13.03.2019

Mitä puolueet lupaavat amiksille?

Blogit

SAKKI käy läpi edus­kun­ta­puo­luei­den edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet amisten näkö­kul­mas­ta. Puolueiden vaalioh­jel­mis­ta on kerätty erityi­ses­ti amma­til­li­seen koulu­tuk­seen liit­ty­vät linjauk­set ja tavoit­teet, mutta myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kannal­ta rele­vant­tei­hin perus­kou­lua, korkea­kou­lu­tus­ta, jatku­van oppi­mi­sen kysy­myk­siä sekä nuori­so­po­li­tiik­kaa koske­via linjauk­sia on nostet­tu tässä esityk­ses­sä esille. Tukena on käytet­ty myös jonkin verran puoluei­den koulu­tus­po­liit­ti­sia ohjel­mia, sillä kaikis­ta vaalioh­jel­mis­ta ei löydy kovin­kaan katta­vas­ti linjoja koskien amma­til­lis­ta koulu­tus­ta.
Puolueet on laitet­tu järjes­tyk­seen Ylen tekemän kanna­tus­mit­tauk­sen pohjal­ta.

SDP

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Oppivelvollisuuden laajen­nus toisel­le asteel­la ja maksu­ton toisen asteen koulu­tus.
Toisen asteen koulu­tuk­sen resurs­sit ja laatu turvat­ta­va.
Toisen asteen koulu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuus koko maassa turvat­ta­va.
Työelämässä vaadit­ta­vien uusien taito­jen huomioi­mi­nen toisen asteen ja perus­kou­lun opin­to­ko­ko­nai­suuk­sis­sa.
Opintorahan korotus vuoden 2017 tasolle, indek­si­si­don­nai­suus ja liit­tä­mi­nen myöhem­min osaksi yleis­tur­vaa.
Korkeakoulujen opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa pain­opis­te entistä vahvem­min ensim­mäi­sen tutkin­non suorit­ta­jiin sekä toisen asteen tutkin­non koros­ta­mi­nen valin­nas­sa.
Lue tarkem­pi kuvaus SDP tavoit­teis­ta täältä

SDPn edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Kokoomus

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Tunnistetaan toisen asteen koulu­tuk­ses­sa keskeyt­tä­mis­vaa­ras­sa olevat ja tarjo­taan heille yksi­löl­li­siä tuki­pal­ve­lui­ta
Peruskoulun oppi­mis­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­nen pitää varmis­taa jokai­sen lapsen osalta ja oppi­mis­vai­keuk­sien varhais­ta tunnis­ta­mis­ta ja niihin puut­tu­mis­ta tulee tehos­taa.
Opettajien aika tulee suun­na­ta opetuk­seen ja oppi­lai­den kohtaa­mi­sen. Lisäksi tulee mahdol­lis­taa jokai­sel­le opis­ke­lu terveel­li­ses­sä ja turval­li­ses­sa koulus­sa.
Toisen asteen opis­ke­li­joi­den sekä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den kannus­ta­mi­nen vaihto‐opintoihin.
Lue tarkem­pi kuvaus kokoo­muk­sen tavoit­teis­ta täältä

Kokoomuksen edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Keskusta

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Oppivelvollisuuden laajen­ta­mi­nen 18‐ikävuoteen mutta ei toisen asteen opin­to­ja oppi­vel­vol­li­suu­den piriin.
Tuhat uutta opet­ta­jaa ja ohjaa­jaa työpai­kal­la tapah­tu­van oppi­mi­sen tueksi.
Nuorten perus‐ ja kansa­lais­tai­dot kuntoon.
Jatkuva oppi­mi­nen ja osaa­mis­pe­rus­tei­suus aikuis­kou­lu­tuk­sen uutena muotona.
Korkeakoulutuksen saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen.
Jokaisella nuorel­la ja lapsel­la pitää olla oikeus ainakin yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.
Äänestysikäraja 16 vuoteen kaikis­sa vaaleis­sa.
Lue tarkem­pi kuvaus keskus­tan tavoit­teis­ta täältä

Keskustan edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Vihreät

Keskeiset tavoit­teet:

Oppivelvollisuuden laajen­ta­mi­nen koske­maan toisen asteen koulu­tus­ta tai siihen asti, että nuori täyttää 18 ikävuot­ta. Lisäksi toteu­te­taan maksu­ton toinen aste.
Opettajien lisää­mi­nen amma­til­li­seen koulu­tuk­seen ja lisää resurs­se­ja lähio­pe­tuk­seen ja ohjauk­seen.
Erityisen tuen tarjon­taa lisä­tään ja vahvis­te­taan niin perus­kou­lus­sa kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa.
Korkeakoulujen aloi­tus­paik­ka­mää­rää kasva­te­taan ja helpo­te­taan hakeu­tu­mis­ta korkea­kou­lu­tuk­seen. Lisäksi avoin­ten opin­to­jen tarjon­taa lisä­tään.
Korotetaan opin­to­ra­haa kolman­nek­sel­la ja liite­tään opin­to­ra­ha lopulta osaksi perus­tu­loon, jonka suuruus on 600 €/kk.
Lue tarkem­pi kuvaus vihrei­den tavoit­teis­ta täältä

Vihreiden edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Perussuomalaiset

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Ammatillisen koulu­tuk­sen toimin­tae­del­ly­tys­ten varmis­ta­mi­nen.
Lähiopetuksen lisää­mi­nen, osaa­mi­sen vaati­mus­ta­so­jen pitä­mi­nen ennal­laan.
Oppisopimuskoulutuksen lisää­mi­nen.
Avoimien ammat­tio­pin­to­jen kehit­tä­mi­nen.
Korkeakouluvalinnoissa pääsy­koe tulee edel­leen olla keskei­nen väline opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa.
Opintotuki tulee sitoa vahvem­min opin­to­suo­ri­tuk­siin ja tulo­ra­jo­ja tulee nostaa.
Koulutuksen tasa‐arvoa tulee edistää vähä­va­rai­sil­le suun­na­tuil­la täsmä­toi­mil­la, esimer­kik­si oppi­ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mis­ta varten.
Lue tarkem­pi kuvaus perus­suo­ma­lais­ten tavoit­teis­ta täältä

Perussuomalaisten edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Vasemmistoliitto

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Lisää resurs­se­ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen lähio­pe­tuk­seen sekä henki­lö­koh­tais­ten opetus­suun­ni­tel­mien laadin­taan perus­ra­hoi­tus­ta korot­ta­mal­la.
Oppivelvollisuuden laajen­ta­mi­nen koske­maan toista astetta sekä aidosti maksut­to­man toisen asteen toteut­ta­mi­nen.
Työpaikalla tapah­tu­vaa oppi­mi­seen tarvi­taan laadu­kas­ta ja henki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, muun muassa edis­tä­mäl­lä työpaik­kaoh­jaa­jien koulu­tus­ta.
Lukioiden ja amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten yhteis­työn lisää­mi­nen.
Vahvistetaan niin opis­ke­li­ja­huol­lon kuin opinto‐ohjauksen resurs­se­ja koko toisel­le asteel­le ja ulote­taan jälkioh­jaus­vel­voi­te koske­maan koko toista astetta.
Opintotuki siir­ret­täi­siin osaksi perus­tu­loa, jonka suuruus olisi 800e/kk.
Kehitetään ilmai­set avoimet korkea­kou­luo­pin­not, joiden kautta on mahdol­lis­ta hakeu­tua tutkinto‐opiskelijaksi korkea­kou­luun.
Lue tarkem­pi kuvaus vasem­mis­ton tavoit­teis­ta täältä

Vasemmistoliiton edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Ruotsalainen kansan­puo­lue, RKP

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Ammatillisen koulu­tuk­sen tulee olla konkreet­ti­sia amma­til­li­sia valmiuk­sia antava koulu­tus.
Toisen asteen koulu­tuk­sen tulee olla maksu­ton­ta.
Lähiopetustakuu, jolla turva­taan jokai­sel­le toisen asteen opis­ke­li­jal­le riit­tä­väs­ti lähio­pe­tus­ta.
Perusasteen päät­tä­vil­lä nuoril­la tulee olla hyvä luku‐, lasku‐ ja kirjoi­tus­tai­to sekä kyky ilmais­ta itseään suul­li­ses­ti. Jokaisen nuorten tulee saada perus­kou­lun päät­tö­to­dis­tus.
Korotetaan opin­to­ra­han määrää ja nostaa opin­to­tuen tulo­ra­jo­ja 50 prosen­til­la.
Jatkuvan oppi­mi­sen malli tulee suun­ni­tel­la kolmi­kan­tayh­teis­työs­sä, jossa sekä työnantaja‐ että työn­te­ki­jä­puo­li osal­lis­tuu koulu­tuk­sen rahoi­tuk­seen.
Lue tarkem­pi kuvaus RKP:n tavoit­teis­ta täältä

RKP:n edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Kristillisdemokraatit, KD

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Koulutusleikkaukset ja opin­to­so­si­aa­lis­ten etujen leik­kaa­mi­nen on pysäy­tet­tä­vä nuorten hyvin­voin­nin ja Suomen kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­sek­si.
Panostamalla koulu­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen, opinto‐ohjaukseen, etsi­vään nuori­so­työ­hön ja muihin toimen­pi­tei­siin saadaan nuoret pysy­mään mukana.
Toisen asteen koulu­tuk­sen riit­tä­vä rahoi­tus ja alueel­li­nen tarjon­ta tulee varmis­taa.
Ammatilliseen koulu­tuk­seen tulee lisätä lähio­pe­tuk­sen määrää ja mahdol­li­suuk­sia ottaa huomioon työelä­mäs­sä opit­tu­ja taitoja.
Lukioiden ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen yhteis­työ­tä tulee lisätä.
Lue tarkem­pi kuvaus KD:n tavoit­teis­ta täältä

KD:n edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019

 

Sininen tule­vai­suus

Keskeiset tavoit­teet amisten kannal­ta:

Riittävä määrä lähio­pe­tus­ta ja koulu­tus­tar­jon­nan alueel­li­sen saata­vuu­den varmis­ta­mi­nen.
Koulutuksen sisältö vastaa­maan parem­min työelä­män tarpei­ta
Enemmän oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta ja mestari‐kisälli‐mallia
Avoin ammat­ti­kou­lu sekä kesä‐ ja verkko‐opintoja.
Pääsykokeet pääväy­lä korkea­kou­lui­hin ja korkea­kou­lut tuke­maan haki­joi­ta pääsy­ko­kei­siin valmis­tau­tu­mi­ses­sa.
Lue tarkem­pi kuvaus sinisen tule­vai­suu­den tavoit­teis­ta täältä

Sinisten edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2019