SAKKI hakee kahta harjoittelijaa

SAKKI hakee kahta harjoittelijaa

Kierrämme syksyi­sin ympäri Suomea amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa sekä myymme opis­ke­li­ja­kort­tiam­me. Tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta ja kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä...
SAKKI hakee edunvalvonnan asiantuntijaa

SAKKI hakee edunvalvonnan asiantuntijaa

HAKUA JATKETTU. Haemme asian­tun­ti­jaa tois­tai­sek­si voimas­sa olevaan työsuh­tee­seen. Innostutko koulu­tus­po­liit­tis­ten asia­kir­jo­jen läpi kahlaa­mi­ses­ta? Sytyttääkö sosi­aa­li­po­li­tiik­ka? Saako lausun­to­jen kirjoit­ta­mi­nen ja kokouk­sis­sa...
Amisten osaa­mi­nen näkyy linnan juhlis­sa

Amisten osaa­mi­nen näkyy linnan juhlis­sa

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan tors­tai­na 6.12.2018. “On suuri ilo ja kunnia päästä edus­ta­maan ammat­tiin opis­ke­le­via näihin...
SAKKIn asian­tun­ti­jak­si Senni Moila­nen

SAKKIn asian­tun­ti­jak­si Senni Moila­nen

SAKKIn hyvin­voin­nin ja yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jak­si on valittu Senni Moilanen. Moilanen aloit­taa uudessa työs­sään 3.9.2018. Moilanen on valmis­tu­nut Tallinnan teknil­li­ses­tä yliopis­tos­ta kansain­vä­li­sen oikeu­den koulu­tus­oh­jel­mas­ta....
SAKKIn pääsih­tee­rik­si Hanna Huumo­nen

SAKKIn pääsih­tee­rik­si Hanna Huumo­nen

Helsinkiläinen yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä Hanna Huumonen on valittu Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n pääsih­tee­rik­si. 30‐vuotias Huumonen siirtyy tehtä­vään SAKKI ry:n asian­tun­ti­jan työstä. Huumonen on aiemmin toimi­nut...