21.02.2020

SAKKI etsii järjestöasiantuntijaa

Uutiset

Haemme järjes­tö­asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen.

Palatko halusta järjes­tää tapah­tu­mia, joissa paneu­du­taan kiin­nos­ta­viin juttui­hin, koulut­tau­du­taan amiksia lähellä olevis­ta aiheis­ta ja innos­tu­taan yhdessä? Kiinnostaako jalkau­tu­mi­nen laajal­le kentäl­le yhdessä amisten kanssa? Tuntuuko siltä, että vauh­dis­sa muut­tu­vat tilan­teet, plan B:n keksi­mi­nen lennos­ta ja useam­man pallon pitä­mi­nen siinä samalla ilmassa ovat sellai­sia element­te­jä, joista työs­sä­si moti­voi­dut ja innos­tut? Onko nuorten kanssa tekeminen ja kouluttaminen just sun juttusi? Nyt sinulla on lois­ta­va mahdol­li­suus hakea töihin meille asian­tun­ti­ja­teh­tä­vään, jossa pääset teke­mään kaikkea tätä!

Järjestöasiantuntijana vastaat SAKKIn aktii­veil­le suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä, opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan tuke­mi­ses­ta, koulutusten suunnittelusta ja koordinoinnista ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Lisäksi tehtä­vii­si kuuluu liiton jäse­nyy­teen liit­ty­viä asioita sekä vuotui­sen oppi­lai­tos­kier­tu­een suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhdessä muiden toimi­joi­den kanssa.

Olet elemen­tis­sä­si toimies­sa­si vapaa­eh­toi­sil­lem­me suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien ja koulu­tus­ten raken­ta­ja­na, ja työs­sä­si touhuat­kin paljon aktii­viem­me kanssa. Tunnet myös jonkin verran yhdis­tys­toi­min­taa ja yhdistyslakia. Työssäsi reis­saat melko paljon pitkin ja poikin maata niin oppi­lai­tok­sis­sa kuin SAKKIn omis­sa­kin tapah­tu­mis­sa.

Arvostamme koke­mus­ta ja osaa­mis­ta työs­ken­nel­lä nuorten kanssa. Olet kiva työka­ve­ri ja osa asian­tun­ti­jois­tam­me koos­tu­vaa työyh­tei­söä. Et epäröi tarttua toimeen oma‐aloitteisesti, ja hoidat hommia suju­vas­ti niin yksik­se­si kuin osana tiimiä­kin. Osaat toimia hyvin paineen ja kiireen keskel­lä, pidät monta lankaa käsis­sä­si, etkä pelkää tiivis­tä­kään työtah­tia. Handlaat myös yllät­täen muut­tu­vat tilan­teet. Tehtävän työaika on jous­ta­va ja edel­lyt­tää valmiut­ta matkus­taa & työs­ken­nel­lä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Työstä makse­taan palkkaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n työeh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti 2400€/kk. SAKKIssa saat työn, joka on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen amisten kannal­ta. Lisäksi saat mainiot ja asian­tun­te­vat työka­ve­rit sekä hyvät työsuhde‐edut. Hae meille töihin!

Toimita vapaa­muo­toi­nen hakemus ja CV sähkö­pos­tit­se pdf‐muodossa pääsih­tee­ri Hanna Huumoselle ([email protected]) su 8.3.2020 klo 23:59 mennes­sä. Otsikoi sähkö­pos­ti­si otsi­kol­la “Järjestöasiantuntija”. Haastattelut järjes­te­tään lähtö­koh­tai­ses­ti viikol­la 12 (ma 16.3. ja ti 17.3.). Työt alkavat mahdollisimman pian.

Käytämme anonyymia rekrytointia, jossa poistamme hakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät, sukupuolet ja sen, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu.

Lisätietoa,

Hanna Huumonen
Pääsihteeri
050 3100 570
[email protected]

Outi Mikkola
Järjestöasiantuntija
044 7520 452, (yhteydenotot 23.2.-7.3.)