26.04.2019

SAKKI toivoo koulutukselle vahvaa roolia hallitusneuvotteluissa

Uutiset

Hallitustunnustelija Antti Rinne lähetti tänään puolueil­le kysy­myk­set, joiden perus­teel­la selvi­te­tään, millä kokoon­pa­nol­la halli­tus­ta ja halli­tus­oh­jel­maa lähde­tään kokoa­maan. Kysymyksissä tiedus­tel­laan puoluei­den kantoja mm. jatku­van oppi­mi­sen toteut­ta­mi­seen sekä toisen asteen tutkin­non varmis­ta­mi­seen jokai­sel­le nuorel­le. Riippumatta siitä, mitkä puolu­eet tulevaa halli­tus­oh­jel­maa alkavat yhdessä teke­mään, SAKKI toivoo koulu­tuk­sel­le merkit­tä­vää roolia tule­vis­sa neuvot­te­luis­sa.

Oppivelvollisuus toisel­le asteel­le ja aidosti maksu­ton toisen asteen koulu­tus

Yksi keskei­nen toimen­pi­de, jolla edis­te­tään toisen asteen koulu­tuk­sen suorit­ta­mis­ta ja suoma­lais­ten koulu­tus­ta­son nostoa sekä toisaal­ta vähen­ne­tään nuorten syrjäy­ty­mis­tä on oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­nen ja aidosti maksut­to­man toisen asteen toteut­ta­mi­nen tällä vaali­kau­del­la.

– SAKKI toivoo tule­vaan halli­tus­oh­jel­maa kirjaus­ta oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­ses­ta koske­maan toisen asteen koulu­tus­ta. Oppivelvollisuuden laajen­ta­mi­sel­la olisi selkeä posi­tii­vi­nen vaiku­tus koulu­pu­dok­kuu­teen ja paran­tai­si syrjäy­ty­mis­vaa­ras­sa olevien opis­ke­li­joi­den asemaan ja opin­to­jen läpäi­syä, toteaa SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Lisää rahaa opetuk­seen ja valmiu­det jatko‐opintoihin riit­tä­väl­le tasolle

– Ammatillisesta koulu­tuk­ses­ta leikat­tiin viime vaali­kau­den aikana n. 220 miljoo­naa euroa samalla, kun amma­til­li­sen koulu­tuk­sen lain­sää­dän­tö uudis­tet­tiin koko­nai­suu­des­saan. Viime vaali­kau­den leik­kauk­set tulisi nyt peruut­taa, linjaa Tenkanen.

Lisäksi SAKKI haluaa muutok­sia amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tutkin­to­jen sisäl­töi­hin. Osaamisen enna­koin­ti­foo­ru­min tulos­ten mukaan korkea­kou­lu­tus­ta vaati­vien työpaik­ko­jen määrä kasvaa tule­vai­suu­des­sa huomat­ta­vas­ti enemmän verrat­tu­na alemman koulu­tus­ta­son edel­lyt­tä­miin työteh­tä­viin. Muutos edel­lyt­tää siten myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tarjoa­mien taito­jen kehit­tää siten, että se mahdol­lis­taa vielä nykyis­tä parem­mat lähtö­koh­dat korkea­kou­luo­pin­toi­hin ja elini­käi­sen oppi­mi­seen.

Opiskelijoiden hyvin­voin­ti ja toimeen­tu­lo

Opiskelijoiden hyvin­voin­tia ja toimeen­tu­loa koske­viin kysy­myk­siin SAKKI toivoo halli­tus­oh­jel­maan kirjauk­sia ainakin oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­joi­den opin­to­tu­kioi­keu­des­ta ja opis­ke­lu­huol­to­pal­ve­lui­den varmis­ta­mis­ta ja paran­ta­mis­ta nykyi­ses­tä.

– Opintopsykologien, kuraat­to­rien sekä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta vastaa­vien ammat­ti­lais­ten määrä tulee kiin­tiöi­dä tule­val­la halli­tus­kau­del­la. Lisäksi sote‐uudistusta tehtäes­sä tulee varmis­taa, ettei opis­ke­lu­huol­lon palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu hajaan­nu liikaa ja että opis­ke­lu­huol­lon palve­lut pysyvät lähi­pal­ve­lui­na opis­ke­li­joil­le, toteaa Tenkanen.

Lue kaikki SAKKIn halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet tästä

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Elias Tenkanen
044 7530 581
[email protected]