Amiksesta yliopistoon?

Amiksesta yliopistoon?

“Vitsi että toimit­ta­jan työ vaikut­taa siis­til­le” mietti 15‐vuotias Milla olles­saan TET‐ jaksol­la Ylellä. Siitä lähti mun kipinä lähteä tavoit­te­le­maan uraa toimit­ta­ja­na. Toisen asteen yhteis­haus­sa hain Gradia Jyväskylään (silloi­seen Jyväskylän...
Amiksesta yliopistoon?

Matkailualalta tradenomiksi

Muistan vielä hyvin sen päivän kun kävin valmis­tu­mi­sen alla Studia‐messuilla tutus­tu­mas­sa korkea­kou­lu­tar­jon­taan. En ennen kysei­siä messuja oikein tiennyt mihin korkea­kou­luun tai mille alalle haluan hakea. Tiesin vain, että haluan opis­kel­la. Messujen...
Amiksesta yliopistoon?

Happy you. Happy life.

Tänään viete­tään kansain­vä­lis­tä onnel­li­suu­den päivää. YK:n onnel­li­suu­den päivän tarkoi­tuk­se­na on kiin­nit­tää huomio­ta onnel­li­suu­den ja hyvin­voin­nin tärkey­teen meidän kaik­kien elämäs­sä. Onnellisuus yhteis­kun­nal­li­se­na käsit­tee­nä linkit­tyy...
Amiksesta yliopistoon?

Mitä puolueet lupaavat amiksille?

SAKKI käy läpi edus­kun­ta­puo­luei­den edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet amisten näkö­kul­mas­ta. Puolueiden vaalioh­jel­mis­ta on kerätty erityi­ses­ti amma­til­li­seen koulu­tuk­seen liit­ty­vät linjauk­set ja tavoit­teet, mutta myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen...
Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää...