21.09.2020

Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Lausunnot

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
21.9.2020

Asia: Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Keskeiset kannat:

  • Kannatamme esitettyjä muutoksia 
  • Opiskelijoille tulee varmistaa jatkossakin mahdollisuus lomaan

Yleisesti

Perustelut ja tavoitteet opiskelijoiden lomajaksojen huomioimisen muutoksissa opiskelijavuosien laskennassa ovat ymmärrettävät ja kannatettavat. Olemme silti hieman huolissamme siitä, johtaako kaikkien lomajaksojen huomioiminen käytännössä rahoitusta laskevasti siihen, että lomajaksoja ylipäätään myönnettäisiin tai toteutettausiin aiempaa vähemmän. Tämä olisi vastoin muutoksen tavoitteita ja haitallista opiskelijoiden jaksamiselle. Vaikutusarvioinnissa tulisi käydä läpi se, miten lomajaksojen myöntäminen saataisiin kestävälle pohjalle.

Pidämme paino- ja korotuskertoimien tarkastamista kustannusvastaavuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti hyvänä. Kustannuksissa tulisi huomioida mm. eri alojen investointisyklit ja pääomavaltaisuus, sillä voi olla että tarkastelujaksolle ei ole osunut laskennallisia kustannuksia aiheuttavia kuoletuksia tai investointeja. 

Perusrahoitusosuuden pitämistä 70% pidämme kannatettavana ja ennustettavuutta tukevana esityksenä.

Maksuttomuuskerrointa pidämme tervetulleena elementtinä, joka osaltaan varmistaa rahoituksen oppilaitoksille, jotka tarjoavat koulutusta hankalammissa tilanteissa oleville opiskelijoille. Sen suhteen tulisi toteutuneita kustannuksia  seurata tarkasti ja olla tarvittaessa valmis korjaamaan kerrointa kustannuksia vastaavasti.