12.04.2018

Oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sä posi­tii­vi­nen muutos, askel kohti maksu­ton­ta toista astetta

Uutiset

Maan halli­tus julkai­si eilen 11.4. kehys­rii­hes­sä uusia keinoja koulu­tuk­sen tasa‐arvon edis­tä­mi­sek­si. Toisen asteen opin­nois­ta opis­ke­li­jal­le aiheu­tu­viin oppi­ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­siin ja tutkin­to­mak­sui­hin halli­tus esittää ratkai­suk­si opin­to­tuen oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää, joka koskisi kaikkia opin­to­ra­han vähä­va­rai­suus­ko­ro­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja alle 20‐vuotiaita toisen asteen opis­ke­li­joi­ta. Korotuksen suuruus olisi noin 46€/kuukaudessa ja sillä pyri­tään tuke­maan erityi­ses­ti talou­del­li­ses­ti heikoim­mas­sa asemas­sa olevien opis­ke­li­joi­den tilan­net­ta.

SAKKI ry pitää oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää posi­tii­vi­se­na uudis­tuk­se­na, joka helpot­taa joiden­kin opis­ke­li­joi­den tilan­net­ta. Lisä ei kuiten­kaan poista niitä keskei­siä ongel­mia, joita nykyi­sis­sä oppi­ma­te­ri­aa­lien hankin­taa koske­vis­sa käytän­nöis­sä on.

– Oppimateriaaleihin liit­ty­vät merkit­tä­vät ongel­mat, kuten hankin­ta­pää­tök­sen tekijän ja ostajan erot­ta­mi­nen toisis­taan sekä tarpeet­to­mien hankin­to­jen teko, eivät poistu tämän uuden lisän avulla. Lisäksi nyt luotu malli ei kohdis­tu amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kohdal­la tehok­kaim­mal­la mahdol­li­sel­la tavalla, sillä usein keskei­set väline‐ ja mate­ri­aa­li­han­kin­nat keskit­ty­vät opin­to­jen alkuun talou­del­li­ses­ti kalliik­si koko­nai­suuk­sik­si, toteaa SAKKIn puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

SAKKI muis­tut­taa, että kansa­lais­aloi­te maksut­to­man toisen asteen puoles­ta keräsi yli 50 000 alle­kir­joi­tus­ta ja on tulossa edus­kun­nan käsi­tel­tä­väk­si. Oppimateriaalilisä ei saa vaikut­taa tämän aloit­teen käsit­te­lyyn ja halli­tuk­sen tulee jatkaa selvi­tys­ten tekoa niistä malleis­ta, joilla aidosti maksu­ton toisen asteen koulu­tus olisi mahdol­lis­ta toteut­taa.