12.09.2023

Amisten liikunnallisempi arki on yhteinen ponnistus

Blogit

Liikkuva opiskelu -ohjelma toteuttaa 18.-22.9. Liikkumalla työkykyä nyt -kampanjan, jonka tarkoitus on lisätä niin opiskelijoiden kuin oppilaitosten työntekijöiden tietoutta liikkumisen ja liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. SAKKI haluaa ohjelman kumppanina tukea viestin välittämisessä oppilaitoksiin ja erityisesti ammatillisten opiskelijoiden pariin.

Toisen asteen opiskelijoiden suhtautuminen liikuntaan on pääosin myönteinen. Teemaan perehtyneestä UKK-instituutin julkaisemasta tutkimusartikkelista käy kuitenkin ilmi, että erityisesti ammattiin opiskelevat eivät koe liikunnan tukevan opiskelua tai että se olisi välttämätöntä kunnossa pysymisen kannalta. Samaisesta tutkimuksesta käy myös ilmi, että ammatilliset opiskelijat kokevat lukiolaisia enemmän, että heitä kiinnostavat liikuntaharrastukset maksavat liikaa. On mahdollista, että perheen heikompi taloustilanne voi ratkaista sen, päätyykö nuori harrastamaan jotain mielekästä lajia ja heijastua yleisemmin siinä, miten hän suhtautuu liikuntaan. Lisäksi ammatillisten opiskelijoiden kohdalla on alakohtaisia eroja: esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden parissa fyysinen passiivisuus on merkittävästi yleisempää kuin vaikkapa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden.

Tilanne on huolestuttava, sillä liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat – sillä on selvä myönteinen yhteys fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen terveyteen. Sen avulla on mahdollista ehkäistä stressiä ja ahdistuneisuutta sekä parantaa esimerkiksi unen laatua. Lisäksi liikunnan avulla voi edistää oppimista kuten ongelmanratkaisukykyä. Kouluterveyskyselystä käy kuitenkin ilmi, että lähes 30% ammatillisista opiskelijoista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Lisäksi Amisbarometri-tutkimuksesta käy ilmi, että niiden opiskelijoiden määrä on kasvussa, jotka ovat harkinneet alan tai oppilaitoksen vaihtoa tai opintojen keskeyttämistä terveydellisistä syistä johtuen. Onneksi on myös joitain valonpilkahduksia: Niiden amisten määrä on hienoisessa kasvussa, jotka harrastavat liikuntaa omatoimisesti vapaa-ajallaan vähintään viikoittain.

Opetuksen järjestäjien ei kuitenkaan kannata jäädä toimettomiksi, sillä liikettä on mahdollista lisätä opiskelupäivien yhteyteen ja vahvistaa siten myös oppimiskykyjä. Opiskelijoiden näkökulmasta liikuntaa voisi lisätä siihen sopivilla välineillä oppilaitoksen tiloissa ja pihalla. Lisäksi mahdollisuus hyödyntää oppilaitoksen liikuntatiloja välituntien aikana on opiskelijoiden mielestä toimiva keino tukea liikkumista. Oppitunneilla puolestaan voi hyödyntää toiminnallisia menetelmiä opetuksessa sekä liikunnallisia taukoja. On tärkeää, että opetushenkilöstö on itse innostunutta liikkumisesta, jolloin se välittyy myös opiskelijoille. Eri liikuntalajeista on myös hyödyllistä tarjota tietoa oppilaitoksen viestintäkanavissa, ja näin kannustaa tutustumaan!

SAKKI haluaa haastaa mukaan myös opiskelijakunnat liikuntamyönteisen oppilaitoskulttuurin vahvistamiseksi! Opiskelijakunnat voivat yhteistyössä henkilöstön kanssa järjestää oppilaitoksessa harrastamiseen liittyviä tapahtumia tai tempauksia, joissa pääsee matalalla kynnyksellä tutustumaan eri lajeihin ja liikunnallisiin teemoihin. Yhteisöllisten tapahtumien avulla on mahdollista tukea laajemminkin oppilaitoksen myönteistä ilmapiiriä. Tapahtumien järjestämisessä voi tehdä yhteistyötä vaikkapa paikallisten seurojen kanssa tai opiskelijat voivat toimia itse harrastusten esittelijöinä. Lisäksi opiskelijakunnat voivat tehdä aloitteita toiminnallisemman opiskeluympäristön kehittämiseksi, jos esimerkiksi havaitsevat, että jotain oppilaitoksen tilaa voisi hyödyntää liikkumiseen oppituntien välissä. Ideoiden kehittämisessä on kuitenkin olennaista muistaa, että kaikilla opiskelijoilla ei ole yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa eri lajeja – on siis tärkeää miettiä erilaisia tapoja olla mukana ja yhtä lailla nauttia liikunnasta tai harrastamisesta yleisemmin!

SAKU ry:n liikettä lisäävästä ideapankista löydät käytännön vinkkejä, miten liikkumista voi tukea ammatillisten oppilaitosten arjessa. Käy kurkkaamassa vinkit TÄÄLTÄ. Liikkumalla työkykyä nyt -kampanjasivujen hyödylliset materiaalit löydät puolestaan TÄÄLTÄ!

Kirjoittanut: SAKKI ry:n hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija Sara Siponmaa