17.06.2020

Amikset kohti opiskelijahyvinvointia – sananen opinnäytetyöprosessista

Vieraskynä

Laki reformoidusta ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan 1.1.2018 ja se oli yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Ammatillista koulutusta uudistettiin tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Aloitin omat yhteisöpedagogi opintoni 2.1.2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Heti alussa tiesin, että haluan tehdä opinnäytetyöni ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen. Nyt 2,5 vuotta myöhemmin tuo opinnäytetyö on valmis ja myös minä olen valmis yhteisöpedagogi. 

Opinnäytetyöstä

Opinnäytetyön otsikko kuului seuraavasti: Ammatillisten opiskelijoiden opiskelijahyvinvointi ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen. Tutkittiin siis opiskelijahyvinvointia. Mielestäni hyvinvointi on toisen asteen tärkein yksittäinen tekijä tutkintojen valmiiksi saamiseen ja työelämään kiinnittymiseen. Siihen tulee oppilaitoksissa kiinnittää paljon huomiota. Samoin työelämässä jaksaa, motivoituu ja kestää pieniä vastoinkäymisiä kun työhyvinvointi on hyvällä tasolla. SAKKI ry toimi opinnäytetyöni tilaajana ja osittain siksi varmasti tätäkin kirjoitusta luet.

Tutkimuskysymys työssäni on millainen on ammatillisten opiskelijoiden opiskelijahyvinvointi ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen ja alatutkimuskysymyksinä millainen on opiskelijoiden psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi.  Sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksen rajasin pois, koska opiskelijahyvinvointiin sisältyy oppimisympäristöt, opiskelijayhteisöt ja opiskelijan omat yhteisöt, joita tutkittiin tutkimuskysymyksen yhteydessä. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä ja sen aineisto tuotettiin keväällä 2020 kahdeksan opiskelijan teemahaastatteluilla.

Haastatteluiden apuna Amisbarometri -tutkimus 

Haastattelujen runko rakentui SAKKIn toteuttaman Amisbarometri 2019 tulosten pohjalta. Barometrin tuloksia läpikäydessäni sieltä nousi esiin monia mielenkiintoisia seikkoja. Esimerkiksi fyysistä hyvinvointia tukeva uni. Barometrin mukaan 24 % vastaajista nukkui harvoin tai tuskin koskaan hyvin. Tutkimuksessani puolet kertoivat nukkuvansa liian vähän. Teemahaastatteluilla pääsin joustavasti pureutumaan syvemmälle opiskelijoiden itsensä käsityksiin ja asioille antamiin merkityksiin.

Amisbarometrin haltuun ottamista ja teettämistä voin vahvasti suositella ammatillisille oppilaitoksille. Barometri tuo ilmi tärkeän kuvan opiskelijoiden arjesta. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 9584, joka on vallan suuri määrä. Vuoden 2018 tilaston mukaan tutkintoon johtavassa oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli kaikkiaan 220 746 opiskelijaa (SVT 2018). Nykyisin ei enää eroteta nuoria ja aikuisia, joten kaikenikäisten ammatillisten opiskelijoiden ääni tulee saada kuuluviin.

Tutkimuksen haastateltavista hieman yli puolen opiskelijahyvinvointi oli vähintään hyvä päällisin puolin. Opiskelijahyvinvointia nostaviksi tekijöiksi nousivat luokkahenki, yhteisöllisyys ja oppimisympäristön viihtyisyys sekä opettajien rooli. Psyykkinen hyvinvointi oli osalla jopa erittäin heikolla tasolla. Syitä tähän olivat psyykkiset sairaudet ja arjen stressi. Psyykkistä hyvinvointia parantavat innostus opinnoista, aika itselle ja ystävät. Kiusaaminen oli opiskelija- ja psyykkiseen hyvinvointiin vahvasti sidoksissa ja se nousi tutkimuksessa myös esiin. Fyysisen hyvinvointinsa haastateltavat kokivat paremmaksi kuin psyykkisen hyvinvoinnin.

Opinnäytetyön teko

Prosessina tämän opinnäytetyön tekeminen oli haastava, mutta erittäin antoisa. Kokonaisuudessaan se kesti 1,5 vuotta. Viivästyksiä aikatauluun aiheuttivat muun muassa Amisbarometrin julkaisun siirtyminen joulukuulle. Toisaalta se taas antoi aikaa kirjoittaa taustateoriaa, josta oli analyysivaiheessa hyötyä. Kaikkein eniten antoivat opiskelijoiden haastattelut. Oli todella mielenkiintoista kuulla ja kuunnella heitä. Taustoiltaan haastateltavat olivat hyvinkin erilaisia, mutta kuitenkin opiskelijahyvinvoinnissa samankaltaisuudet nousivat vastauksissa esiin.

Loppuun haluan kiittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yliopettaja Katja Komosta mitä parhaimmasta opinnäytetyön ohjauksesta. Laadukas ohjaus koulun puolelta on mielestäni erittäin tärkeää. Samoin haluan esittää kiitokset SAKKIn pääsihteerille Hanna Huumoselle, joka otti minut ja opinnäytetyö ideani avosylin vastaan.

Opinnäytetyöni on saatavissa osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/336888 

Lähteet
Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-196X. 2018, Liitetaulukko 2. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutuslajeittain 2018. Helsinki: Tilastokeskus. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2018/aop_2018_2019-09-27_tau_002_fi.html [viitattu 16.6.2020].

Erinomaista kesää toivottaen

Jani Vottonen
Yhteisöpedagogi