11.06.2020

SAKKI hakee pääsih­tee­rin sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen

Uutiset

Oletko tyyppi, jolla on näke­mys­tä, kokemusta sekä intoa johtaa maailman ihaninta amisjärjestöä? Onko sinulla hyvä vainu vaikut­ta­mis­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, keinoja kehit­tää järjes­töäm­me ja lisäksi olet jämpti mutta lempeä esihen­ki­lö? Tule siis meille pääsih­tee­rik­si!

Pääsihteerin tehtä­vä­nä on varmis­taa, että liiton pyörät pyöri­vät halut­tuun suun­taan. Hän toimii mainion ja osaavan asian­tun­ti­ja­po­ruk­kam­me esihen­ki­lö­nä sekä vastaa liiton talou­den suun­nit­te­lus­ta ja seuran­nas­ta. Pääsihteerin tehtä­viin kuuluu myös amik­sis­ta koos­tu­van halli­tuk­sem­me tukena ja kokous­ten valmis­te­li­ja­na toimi­mi­nen. Lisäksi työteh­tä­viin kuuluu yhteis­kun­ta­suh­tei­den hoita­mis­ta.

Edellytämme sinulta johta­mis­ko­ke­mus­ta, talous­osaa­mis­ta, opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­maa­il­man tunte­mus­ta, edun­val­von­nal­lis­ta ymmär­rys­tä sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Eduksi katsomme valtionapujärjestelmän ja hankehakemusmaailman tuntemuksen, ymmärryksen yritystoiminnasta sekä poliit­ti­sen järjes­tel­män ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kentän tunte­muksen. Toivomme sinulta aktii­vis­ta ja yhteis­työ­ky­kyis­tä työs­ken­te­ly­ta­paa sekä verkos­toi­tu­mis­tai­to­ja.

Työsuhde on määräaikainen perhevapaan sijaisuus 31.8.2020-31.5.2021.

Tarjoamme mielen­kiin­toi­sia ja haas­ta­via tehtä­viä valta­kun­nal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­jär­jes­tös­sä, hyvät työsuhde‐edut sekä moti­voi­tu­neen työyh­tei­sön ja sitou­tu­neen halli­tuk­sen.

HAKEMUKSET

Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointilomakkeemme täyttämällä. SAKKI hyödyntää rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa anonyymia rekrytointia, jossa poistamme hakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät, sukupuolet, poliittiset puolueet ja muut vastaavat sekä sen, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. 

Anonymisoitujen hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Haastatteluiden ensimmäinen vaihe järjestetään ma-ti 13.7.-14.7.  ja toinen vaihe pe 17.7.

Innostuitko? Täytä tämä sähköinen hakemuslomake 30.6.2020 klo 23:59 mennessä!

LISÄTIETOJA

Pääsihteeri Hanna Huumonen, 050 3100 570 (arkisin klo 10-14), [email protected]

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry on vuonna 1987 perus­tet­tu, jokaisen ammat­tiin opis­ke­le­van valta­kun­nal­li­nen etu‐ ja palve­lu­jär­jes­tö. Olemme #amis­te­na­sialla niin paikal­li­sista opis­ke­li­ja­kun­nista minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­selle tasolle asti.