12.02.2019

Järjes­töt petty­nei­nä: edus­kun­nan sitou­dut­ta­va maksut­to­man 2. asteen toteut­ta­mi­seen

Kannanotto

Eduskunnan sivis­tys­va­lio­kun­ta antoi tänään mietin­tön­sä maksu­ton­ta toisen asteen koulu­tus­ta vaati­vas­ta kansa­lais­aloit­tees­ta ja päätti esittää sen hylkää­mis­tä. FSS, OSKU, Pelastakaa Lapset, SAKKI ja SLL ovat petty­nei­tä, ettei aloit­teel­le löyty­nyt riit­tä­vää tukea valio­kun­nas­ta vaan sitä esite­tään hylät­tä­väk­si vedoten tekni­siin syihin.

“Sivistysvaliokunnan esit­tä­mät lausu­mat ovat pieni lohtu, mutta valio­kun­nal­la olisi halu­tes­saan ollut keinoja viedä itse asiaa eteen­päin. Tahtoa niiden käyt­tä­mi­seen ei valio­kun­nan enem­mis­töl­lä kuiten­kaan ollut. Valiokunnan päätös on ankea viesti kansa­lais­aloit­teen puoles­ta töitä tehneil­le nuoril­le: Näinkö edus­kun­ta arvos­taa nuorten aktii­vi­suut­ta?” kysyvät järjes­tö­jen johta­jat Bicca Olin, Hanna Markkula‐Kivisilta, Elias Tenkanen, Jessica Makkonen ja Roosa Pajunen.

Valiokunnan mietin­töön sisäl­tyy myös vasta­lause, jossa esite­tään valtio­neu­vos­ton ryhty­mi­ses­tä aloit­tees­sa esitet­tyi­hin toimen­pi­tei­siin. Järjestöt kiit­tä­vät valio­kun­nas­sa vasta­lauseen tehnei­tä edus­ta­jia ja toivo­vat, että edus­kun­nan enem­mis­tö yhtyy siihen.

“Maksuton toinen aste vahvis­tai­si koulu­tuk­sel­lis­ta tasa‐arvoa merkit­tä­väs­ti ja varmis­tai­si, ettei rahan puute vaikuta yhden­kään nuoren koulu­tus­pol­kuun”, muis­tut­ta­vat järjes­töt.

Järjestöt vaati­vat edus­kun­taa käymään täysis­tun­nos­sa perus­teel­li­sen keskus­te­lun aloit­teen sisäl­lös­tä. Aloiteteknisiin muoto­vir­hei­siin vetoa­mi­nen ei edistä yhden­kään nuoren yhden­ver­tai­sia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Järjestöt toivo­vat, että kansan­edus­ta­jat huomioi­vat usean järjes­tön ja yli 53 000 suoma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man viestin: maksut­to­mal­la toisen asteen koulu­tuk­sel­la on vahva suoma­lais­ten kanna­tus!

Aloitteessa mukana olleet järjes­töt vaati­vat, että puolu­eet sitou­tu­vat toteut­ta­maan maksut­to­man toisen asteen koulu­tuk­sen viimeis­tään seuraa­val­la vaali­kau­del­la.

Lisätietoja:

ordfö­ran­de Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

[email protected], 040 352 5232

pääsih­tee­ri Hanna Markkula‐Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry

[email protected] 050 462 1148

puheen­joh­ta­ja Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry

[email protected], 044 7530 581

puheen­joh­ta­ja Jessica Makkonen, Suomen Opiskelija‐Allianssi — OSKU ry

[email protected], 044 977 6356

puheen­joh­ta­ja Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)

[email protected], 0400 916 466

 

Sivistysvaliokunnan mietin­tö SiVM 17/2018 vp