10.05.2019

Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjes­tää kulku­een tors­tai­na 16.5.2019 ammat­tiin opis­ke­le­vien arvos­tuk­sen puoles­ta!

Arvostusta amik­sil­le! -kulku­een tarkoi­tus on tuoda näky­vyyt­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja tutkin­toon valmis­tu­vil­le. On tärkeää, että jokai­nen ammat­tiin opis­ke­le­va sekä valmis­tu­va voi olla ylpeä omasta opis­ke­lus­taan sekä tule­vas­ta amma­tis­taan.

– Olemme ylpeitä omasta amma­tis­tam­me ja SAKKIna haluam­me, että myös valmis­tu­mi­sen alla ammat­tiin opis­ke­le­vat saavat saman­lai­sen huomion esim. medias­sa, kuten esimer­kik­si yliop­pi­laat saavat. Valitettavasti amisyl­peys ei ole tässä yhteis­kun­nas­sa ikinä ollut liian korkeal­la, toteaa SAKKIn vara­pu­heen­joh­ta­ja Jutta Vihonen.

Kulkue lähtee liik­keel­le Rautatientorilta Helsingistä, jossa kokoon­tu­mi­nen alkaa kello 15.00. Kulkue päättyy Eurovaalien ennak­köää­nes­tys­pai­kal­le, joten tilai­suu­den jälkeen on myös hyvä aika käydä äänes­tä­mäs­sä.

– Euroopan unio­nis­sa pääte­tään monista amik­sil­le tärkeis­tä asiois­ta, kuten Euroopassa työs­sä­op­pi­mi­sen mahdol­lis­ta­vas­ta Erasmus‐ohjelmasta. Toivottavasti kaikki käyvät äänes­tä­mäs­sä, sanoo SAKKIn puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen

Samana päivänä järjes­te­tään SAKKI‐risteily, jossa juhlis­te­taan ammat­tiin valmis­tu­via sekä  lähes­ty­vää kesä­lo­maa. Risteily on suun­nat­tu kaikil­le ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja se järjes­te­tään vuosit­tain touko­kuus­sa. Tänä vuonna ristei­lyn artis­ti­na on Aleksanteri Hakaniemi.