11.03.2018

#Maksuton2aste kansa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan. Amikset kiit­tä­vät!

Uutiset

Maksuton toisen asteen koulu­tus kaikil­le -kansa­lais­aloi­te sai kasaan tarvit­ta­van 50 000 alle­kir­joi­tus­ta sunnun­tai­na 11.3.2018. Tämä tarkoit­taa sitä, että kansa­lais­aloi­te etenee edus­kun­nan käsit­te­lyyn.

– Rahanpuute vaikut­taa tällä hetkel­lä aivan liian monen ammat­tiin opis­ke­le­van opin­to­jen keskeyt­tä­mi­seen. On mahta­vaa, että aloit­teen kautta saamme nostet­tua tärkeän aiheen edus­kun­taan ja aiempaa vahvem­min myös julki­seen keskus­te­luun, iloit­see SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal.

Vaikka opetus itses­sään on toisel­la asteel­la maksu­ton­ta, muut vält­tä­mät­tö­mät kustan­nuk­set ovat nous­seet kohtuut­to­mik­si. Ammatillisen tutkin­non hinta­lap­pu vaih­te­lee opis­kel­ta­van alan ja oppi­lai­tok­sen mukaan aina sadois­ta eurois­ta lähes tuhan­teen euroon. Nämä kustan­nuk­set tulevat nuoril­le ja heidän perheil­leen usein yllä­tyk­se­nä.

– On ensiar­voi­sen tärkeää, että jokai­sel­la nuorel­la on tule­vai­suu­des­sa aidosti yhden­ver­tai­nen mahdol­li­suus hankkia toisen asteen tutkin­to ja opis­kel­la halua­maan­sa ammat­tiin. Odotamme edus­kun­nal­ta kansa­lais­aloit­teen perus­teel­lis­ta käsit­te­lyä ja aktii­vi­sia toimen­pi­tei­tä aidosti maksut­to­man ja tasa‐arvoisen toisen asteen puoles­ta, Khabbal muis­tut­taa.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry käyn­nis­ti kansa­lais­aloit­teen yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Opiskelija‐Allianssi OSKU ry:n, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielen­ter­veys­seu­ra – Yeesi ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa.

Maksuton toisen asteen koulu­tus kaikil­le -kansa­lais­aloit­tee­seen kerä­tään alle­kir­joi­tuk­sia 18.3.2018 asti. Tämän jälkeen kanna­tusil­moi­tuk­set toimi­te­taan Väestörekisterikeskukselle, joka tarkas­taa niiden oikeel­li­suu­den ja vahvis­taa hyväk­syt­ty­jen kanna­tusil­moi­tus­ten määrän.

Lisätietoja:

Jasmina Khabbal
puheen­joh­ta­ja
puh. 044 753 0581
[email protected]