03.05.2019

Lukiolaiset ja SAKKI: Seksi ei ole tabu vaan panemisestakin saa puhua!

Uutiset

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry) järjes­tä­vät yhteis­työs­sä Setan, Sexpon ja Väestöliiton kanssa yhtei­sen kampan­jan, jossa nuoret puhuvat viikon ajan seksis­tä ja seksu­aa­li­suu­des­ta opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen some­ka­na­vis­sa. #puhu­taan­pa­ne­mi­ses­ta -kampan­ja järjes­te­tään toista kertaa 6.–10.5.2019 SLL:n Snapchatissa ja SAKKIn Instagram storys­sa.

Seksuaalisuus kosket­taa kaikkia ja seksiin liittyy paljon kysy­myk­siä. Nuorilta vaadi­taan valta­vas­ti rohkeut­ta ja oma‐aloitteisuutta, jotta aikui­sil­ta uskal­le­taan kysyä seksis­tä. Opiskelija‐ ja asian­tun­ti­ja­jär­jes­tö­jen yhtei­nen some­kam­pan­ja vastaa tähän tarpee­seen ja pyrkii pois­ta­maan seksis­tä puhu­mi­sen tabua.

“Olen huoman­nut, että nuorten keskuu­des­sa seksi ja seksu­aa­li­suus ovat edel­leen­kin tabuja. Siitä ei puhuta tai siitä tullaan kiusal­li­sek­si ja sitä kier­rel­lään ja käyte­tään koodi­ni­miä. Seksi ja seksu­aa­li­suus ovat kuiten­kin luon­nol­li­nen osa elämää, joten haluan omalla panos­tuk­sel­la­ni olla mukana rikko­mas­sa tabuja ja teke­mäs­sä seksu­aa­li­suu­des­ta ja seksis­tä päivän polt­ta­vim­man puhee­nai­heen”, selven­tää yhtenä kampan­jan somet­ta­jis­ta toimiva 19‐vuotias Miika.

Kampanjassa vapaa­eh­toi­set nuoret valtaa­vat opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen some­ka­na­vat ja autta­vat seuraa­jia löytä­mään vastauk­sia kipe­riin kysy­myk­siin. Nuorten tukena on asian­tun­ti­joi­ta, jotka tarjoa­vat tietoa seksis­tä, seksu­aa­li­suu­des­ta, suos­tu­muk­ses­ta, nautin­nos­ta ja ihmis­suh­teis­ta. Tänä vuonna kampan­ja pyrkii erityi­ses­ti purka­maan seksiin ja seksu­aa­li­suu­teen liit­ty­viä myyt­te­jä. Päivittäin vaih­tu­vis­sa teemois­sa käsi­tel­lään perus­asioi­ta seksis­tä, erilai­sia seksi­suh­tei­ta, ehkäi­syä, itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta ja moni­nai­suut­ta.

“Seksiä ja seksu­aa­li­suut­ta pitäisi käsi­tel­lä kouluis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa, mutta monet kokevat saavan­sa sieltä liian vähän tietoa. Haluamme paikata tätä puutet­ta ja tarjota jokai­sel­le mahdol­li­suu­den tutus­tua teemoi­hin kiin­nos­ta­val­la tavalla. Kampanjan ideana on puhua seksu­aa­li­suu­des­ta nuorten kielel­lä ja siksi tämä tehdään nuoril­ta nuoril­le”, summaa­vat SLL:n puheen­joh­ta­ja Roosa Pajunen ja SAKKIn vara­pu­heen­joh­ta­ja Jutta Vihonen.

Kampanjan yhteis­työ­ta­hot koos­ta­vat syksyk­si 2019 kampan­ja­vii­kon kysy­tyim­mis­tä kysy­myk­sis­tä video­ma­te­ri­aa­lin, jota amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten ja lukioi­den opet­ta­jat voivat hyödyn­tää opetus­työs­sään.

Lisätiedot:

Varapuheenjohtaja Jutta Vihonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry)
040 775 7620, [email protected]

Puheenjohtaja Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten liitto (SLL)
0400 916 466, [email protected]