01.02.2019

Yliop­pi­las­tut­kin­non muutos vaaran­taa kaksois­tut­kin­non tule­vai­suu­den

Kannanotto

Sivistysvaliokunta antoi tänään mietin­tön­sä halli­tuk­sen esityk­ses­tä uudeksi yliop­pi­las­tut­kin­to­laik­si. Lakiesityksessä esite­tään, että pakol­lis­ten suori­tet­ta­vien kokei­den määrä noste­taan nykyi­ses­tä neljäs­tä kokees­ta viiteen kokee­seen. Sivistysvaliokunta puoltaa esitys­tä koemää­rän lisää­mi­ses­tä mietin­nös­sään.

– SAKKI toivoi sivis­tys­va­lio­kun­nan muut­ta­van halli­tuk­sen esitys­tä kokei­den määrän osalta, mutta vali­tet­ta­vas­ti esitys viides­tä kirjoi­tet­ta­vas­ta kokees­ta jatkaa suuren salin käsit­te­lyyn. Esitys on todella suuri uhka koko kaksois­tut­kin­non tule­vai­suu­del­le, harmit­te­lee SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen.

Ylioppilastutkinnon pakol­lis­ten kokei­den määrän lisää­mi­nen tulee vähen­tä­mään merkit­tä­väl­lä tavalla kaksois­tut­kin­to­jen suori­tus­mää­riä. Jo nykyi­sel­lään amma­til­li­sen tutkin­non ja yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­mi­nen on äärim­mäi­sen raskas koko­nai­suus opis­ke­li­jal­le. Muutos aiheut­taa myös runsaas­ti käytän­nöl­li­siä ongel­mia niin opis­ke­li­jal­le kuin koulu­tuk­sen järjes­tä­jil­le, sillä opin­to­jen yhteen­so­vit­ta­mi­nen vaikeu­tuu enti­ses­tään ja viiden­nen aineen tarjon­ta voi osoit­tau­tua haas­teel­li­sek­si toteut­taa. Muutos myös kasvat­taa amma­til­li­sen koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kustan­nuk­sia ja siten vähen­tää järjes­tä­jien haluk­kuut­ta tarjota kaksois­tut­kin­toa opis­ke­li­joil­leen.

Kaksoistutkinnon suorit­ta­neet opis­ke­li­jat ovat olleet todella halut­tu­ja niin korkea­kou­luis­sa kuin työelä­mäs­sä, sillä tutkin­to on antanut sekä amma­til­li­ses­ti että teoreet­ti­ses­ti hyvä pohjan suun­na­ta jatko‐opintoihin tai suoraan työelä­mään. Korkeakouluvisio 2030‐tavoitteena on ollut, että korkea­kou­lu­tet­tu­jen määrää noste­taan nykyi­ses­tä. Onkin erikois­ta, että samalla ammat­tiin opis­ke­le­vien mahdol­li­suut­ta paran­taa valmiuk­si­aan korkea­kou­luo­pin­toi­hin heiken­ne­tään tällä tavalla.

– SAKKI vaatii, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tutkin­to­ra­ken­net­ta kehi­te­tään sellai­seen muotoon, jossa opis­ke­li­ja pystyy nykyis­tä parem­min ja laajem­min hank­ki­maan teoreet­tis­ta osaa­mis­ta korkea­kou­luo­pin­to­ja ja elini­käis­tä oppi­mis­ta varten. Tämä on tarpeel­lis­ta erityi­ses­ti nyt, jos kaksois­tut­kin­non suorit­ta­mi­nen tehdään näin haas­teel­li­sek­si tämän muutok­sen myötä, linjaa Tenkanen.

SAKKIn lausun­to sivis­tys­va­lio­kun­nal­le koskien yliop­pi­las­tut­kin­to­lain muutos­ta

Lisätietoja:
Elias Tenkanen
puheen­joh­ta­ja
[email protected]
044 7530 581