Mitä puolueet lupaavat amiksille?

Mitä puolueet lupaavat amiksille?

SAKKI käy läpi edus­kun­ta­puo­luei­den edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet amisten näkö­kul­mas­ta. Puolueiden vaalioh­jel­mis­ta on kerätty erityi­ses­ti amma­til­li­seen koulu­tuk­seen liit­ty­vät linjauk­set ja tavoit­teet, mutta myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen...
Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää...
Koulu. kiva vai ei kiva?

Koulu. kiva vai ei kiva?

Paperille voi kyllä kirjoit­taa mitä tahansa, mutta on ihan eri asia onko se totuus, palanen siitä, tai ihan täyttä puppua. Totuuksia kaunis­tel­laan. Täysin rehel­lis­tä totuut­ta harvoin halu­taan katsoa suoraan silmiin silloin kun tiede­tään ettei asioi­den pitäisi...
Ulos­sul­ke­vien pääsy­ko­kei­den paluu?

Ulos­sul­ke­vien pääsy­ko­kei­den paluu?

Helsingin sanomat nosti 21. loka­kuu­ta julkais­tus­sa jutussa esiin opet­ta­jien huolen siitä, ovatko kaikki sosiaali‐ ja tervey­sa­lan sekä turval­li­suusa­lan tutkin­to­kou­lu­tuk­siin hakeu­tu­neet opis­ke­li­jat sovel­tu­via opis­ke­le­maan kysei­sil­lä aloilla....
Kokoon­tu­mis­la­kia ei pidä tiuken­taa!

Kokoon­tu­mis­la­kia ei pidä tiuken­taa!

Hallituksen esitys­luon­nok­ses­sa ehdo­te­taan muutet­ta­vak­si kokoon­tu­mis­la­kia siten, että ulkona ylei­sel­lä paikal­la järjes­tet­tä­väs­tä miele­no­soi­tuk­ses­ta on tehtävä ilmoi­tus polii­sil­le vähin­tään kolme vuoro­kaut­ta ennen kokouk­sen alka­mis­ta....