20.03.2019

Happy you. Happy life.

Blogit

Tänään viete­tään kansain­vä­lis­tä onnel­li­suu­den päivää. YK:n onnel­li­suu­den päivän tarkoi­tuk­se­na on kiin­nit­tää huomio­ta onnel­li­suu­den ja hyvin­voin­nin tärkey­teen meidän kaik­kien elämäs­sä. Onnellisuus yhteis­kun­nal­li­se­na käsit­tee­nä linkit­tyy vahvas­ti tasa‐arvoon ja yhden­ver­tai­suu­teen, mukaan otta­mi­seen, talou­del­li­seen ja sosi­aa­li­seen turvaan. Onni ei siis ole kiinni yksi­lös­tä, vaan onneen liittyy koko ympä­röi­vä yhteis­kun­ta, sen raken­teet ja meidän asemam­me yhteis­kun­nas­sa.

Omaa onnel­li­suut­ta voi kuiten­kin jokai­nen jossain määrin vahvis­taa. Tein juuri sinulle kolme erilais­ta tehtä­vää, joiden avulla voit (ainakin hetkel­li­ses­ti) tunnis­taa oman onnel­li­suu­te­si lähteet ja nauttia onnen tuntees­ta. Voit tehdä tehtä­vis­tä kaikki tai yhden. Olkoon onni ja onnel­li­suus kans­sa­si!

Kesä, onnel­li­sim­mil­la­ni olen aina kesällä. Suomen luonto, järvi­mai­se­ma, lämmin kesäil­ta, aurin­gon lasku, kauneus ja rauha.

Onnellisuustehtävä LIGHT

  1. Laita silmät kiinni ja hengitä syvään kolme kertaa.
  2. Mieti 10 asiaa, jotka tekevät sinut onnel­li­sek­si. Listaa nämä.
  3. Nauti onnen tunteis­ta näiden asioi­den miet­ti­mi­nen sinulle tuottaa!

Ruoka (ja erityi­ses­ti hyvä ruoka) on onnel­li­suu­den lähde. Erityisen rakas on aamiai­nen. Olisipa joka ateria aamu­pa­la!

Onnellisuustehtävä MEDIUM

  1. Laita silmät kiinni ja hengitä syvään kolmes­ti.
  2. Mieti 10 asiaa, jotka tekevät sinut onnel­li­sek­si. Listaa nämä.
  3. Mieti miten saisit lisät­tyä näitä kymmen­tä asiaa elämäs­sä­si? Onko jotain mitä voisit tehdä jo nyt?
  4. Jos lista­sit ihmisiä, kerro heille tunteis­ta­si. Jos lista­sit teke­mis­tä, merkkaa kalen­te­rii­si milloin teet ihanaa ja hyvä mieltä tuot­ta­vaa asiaa seuraa­van kerran. Jos kysees­sä on unelma, varaa aikaa unel­moi­mi­seen tai voit vaikka maalata/piirtää/kirjoittaa tarkem­min unel­mas­ta­si ja ihailla sitä.
  5. Jaa ystä­vie­si, läheis­te­si tai vaik­ka­pa kaupan kassan kanssa sinun onnen listasi. Pyydä heitä­kin jaka­maan heille onnea tuot­ta­vat asiat kans­sa­si.

Voiko olla mitään parem­paa onnel­li­suut­ta välit­tö­mäs­ti lisää­vää asiaa kuin vauva­kilp­pa­rit ja aurinko? No ehkä myös jätski kuumana päivänä.

Onnellisuustehtävä HC

  1. Etsi jostain sopiva purkki, laatik­ko, iso kirje­kuo­ri tai vaikka kier­rä­tet­ty lahja­pus­si.
  2. Laita silmät kiinni ja hengitä syvään kolmes­ti.
  3. Kirjoita kolme (3) asiaa, jotka tekevät sinut onnel­li­sek­si juuri nyt.
  4. Toista tämä vuoden jokai­se­na päivänä.
  5. Uutena vuotena ota itsel­le­si rauhal­li­nen hetki ja lue jokai­nen onnel­li­suut­ta sinulle tuot­ta­nut asia/ihminen/tilanne ja nauti onnel­li­suu­den tuntees­ta.
  6. Toista tämä joka vuosi, viimei­seen päivää­si saakka! Ja säästä laput kaikil­ta vuosil­ta ja palaa niihin aina kun tuntuu, että haluat tai tarvit­set sitä.
  7. Minun oman onnel­li­suus­lis­tan kärkeen nouse­vat perheen ja ystä­vien jälkeen seik­kai­lut, uudet koke­muk­set ja meri­kil­pi­kon­nat. Yllä olevas­sa kuvassa olen sukel­ta­mas­sa meri­kil­pi­kon­nan kanssa Australiassa Isolla valli­riu­tal­la.

Onnellista onnel­li­suu­den päivää kaikil­le!
ps. Olet arvokas ja ihana