26.03.2018

SAKKIn järjes­tö­asian­tun­ti­jak­si Outi Mikkola

Uutiset

SAKKIn järjes­tö­asian­tun­ti­jak­si on valittu Outi Mikkola. Mikkola aloit­taa uudessa työs­sään 3.4.2018.

24‐vuotias Mikkola on valmis­tu­nut yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanistisesta ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta Humakista. Aikaisemmin Mikkola on toimi­nut koulut­ta­ja­na muun muassa Ehkäisevä päih­de­työ EHYT ry:llä sekä Suomen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kulttuuri‐ ja urhei­lu­liit­to, SAKU ry:llä. Salibandyä harras­ta­va Mikkola on myös osal­lis­tu­nut Naisten sali­ban­dyn MM‐kisojen järjes­te­lyi­hin kansain­vä­li­sel­lä tasolla.

– Mahtavaa päästä teke­mään erilai­sia tapah­tu­mia ja tempauk­sia yhdessä amisten kanssa. Odotan innolla järjes­tö­asian­tun­ti­jan tehtä­vää ja olen valmis uusiin seik­kai­lui­hin ja yhteis­työ­ku­vioi­hin, kommen­toi Mikkola.

Tamperelaisen Mikkolan vastuu­aluei­siin tulee kuulu­maan muun muassa SAKKIn tapah­tu­mien suun­nit­te­lu, orga­ni­soin­ti ja toteut­ta­mi­nen. Tämän lisäksi hän vastaa SAKKIn oppi­lai­tos­kier­tu­ees­ta, johon kuuluu kier­tu­een vapaa­eh­tois­ten ohjaus sekä kannus­ta­mi­nen.

– On aivan mahta­vaa saada Outin asian­tun­ti­juus ja innok­kuus meidän poruk­kaan mukaan, hehkut­taa SAKKIn puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

Tervetuloa töihin SAKKIin, Outi!