28.03.2019

Pärjääkö lukivaikeuden kanssa pääsykokeissa?

Vieraskynä

Korkeakouluopinnot ovat itses­sään jo todella jännit­tä­vä proses­si, mutta minkä­lai­sen twistin tuo se, jos sinulla on esimer­kik­si luki­vai­keus? Haastattelimme yhtä hakijaa, jolla on sanot­ta­vaa miten hän kokee korkea­kou­lu­haun ja opinnot korkea­kou­lus­sa.
Moi Anu, kerro hieman itses­tä­si.

Olen Anu Rossi ja minulla on ADHD, sen lisäksi vielä vaikea luki­vai­keus. Olen kotoi­sin Jyväskylästä, mutta nykyi­sin kotini sijait­see Helsingissä. Olen opis­kel­lut liike­ta­lout­ta ja valmis­tu­nut aikoi­naan merko­no­mik­si. Jo opin­to­je­ni aikana huoma­sin, että en pärjää ihan samalla tavalla kuin muut. Silloin en olisi arvan­nut että kysees­sä olisi ADHD ja vaikea luki­vai­keus, vaikka nuorena vaikeu­des­ta puhut­tiin­kin kohdal­la­ni. Kun, työelä­mäs­sä olemi­nen ei sujunut niin kuin piti, rupesin etsi­mään asiasta tietoa ja pari vuotta myöhem­min minulla on todettu ADHD ja vaikea luki­vai­keus. Lukivaikeuteni on siitä hassu, että se näkyy enemmän kirjoit­ta­mi­ses­sa kuin luke­mi­ses­sa. Olen todella hidas kirjoit­ta­ja ja teen usein virhei­tä. Myös, minun on vaikea kirjoit­taa pitkiä teks­te­jä koska kirjoit­ta­mi­nen ei ole minulle luon­te­vaa tai en osaa muodos­taa sujuvia lausei­ta. ADHD:n kanssa olen vielä hukassa, en oikein tiedä missä kaikes­sa näkyy. Mutta, sen voi varmak­si sanoa diag­noo­si on saanut minut ymmär­tä­mään itseäni parem­min, mikä on ollut ihan älyt­tö­män tärkeää.

Sinua kiin­nos­taa nyt korkea­kou­luo­pin­not?

Olen hake­mas­sa koului­hin missä yhdis­tyy käytän­nös­sä oppi­mi­nen ja luovuus. Sen olen jo nuorena tajun­nut, opin parhai­ten teke­mäl­lä ja yhdessä muiden kanssa. Joten, ammat­ti­kor­kea­kou­lut olivat ainoat vaih­toeh­dot kun lähdin hake­maan kolman­nel­le asteel­le. Eniten kiin­nos­taa, kult­tuu­ri­tuo­tan­to ja muut missä työnä­ky­mät ovat laajat ja moni­muo­toi­set.

Onko luki­vai­keu­te­si tuonut haas­tei­ta hake­mi­sel­le?

Hakiessani huomaan kuinka heikos­ti eri oppi­mis­vai­keu­det otetaan huomioon. Olisi mukava lukea miten oppi­mis­vai­keu­det otetaan huomioon koulu­tus­aloil­la. Miten opis­ke­li­jat, joilla on näitä haas­tei­ta saavat tukea tai millai­sia apukei­no­ja kouluis­sa on mahdol­li­suus käyttää. Toki, en voi puhua muiden puoles­ta, koska nämä asiat ovat aina henki­lö­koh­tai­sia. Eniten, itselle työtä hake­mi­ses­sa teettää kirjoit­ta­mi­nen. Olisi hienoa, jos tehtä­vät voisi tehdä monella eri tapaa, eikä ainut tapa ole kirjoit­ta­mi­nen. Tää on minulle hyvin haas­ta­vaa, onneksi tähän­kin asiaan on tullut muutok­sia. Toinen on miten infor­maa­tio­ta on vaikea löytää ja hahmot­taa. Usein tieto on pienis­sä lauseis­sa ja monen linkin takana. ADHD:ni yksi piir­teis­tä on vaikeus löytää asioita, joten olisi ihanaa jos käytet­täi­siin enemmän visu­aa­li­suut­ta ja muotoja johon silmät kiin­nit­täi­si huomion. Pääsykokeisiin usein liittyy luke­mis­ta jonkin verran, olisi mukavaa jos mate­ri­aa­lin saisi ääni­kir­ja­na tai podcas­tit. Osalle aloista ymmär­tääk­se­ni näitä jo löytyy. Mutta, luki­ja­na saattaa olla robotti joka ei ole itselle kovin­kaa mieleis­tä kuun­nel­ta­vaa.

Mihin asioi­hin korkea­kou­lu­jen tulisi kiin­nit­tää huomio­ta?

Ohjeet miten saapua paikal­le tapah­tuu usein kirjal­li­se­na ja kartan kanssa. Pohdin, usein miksi kuvia ja videoi­ta voisi ottaa mukaan. Uskon, että tämä helpot­tai­si monia, näin voisi myös tarkis­taa olevan­sa oikeas­sa paikas­sa. Etenkin, kun paikka voi olla täysin uusi ja osaa jännit­tää tällai­set tilan­teet. Myös, kirjeen lopussa voisi olla pieni muis­ti­la­pun tyyli­nen koonti asiois­ta. Tästä voisi ottaa kuvan puhe­li­meen, joka varmas­ti pysyy parem­min talles­sa. En ole vielä käynyt pääsy­ko­keis­sa, diag­noo­sin jälkeen, joten en ole saanut käyttää lisä­ai­kaa. Mutta, usein pääsy­koe tehdään luok­ka­huo­nees­sa, josta ihmiset voivat poistua ripo­tel­len. Tää häirit­see oma keskit­ty­mis­tä­ni, koska herpaan­nun helpos­ti. Ja, on vaikea saada keskit­ty­mi­sen tilaa takai­sin.

Toki on helpom­pi nähdä huonot jutut kuin ne hyvät. Hyvää on se, että saa lisä­ajan ja haku­pro­ses­siin on tullut videot sekä haas­tat­te­lut. Niissä pääsee näyt­tä­mään omaa persoo­naa ja miten toimii muiden kanssa. Osa kouluis­ta tuntuu myös antavan tehtä­vät ja mate­ri­aa­lin aikai­sem­min kuin ennen. Joten, tehtä­vil­le ja luke­mi­sel­le tulee lisä­ai­kaa. Varmasti, nämäkin on haku­koh­teis­ta riip­pu­via. Kuitenkaan mieles­tä­ni pelkkä lisä­ai­ka pääsy­ko­keis­sa ei oikein riitä. Itse kaipaan aina hahmo­tus­ta tilois­ta ja käytän­nös­tä. Miten koulu­päi­vät järjes­te­tään, kuinka paljon teet itse­näi­ses­ti ja ryhmäs­sä.

Selkokielisyys sivuil­la on koulu­koh­tai­nen, osalla on todella selkeät ja yksin­ker­tai­set. Kun taas toisaal­la voi joutua etsi­mään kauem­min. Yksi kehi­tys­idea mikä nousee on mobii­li­lait­teis­sa toimi­nen. Osalla sivut toimi­vat hanka­las­ti puhe­li­men selai­mel­la.

Mihin asioi­hin opintopolku.fi sivus­ton tulisi kiin­nit­tää huomio­ta?

Niitä on varmas­ti paljon, ylei­ses­ti visu­aa­li­sen ilmeen paran­ta­mi­nen. Kuten värien ja muoto­jen käyttö. Minun oli vaikea löytää edes mistä pääsen täyt­tä­mään koko yhteis­ha­kua. Selkeys ja yksin­ker­tais­ta­mi­nen olisi tässä todella tärkeää. Myös link­kien vähen­tä­mi­nen.

Haluatko vielä sanoa jotain?

Tämän jälkeen voi tulla olo, että en ymmär­täi­si kirjoit­ta­mi­sen tai luke­mi­sen tärkeyt­tä opis­ke­lus­sa, päin­vas­toin. Kaipaisin vain moni­puo­li­suut­ta, jotta monen­lai­set ihmiset pääsi­si­vät esiin. Yksi asia mitä en oikeas­taan tuonut esiin on kuinka pitkään koin korkea­kou­luo­pin­not itsel­le­ni mahdot­to­mak­si ja kun olen puhunut tästä muiden kanssa joilla on samoja haas­tei­ta, kokemus on saman­lai­nen. Usein kysees­sä on ajatus siitä, että ei ole mahdol­li­suut­ta pärjätä samalla tavalla tai ei mahduta korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan “muot­tiin”. Tähän liitet­ty­nä ennak­ko­luu­lot ja stereo­ty­piat, jotka liit­ty­vät vahvas­ti oppi­mis­vai­keuk­siin. Kuten, että ADHD on vain sitä, että ei pysytä paikal­laan. Myös, hanka­luut­ta näihin asioi­hin tuo totta kai oma persoo­na­ni!  Koen myös, että ammat­tio­pis­tos­sa hake­mis­ta ei tuettu millään tavalla ja tietyt taidot mitä hake­mi­nen vaatii ei opeteta. Tämänkin verrat­tu­na henki­löön, joka on käynyt lukion.

Jos jotain tästä mun seli­tyk­ses­tä pitäisi ottaa on se, että oppi­mis­vai­keu­det eivät estä mitään vaan ne lait­ta­vat ihmiset oppi­maan asiat eri tavoin. Ja tätä pitäisi tukea oli kysees­sä sitten koulu tai työpaik­ka. On myös todettu että oppi­mis­vai­keuk­sis­ta “kärsivä” on usein luovem­pia ja hänellä on erilai­sia tapoja tehdä asiat. Myöskin, kaikil­le tämä pääsy­koe­rum­ba on haas­ta­va ja stres­saa­va.

Nämä ovat henki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia ja nämä ovat minun.