20.03.2019

Matkailualalta tradenomiksi

Blogit

Muistan vielä hyvin sen päivän kun kävin valmis­tu­mi­sen alla Studia‐messuilla tutus­tu­mas­sa korkea­kou­lu­tar­jon­taan. En ennen kysei­siä messuja oikein tiennyt mihin korkea­kou­luun tai mille alalle haluan hakea. Tiesin vain, että haluan opis­kel­la. Messujen jälkeen valin­ta­ni oli selkeä ja tässä itse asiassa on ihan “hauska” tarina takana.

Aloitin opin­to­ni amma­til­li­ses­sa vuonna 2006, tiedän olen vanha. Silloin olin päät­tä­nyt, että urani on olla kokki! Opintojen loppu­puo­lel­la kuiten­kin tajusin, että ei tämä ole minun alani. Silloiseen catering‐alan tutkin­toon meille kuului muutama kurssi matkai­lua ja tämä kiehtoi minua hyvin paljon. No päätin sen innoit­ta­ma­na sitten 2009 hakea opis­ke­le­maan matkai­lua­laa ja lyhyem­pi versio, valmis­tuin matkai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si vuonna 2012. Kokin pape­rei­ta en saanut ikinä ulos.

Studia‐messuilla kävin, kun tavoit­tee­ni oli, että haluan opis­kel­la itsel­le­ni korkea­kou­lu­tut­kin­non. En vain tiennyt, että mitä. Moni jolle silloin asiois­ta puhuin kannus­ti minua pohti­maan resto­no­min tutkin­toa, koska “loogi­nen” vaih­toeh­to matkai­lun alalta on opis­kel­la resto­no­mik­si. Ennen messuja olin siinä ajatuk­ses­sa, että nyt tutkai­len kaikki ne koulut, jossa voi opis­kel­la resto­no­mik­si. Olen kiitol­li­suu­den velkaa tälle seuraa­val­le ihmi­sil­le, joka sai minut tajua­maan, että vält­tä­mät­tä se loogi­sen polku ei ole paras valinta. Nimittäin, ja nyt tulee se hauskin osuus. Tilanne meni tämän henki­lön kanssa jota­kuin­kin näin:

Koulun edus­ta­ja: moi, mitäs alaa sä opis­ke­let?
Minä: matkai­lua­laa
K: no sua varmaan kiin­nos­tai­si meidän resto­no­min linja?
M: ehkä, mitä se pitää sisäl­lään?
K: no tutkin­non aikana pääsee suorit­ta­maan esimer­kik­si hygienia‐ ja annis­ke­lu­pas­sin sekä pääsee orga­ni­soi­maan tapah­tu­mia sekä voi vaikka suorit­taa työhar­joit­te­lun hotel­lis­sa.
M: no, mitäs jos multa löytyy jo hygienia‐ ja annis­ke­lu­pas­si ja olen järjes­tä­nyt tapah­tu­mia jo nykyi­ses­sä tutkin­nos­sa ja suorit­ta­nut työhar­joit­te­lun hotel­lis­sa?

Tämän kysy­myk­sen jälkeen kysei­nen edus­ta­ja meni hiljai­sek­si ja naurah­ti vaival­loi­ses­ti. Samalla hetkel­lä tajusin sen, että enhän minä halua mennä opis­ke­le­maan tutkin­toa, jossa tehdään samoja asioita mitä olen jo viimei­sen kolmen vuoden ajan tehnyt minun amma­til­li­ses­sa tutkin­nos­sa.

Loppuaika messuil­la meni tutus­tuen eri koulu­tus­oh­jel­miin ja itse korkea­kou­lui­hin. Lopulta päätin, että liike­ta­lous voisi olla mielen­kiin­toi­nen ja hyödyl­li­nen ala minulle opis­kel­la. Ja näin ollen hain opis­ke­le­maan trade­no­mik­si ja vuonna 2016 valmis­tuin mark­ki­noin­nin ja johta­mi­sen trade­no­mik­si.

Vuoden 2018 alusta olen työs­ken­nel­lyt SAKKIssa vies­tin­nän asian­tun­ti­ja­na (aiemmin tiedot­ta­ja) ja vaikka suora­nai­ses­ti tämä työn­ku­va ei vastaa trade­no­min, matkai­lun taikka kokin tutkin­toa on jokai­ses­ta opis­kel­lus­ta vuodes­ta ollut iloa ja apua työs­sä­ni. Viestinnän osaa­mis­ta olen kerryt­tä­nyt itsel­le­ni harras­tus­ten kautta (blogin kirjoit­ta­mi­nen, YouTube‐kanavan pitä­mi­nen), mutta ammat­ti­tai­don twistin olen kyllä tuonut tähän mukaan opin­to­je­ni kautta.

Olet sitten valmistuva kokki, lähihoitaja, autonasentaja taikka matkailupalvelujen tuottaja. Älä anna tutkintosi määritellä mikä korkeakoulu on sinulle paras vaihtoehto vaan tee valinta sen perusteella mikä sinulle on paras!
Yhteishaku on auki 20.3.2019 klo 8.00 − 3.4.2019 klo 15.00. Tarkista tarjon­ta osoit­tees­sa opintopolku.fi