten alojen koulu­tuk­siin. Toisen tutkin­non maksul­li­suu­den sijaan olisi perus­tel­tua pyrkiä edis­tä­mään tutkin­toa pienem­pien moduu­lien tai osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sien tarjoa­mis­ta työelä­mäs­sä olevien henki­löi­den osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Tämä vähen­täi­si myös painet­ta useiden pääl­lek­käis­ten opinto‐oikeuksien hank­ki­mi­seen.

Maksullisuus luo jatku­vaan oppi­mi­seen enemmän muureja kuin mahdol­li­suuk­sia, eikä näin ollen tue jatku­van oppi­mi­sen tavoit­tei­ta. Rahoitusmallit on sisäl­ly­tet­ty raport­tiin kapeal­la valmis­te­lul­la ja puut­teel­li­sel­la vaiku­tus­ten arvioin­nil­la. Vaadimme, että edus­kun­ta­ryh­mät sanou­tu­vat irti koulu­tuk­sen maksut­to­muu­den rajaa­mi­ses­ta ja että halli­tus­neu­vot­te­luis­sa jatku­vaa oppi­mis­ta ja osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä pääte­tään edistää kestä­väl­tä pohjal­ta.

Linkki työryh­män raport­tiin

Lisätietoja:

Suomen Opiskelija‐Allianssi — OSKU

Puheenjohtaja Jessica Makkonen, [email protected], 044 9776 356

Suomen ammat­tiin opis­ke­le­vien liitto — SAKKI

Puheenjohtaja Elias Tenkanen, [email protected], 044 7530 581

Suomen Lukiolaisten Liitto — SLL

Puheenjohtaja Roosa Pajunen, [email protected], 040 019 6466

Suomen opis­ke­li­ja­kun­tien liitto — SAMOK

Puheenjohtaja Iiris Hynönen, [email protected], 050 389 1000

Suomen yliop­pi­las­kun­tien liitto — SYL

Puheenjohtaja Sanni Lehtinen, [email protected], 044 906 5007