17.06.2020

Jatkokysely poikkeustilasta: Ymmärrystä etäopetukselle, ruuhkaa tiedossa syksylle

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ovat toteuttaneet jatkokyselyn ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville poikkeustilan vaikutuksista opiskeluun ja opiskelijoiden arkeen. Karvi on selvittänyt poikkeustilan vaikutuksia opetukseen myös muilla asteilla. Edellinen, SAKKIn ja OSKUn toteuttama kysely toteutettiin huhtikuussa.

Jatkokysely oli auki 25.5.2020 – 5.6.2020 ja siihen vastasi 6427 opiskelijaa. Kysely lähetettiin sekä suoraan järjestöjen jäsenille että oppilaitosten kautta. Olemme hyvin kiitollisia kaikille vastaajille sekä oppilaitoksille kyselyn välittämisestä ja arvostamme suuresti kyselyn suurta vastausmäärää! Jatkokyselyn tulokset auttavat hahmottamaan kuluneen kevään poikkeuksellista tilannetta ammatillisen koulutuksen osalta ja tekemään töitä tilanteen parantamiseksi. Vastausten suuri määrä kertoo omaa kieltään siitä, että poikkeustila on vaikuttanut moniin opiskelijoihin 

Vastaajat olivat oppilaitosten toimintaan tilanteeseen nähden kohtuullisen tyytyväisiä. Selvä enemmistö vastaajista oli joko täysin tai melko samaa mieltä niistä väitteistä, jotka koskivat mm. riittävän tiedon tai tuen ja ohjauksen saamista, opetuksen sujumista hyvin ja opiskelutaitojen riittämistä. Näiden samaa mieltä olleiden vastaajien osuus vaihteli 63% (Olen saanut riittävästi palautetta oppimisestani / osaamisestani) ja 87% välillä (Minulla on ollut riittävät välineet poikkeusolojen aikana tapahtuneeseen opiskeluun (kuten tietokone, kännykkä)). Kriittisimpiä oltiin riittävän palautteen saamista ja opetuksen toimivuutta koskevia väitteitä kohtaan, joissa eri mieltä väitteiden kanssa oli 20% ja 18% vastaajista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelevat antoivat joissain kysymyksissä perustutkintoa opiskelevia paremmat arviot, mutta ero ei ollut merkittävä. Erityisen tuen päätöksen saaneilla arviot olivat myös hyvin pitkälti samat kuin heillä, joilla päätöstä ei ollut. Eniten eroa oli opiskelussa koetuissa ongelmissa, joita tuen saaneet olivat kokeneet muita enemmän.

Motivaation ja poikkeusolojen kuormittavuuden suhteen vastauksissa näkyi sama kaksijakoisuus kuin aiemmassa kyselyssä. 57% vastaajista oli kokenut opiskelumotivaationsa olleen hyvän, 29% oli eri mieltä. Merkittävällä osalla poikkeusolot olivat siis laskeneet opiskelumotivaatiota. 54% oli kokenut poikkeusolojen opiskelun henkisesti kuormittavampana kuin normaalioloissa, mikä vastasi aiemman kyselyn tulosta (n. 50%). 30% vastasi olevansa eri mieltä, eli heille tilanne oli kuormittavuudeltaan normaalia vastaava tai parempi. Aiemmassa kyselyssä 20% vastaajista oli kokenut jaksamisensa olevan parempaa poikkeusoloissa. Osalle omaan tahtiin tapahtuva etäopiskelu siis sopii. Noin joka neljännellä vastaajalla, 26%, oli ollut paljon ongelmia opiskelussa poikkeusolojen vuoksi. 

35% vastanneista ilmoitti olleensa työpaikalla oppimassa maalis-toukokuun aikana. Tästä joukosta viidesosalla jakso oli keskeytynyt poikkeusolojen vuoksi. Valtaosa oli päässyt opiskelemaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Epätietoisuutta jakson jatkumisesta oli edelleen kolmasosalla jakson keskeyttäneistä, lisäksi näyttöjen toteutumisesta kysyttäessä yli puolet ilmoitti näytön joko siirtyneen (31%) tai ei vielä osannut sanoa sen toteutumisesta (23%).

Vastaajista 1445 eli 22% kertoi arvioidun valmistumisaikansa olevan kevät 2020. Tästä joukosta 71% ilmoitti valmistuvansa aikataulun mukaisesti, 13% ilmoitti ettei valmistuisi ja 16% oli edelleen epätietoisia. Suuri enemmistö siis pystyi valmistumaan, mutta epätietoisia ja valmistumisen siirtämään joutuneita on edelleen paljon. Valmistumassa olleista 26% oli eri mieltä sen väitteen kanssa, että olisi saanut riittävästi ohjausta työelämään siirtymisen kanssa, 27% koki ettei ollut saanut riittävästi ohjausta jatko-opintoihin siirtymiseksi. 

Mitä tuloksista voi oppia ja miten niihin pitäisi syksyn osalta reagoida?

Vaihtoehtoisia opetusjärjestelyjä on otettu suhteellisen onnistuneesti käyttöön niin opetuksen kuin työssä oppimisen jaksojen tilalle ja opiskelijat ovat olleet niihin sekä saamaansa tukeen pääosin tyytyväisiä. Oppilaitokset ja henkilökunta ovat monin paikoin venyneet ja joustaneet ihailtavasti, mistä voi antaa ison kiitoksen. Epätietoisuutta esimerkiksi työssäoppimisjaksojen tai näyttöjen suhteen oli silti tässäkin kyselyssä laajasti. Samoin valmistuminen on viivästymässä merkittävällä osalla niistä, joilla se oli suunniteltu tälle keväälle. Tämä on osin odotettavaa ja ymmärrettävää, vaikka varmasti ikävää kaikille sen kohdanneille. Ammatillinen koulutus on luonteeltaan käytännönläheistä eikä monia taitoja voi opettaa etänä, oli kyseessä kuinka taitava opettaja tai hyvä etäyhteys hyvänsä.

Tauolle jääneet asiasisällöt ja kädentaitojen harjoittelu edellyttävät tukea syksyllä ja kesken jääneiden työssäoppimisjaksojen jatkamista. Nämä varmasti pystytään toteuttamaan jos koronatilanne sen sallii, mutta tilanne ei voi olla vaikuttamatta myös heihin, joilla valmistuminen ei nyt viivästynyt. Henkilökunnalla on rajattu resurssi käytössään ja syksyllä edessä oleva työkuorma merkittävä. Toivomme, että vaadittavien töiden osalta pystytään tasapainottelemaan onnistuneesti. Haluamme samalla kiittää kaikkia opettajia tärkeästä työstä poikkeusolosuhteiden keskellä ja koulutuksen järjestäjiä poikkeusjärjestelyjen nopeasta käyttöönotosta! Toivomme myös jaksamista kaikille oppilaitosyhteisöjen jäsenille tulevaan syksyyn.