01.04.2019

Maalarista sosiaalialalle

Blogit, Vieraskynä

Oma opin­to­pol­ku­ni tähän asti ei ole ollut ehkä kaikis­ta taval­li­sin, mutta sitäkin opet­ta­vai­sem­pi.
Valmistuin pinta­kä­sit­te­ly­alan perus­tut­kin­nos­ta raken­nus­maa­la­rik­si nykyi­ses­tä Stadin ammat­tio­pis­tos­ta vuonna 2011. Valmistuessani ajat­te­lin, että tulen teke­mään erilai­sia maala­rin töitä loppue­lä­mä­ni, en antanut ajatus­ta­kaan korkea­kou­luo­pin­noil­le. Kuitenkin elämän­ti­lan­tee­ni muuttui ja huoma­sin kaipaa­va­ni töihin ihmis­ten pariin. Hain korkea­kou­luun ja yllät­täen pääsin sisään! Vuonna 2015 aloitin sosio­no­mi (AKM) opinnot Laurea‐ammattikorkeakoulussa.

Yleisesti voisi heti ajatel­la että minkä ihmeen takia siirtyä tekni­sel­tä alalta sosi­aa­lia­lal­le, mutta elämää ei voi aina enna­koi­da. Onkin hyvä että meidän koulu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä pystyy tehdä urava­lin­to­ja uudel­leen vielä myöhem­min­kin.

Sosionomiopinnoissa parasta on ollut ihmis­ten kanssa työs­ken­te­ly ja itsensä haas­ta­mi­nen. Opinnoissa on joutu­nut olemaan epämu­ka­vuusa­lu­eel­la ja kasva­maan ihmi­se­nä, kuin sosio­no­mi­na­kin. Sitä sano­taan­kin että sosio­no­mik­si ei opita, vaan sosio­no­mik­si kasve­taan.

Opintojen aikana kiin­nos­tuin opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nas­ta ja lähdin siihen innolla mukaan. Opiskelijakunnassa sai kokeil­la ja oppia uusia erilai­sia asioita, mitä oman tutkin­non sisällä ei vält­tä­mät­tä olisi oppinut tai päässyt teke­mään. Nopeasti huoma­sin että sosio­no­mi voi hyvin toimia opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­ken­täl­lä ja heitä myös siellä tarvi­taan. Itse ajat­te­len sosio­no­min ja oman ammatti‐identiteetin tietyn­lai­se­na ihmi­soi­keus­työn teki­jä­nä ja ihmi­soi­keuk­sien vahvis­ta­ja­na. Haluankin puuttua kaiken­lai­siin epäkoh­tiin yhteis­kun­nas­sa ja nostaa niitä esiin. Toimin sitten missä tahansa.

Sain pinta­kä­sit­te­ly­alan perus­tut­kin­nois­ta ja raken­nus­työ­maal­ta työs­ken­te­lys­tä itsel­le­ni todella hyvät työelä­mä­tai­dot. Opin jo opin­to­jen aikana tavat miten työpai­kal­la toimi­taan. Ollaan ajoissa paikal­la, tehdään sovitut hommat, tullaan kaik­kien kanssa toimeen ja kohdel­laan kaikkia reilus­ti, (vaikkei parhai­ta kave­rei­ta oltaisi). Amiksesta saatu työelä­mä­ko­ke­mus on helpot­ta­nut huomat­ta­vas­ti työs­ken­te­lyä missä tahansa yhtei­sös­sä jossa olen toimi­nut.

Amiksesta minulle jäi käteen ammat­ti­tai­to ja hyvät työelä­mä­val­miu­det. Nyt haluan tehdä töitä sen eteen, että se on mahdol­lis­ta myös tule­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Tällä hetkel­lä toimin järjes­tö­ken­täl­lä STTK‐Opiskelijoiden puheen­joh­ta­ja­na ja pidän tärkeä­nä että amma­til­li­sis­sa opin­nois­sa opis­ke­li­ja saa tarpeel­li­set työelä­män peli­sään­nöt sekä oppii työn­te­ki­jän oikeu­det ja velvol­li­suu­det.

Saana Simonen
STTK‐Opiskelijat puheen­joh­ta­ja