17.04.2019

SAKKI hakee kahta harjoittelijaa

Uutiset

Kierrämme syksyi­sin ympäri Suomea amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa sekä myymme opis­ke­li­ja­kort­tiam­me. Tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta ja kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä mukaan raken­ta­maan syksyn parasta kier­tuet­ta!

Harjoittelu koostuu kier­tu­een suun­nit­te­lus­ta, orga­ni­soin­nis­ta sekä toteu­tuk­ses­ta. Lisäksi on mahdol­li­suus kehit­tää SAKKIn toimin­taa oman osaa­mi­sen ja innon pohjal­ta. Haemme kahta harjoit­te­li­jaa eri pain­opis­teil­lä, joten työn­ku­va kier­tu­een lisäksi vaih­te­lee.

Tarjoamme sinulle

 • kolmen kuukau­den harjoit­te­lun 1.8. — 31.10.2019
 • palkan 1200€/kuukausi
 • mahdol­li­suu­den kehit­tää omaa osaa­mis­ta
 • rennon ympä­ris­tön työs­ken­nel­lä
 • upean tilai­suu­den kiertää ympäri Suomea

Toivomme sinulta

 • vähin­tään 18 vuoden ikää
 • b‐ajokorttia ja valmiu­den ajaa 9‐paikkaista autoa
 • reipas­ta työs­ken­te­ly­otet­ta sekä hyviä asiakaspalvelu‐ ja yhteis­työ­tai­to­ja
 • osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä nuorten kanssa
 • suun­ni­tel­mal­li­suut­ta sekä hyvää koko­nais­ku­van hahmot­ta­mis­ta
 • osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä paineen alla sekä selvitä tilan­teis­ta ilman paniik­kia
 • rohkeut­ta kokeil­la uusia asioita ja taitoa muokata toimin­ta­mal­le­ja nopeal­la aika­tau­lul­la

Harjoittelijoiden painopisteet

Haemme mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän harjoit­te­li­jaa suun­nit­te­le­maan ja orga­ni­soi­maan kier­tu­een vies­tin­tää sekä opis­ke­li­ja­kor­tin mark­ki­noin­tia yhdessä vies­tin­nän asian­tun­ti­jan kanssa. Työnkuvaan kuuluu muun muassa vies­tin­nän suun­nit­te­lu kier­tu­eel­le sekä SAKKIn opis­ke­li­ja­kor­tin mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu ja kehit­tä­mi­nen. Jos olet kiin­nos­tu­nut mark­ki­noin­nis­ta, viihdyt sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja sinulla on jonkin­lai­nen kuva miten Facebook, Instagram sekä Twitter toimii on tämä sinulle sopiva harjoit­te­lu­paik­ka!

Haemme myynnin harjoit­te­li­jaa suun­nit­te­le­maan ja orga­ni­soi­maan opis­ke­li­ja­kor­tin myyntiä kier­tu­eel­la. Työnkuvaan kuuluu kier­tue­ak­tii­vien kannus­ta­mi­nen ja ohjaa­mi­nen myynnin saloi­hin. Myyntistrategian luomi­nen kier­tu­eel­le ja sen muok­kaa­mi­nen kier­tu­een aikana: mitkä asiat ovat pinnal­la juuri nyt, mikä myyn­ti­tak­tiik­ka on missä­kin toimi­vin. Yhteydenpito oppi­lai­tok­sen henki­lö­kun­taan ja opis­ke­li­ja­kun­taan kier­tu­een aikana. Jos sinua kiin­nos­taa myynti ja oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen tällä saralla, on tämä sinulle sopiva harjoit­te­lu­paik­ka!

Jätä vapaa­muo­toi­nen hakemus sekä CV tai linkki LinkedIn‐profiiliin 19.5.2019 kello 23.59 mennes­sä osoit­tee­seen [email protected]. Otsikoi sähkö­pos­ti “Hakemus kier­tu­een harjoit­te­li­jak­si”. Ilmoita hake­muk­ses­sa oletko hake­mas­sa myynnin vai vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin harjoit­te­li­jak­si. Haastattelut aloi­te­taan viimeis­tään hakua­jan loput­tua ja valin­nat tehdään kesä­kuun alkuun mennes­sä. Ilmoitamme jokai­sel­le haki­jal­le valin­ta­pro­ses­sin etene­mi­ses­tä.