SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKIn edun­val­von­nan asian­tun­ti­jak­si on valittu Matti Tujula. Tujula aloit­taa tehtä­väs­sään 24. kesä­kuu­ta. – Mahtavaa päästä amma­til­li­sen sekto­rin pariin työs­ken­te­le­mään amisten puoles­ta! Tehtävässä pääsen yhdis­tä­mään koulu­tus­po­li­tii­kan...
SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

Arvostusta amiksille! -kulkue 16.5.2019

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry järjes­tää kulku­een tors­tai­na 16.5.2019 ammat­tiin opis­ke­le­vien arvos­tuk­sen puoles­ta! Arvostusta amik­sil­le! -kulku­een tarkoi­tus on tuoda näky­vyyt­tä ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja tutkin­toon...
SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKI hakee yhteisöllisyyden asiantuntijan perhevapaan sijaista

Haemme määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen 50%:sta yhtei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jan perhe­va­paan sijais­ta 1.8.2019 — 30.4.2020 Haluatko käyttää työai­kaa amisten yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­seen moni­nai­sin keinoin? Sujuuko työs­ken­te­ly niin työryh­mis­sä...
SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKI toivoo koulutukselle vahvaa roolia hallitusneuvotteluissa

Hallitustunnustelija Antti Rinne lähetti tänään puolueil­le kysy­myk­set, joiden perus­teel­la selvi­te­tään, millä kokoon­pa­nol­la halli­tus­ta ja halli­tus­oh­jel­maa lähde­tään kokoa­maan. Kysymyksissä tiedus­tel­laan puoluei­den kantoja mm. jatku­van oppi­mi­sen...
SAKKIn asiantuntijaksi Matti Tujula

SAKKI hakee kahta harjoittelijaa

Kierrämme syksyi­sin ympäri Suomea amma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa sekä myymme opis­ke­li­ja­kort­tiam­me. Tapaamme päivit­täin satoja opis­ke­li­joi­ta ja kiertue on tärkeä kontak­tim­me arki­päi­väi­seen amise­lä­mään. Nyt sinulla on mahdol­li­suus päästä...