10.04.2018

Toivom­me kehys­rii­hel­tä amma­til­li­sen koulu­tuk­seen indek­si­jää­dy­tys­ten peru­mis­ta

Lausunnot

Käynnistyneessä kehys­rii­hes­sä on oiva hetki suun­na­ta panok­sia suoma­lai­seen koulu­tus­jär­jes­tel­mään. Valtiontalouden tila on edel­leen haas­teel­li­nen, mutta ilman riit­tä­viä panos­tuk­sia koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen ei tilanne tule nykyi­ses­tä paran­tu­maan.

SAKKI toivoo kehys­rii­hel­tä amma­til­li­sen koulu­tuk­seen indek­si­jää­dy­tys­ten peru­mis­ta, jotta koulu­tuk­seen laatu ei heik­ke­ne kohtuut­to­mas­ti vaan koulu­tuk­sen laatu saadaan taas nousuun. Muun muassa Yle on nosta­nut viime viik­koi­na esiin haas­tei­ta, joita amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa koetaan resurs­sien puut­teen vuoksi.

Myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen läpäisy on kään­ty­nyt laskuun viime vuosina kun samalla työvoi­ma­pu­la ja työvoi­man kohtaanto‐ongelma* ovat nous­seet entistä keskei­sim­mik­si haas­teik­si työl­li­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Näiden kehi­tys­suun­tien näkö­kul­mas­ta olisi­kin perus­tel­tua osoit­taa lisä­pa­nos­tuk­sia koulu­tuk­sen laadun sekä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­min onnis­tu­mi­sen varmis­ta­mi­sek­si.

Resurssien puute näkyy myös laajem­min opis­ke­li­joi­den osal­li­suu­des­sa ja opis­ke­lu­hy­vin­voin­nis­sa. Rahoituksen ollessa tiukil­la koulu­tuk­sen järjes­tä­jät ovat keskit­tä­neet panok­si­aan koulu­tuk­sen järjes­tä­mi­seen, jolloin opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­tiin liit­ty­vät teemat ovat jääneet taka‐alalle. Esimerkiksi osassa oppi­lai­tok­sis­ta on sääs­tö­jen vuoksi luovut­tu ruoka­lan tarjot­ti­mis­ta. SAKKI toivoo­kin myös, että lisä­re­surs­se­ja voitai­siin keskit­tää erityi­ses­ti opis­ke­li­joi­den osal­li­suu­den kehit­tä­mi­seen sekä opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin tuke­mi­seen. Hyvinvoinnin edis­tä­mi­ses­sä tulee panos­taa myös oppi­lai­tok­sis­sa tapah­tu­van syrjin­nän ja häirin­nän ehkäi­syyn, jota erityi­ses­ti vieras­kie­li­set opis­ke­li­jat tällä hetkel­lä monin paikoin kohtaa­vat.

Lisätietoa:
Jasmina Khabbal
puheen­joh­ta­ja
[email protected]
044 7530 581

Samuli Maxenius
asian­tun­ti­ja
[email protected]
044 7766 048

* kohtaanto‐ongelma: Tiedotusvälineissä on viime aikoina kummas­tel­tu työmark­ki­noi­den kohtaanto‐ongelmaa. Toisin sanoen te‐toimistojen avoimet työpai­kat ja työn­ha­ki­jat eivät kohtaa. (Lähde: Työmarkkinoiden kohtaanto‐ongelma, ilkka.fi)