30.01.2019

Yrity­si­deas­ta käytän­töön

Blogit, Vieraskynä

Yrittäjyys on loppu­jen lopuksi yksin­ker­tais­ta. Se lähtee omista vahvuuk­sis­ta ja kiin­nos­tuk­sen kohteis­ta. Mistä asiois­ta pidän? Mitkä asiat koen merki­tyk­sel­li­sik­si? Missä olen hyvä? Helppoa tähän asti. Eikö olisi­kin mukavaa tehdä asioita, joista tykkää ja, joissa on hyvä ja, jotka koetaan merki­tyk­sel­li­sik­si? Tästä juuri yrit­tä­jyy­des­sä on kyse.

Nuorten yrit­tä­jyys perus­tuu merki­tyk­sel­li­syy­teen ja vastuul­li­suu­teen — miten voi tehdä työtä ja edistää yrity­si­de­aa kestä­väs­ti ja hyvin. Yksi kasva­vis­ta megat­ren­deis­tä on palve­lui­den kasvu. Monet yrity­si­deat ovatkin palve­lui­den tuot­ta­mis­ta asia­kas­ys­tä­väl­li­ses­ti ja vastuul­li­ses­ti.

Yritysideoita on helppo yhdis­tää omaan opis­kel­ta­vaan ainee­seen eli tule­vaan ammat­tiin. Kampaajaopiskelija voi tarjota opis­ke­luai­ka­na kampaa­mo­pal­ve­lui­ta oman yrityk­sen­sä kautta. Tulevat hiero­jat voivat harjoi­tel­la hieron­taa ja saada mukavaa lisä­tu­lo­ja. Kosmetologit voivat valmis­taa vaikka rasvoja ja kehit­tää niitä tulevaa omaa hoito­laa varten.

Vastuulliseen yrit­tä­jyy­teen liittyy myös tieto ja ymmär­rys oman yrit­tä­jyy­den nume­rois­ta, kannat­ta­vuu­des­ta. Onko minulla riit­tä­väs­ti tietoa minulle sopi­vas­ta yritys­muo­dos­ta? Miten varmis­tan, että toimin mahdol­li­sim­man kannat­ta­vas­ti ja hyvin?

Tietoa ja tukea yrit­tä­jyy­des­tä on saata­vil­la paljon ja monesta paikas­ta. Nuorten yrit­tä­jyy­den edis­tä­jä­nä jo 16 vuotta on toimi­nut Nuori Yrittäjyys ry, joka tarjoaa maksut­to­mia ja käytän­nön­lä­hei­siä ohjel­mia koulu­jen kautta. Yksi suosi­tuis­ta ohjel­mis­tam­me on Vuosi yrit­tä­jä­nä, jonka aikana voi pyörit­tää omaa yritys­tä opis­ke­lun aikana ja se sopii erityi­sen hyvin amma­til­li­seen koulu­tuk­seen käytän­nön­lä­hei­syy­ten­sä takia. Meidät löydät: nuoriyrittajyys.fi. Tulemme mielel­läm­me kerto­maan lisää yrit­tä­jyy­den mahdol­li­suuk­sis­ta.

P.S. Ystävälläni on ollut oma kampaa­mo valmis­tu­mi­ses­taan saakka. Hän mainit­see oman kampaa­mon eduiksi jous­ta­vat työajat ja mahdol­li­suu­den vaikut­taa omaan työhön. Töitä toki on paljon ja välillä väsyt­tää, mutta ystä­vä­ni on tyyty­väi­nen. Lisäksi oma kampaa­mo mahdol­lis­ti ystä­vä­ni ja hänen miehen­sä pitkä­ai­kai­sen unelman muuttaa ranni­kon pikku­kau­pun­kiin. Oma yritys siirtyi mukana ja muutama vaki­tui­nen asia­kas­kin.

Kirjoittaja on Nuori Yrittäjyys ry:n yhtei­sö­ma­na­ge­ri Mia‐Stiina Heikkala.