25.05.2019

SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

Uutiset

SAKKIn edun­val­von­nan asian­tun­ti­jak­si on valittu Matti Tujula. Tujula aloit­taa tehtä­väs­sään 24. kesä­kuu­ta.

– Mahtavaa päästä amma­til­li­sen sekto­rin pariin työs­ken­te­le­mään amisten puoles­ta! Tehtävässä pääsen yhdis­tä­mään koulu­tus­po­li­tii­kan koke­muk­se­ni uuden oppi­mi­seen, Tujula kertoo valin­nas­ta.

Tujula siirtyy tehtä­vään Metropolia Ammattikorkeakoulun opis­ke­li­ja­kun­nas­ta, jossa hän työs­ken­te­li edunvalvonta‐asiantuntijana. Tujula on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­te­ri ja hänellä on koke­mus­ta opis­ke­li­jae­dun­val­von­nas­ta niin yliopisto‐ kuin ammat­ti­kor­kea­kou­lusekt­roil­la.

– Tujulan asian­tun­te­mus koulu­tus­po­li­tii­kan saralla oli vakuut­ta­vaa ja erityi­ses­ti edun­val­von­ta­vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen sekä tapa toimia nuorten kanssa löivät meidät älli­käl­lä. Mahtavaa saada Matti meille töihin, SAKKIn puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen toteaa.

SAKKIssa Tujulan vastuul­la on SAKKIn poliit­ti­nen vaikut­ta­mi­nen ja edun­val­von­ta.

Tervetuloa töihin SAKKIin Matti!