27.04.2021

SAKKI hakee pääsih­tee­riä vakituiseen työsuhteeseen

Uutiset

Oletko tyyppi, jolla on näke­mys­tä, kokemusta sekä intoa johtaa maailman ihaninta amisjärjestöä? Onko sinulla hyvä vainu vaikut­ta­mis­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta, keinoja kehit­tää järjes­töäm­me ja lisäksi olet jämpti mutta lempeä esihen­ki­lö? Tule siis meille pääsih­tee­rik­si!

Pääsihteerin tehtä­vä­nä on varmis­taa, että liiton pyörät pyöri­vät halut­tuun suun­taan. Hän toimii mainion ja osaavan asian­tun­ti­ja­po­ruk­kam­me esihen­ki­lö­nä sekä vastaa liiton talou­den suun­nit­te­lus­ta ja seuran­nas­ta. Pääsihteerin tehtä­viin kuuluu myös amik­sis­ta koos­tu­van halli­tuk­sem­me tukena ja kokous­ten valmis­te­li­ja­na toimi­mi­nen. Lisäksi työteh­tä­viin kuuluu yhteis­kun­ta­suh­tei­den hoita­mis­ta.

Edellytämme sinulta johta­mis­ko­ke­mus­ta, talous­osaa­mis­ta, opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­maa­il­man tunte­mus­ta, edun­val­von­nal­lis­ta ymmär­rys­tä sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Sinulla on näyttöjä valmistelusta ja esittelytyöstä hallitukselle, kokemusta onnistuneesta muutosjohtamisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Eduksi katsomme valtionapujärjestelmän, nuorisoalan rahoituksen ja hankehakemusmaailman tuntemuksen, ymmärryksen yritys- ja osakeyhtiötoiminnasta sekä poliit­ti­sen järjes­tel­män ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kentän tunte­muksen. Myös amistausta on aina etu! Toivomme sinulta aktii­vis­ta ja yhteis­työ­ky­kyis­tä työs­ken­te­ly­ta­paa sekä verkos­toi­tu­mis­tai­to­ja. Edellytämme lisäksi erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Työ alkaa niin pian kuin mahdollista.

Tarjoamme mielen­kiin­toi­sia ja haas­ta­via tehtä­viä valta­kun­nal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­jär­jes­tös­sä, hyvät työsuhde‐edut sekä moti­voi­tu­neen työyh­tei­sön ja sitou­tu­neen halli­tuk­sen. Pääsihteerin palkka työsuhteen alussa on 3500€/kk. Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

HAKEMUKSET

Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointilomakkeemme täyttämällä. SAKKI hyödyntää rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa anonyymia rekrytointia, jossa poistamme hakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät, sukupuolet, poliittiset puolueet ja muut vastaavat sekä sen, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. 

Anonymisoitujen hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista seuraavaan vaiheeseen. Ensimmäinen jatkovaihe järjestetään joustavasti videohaastatteluna ja ennakkotehtävänä 18.5.-24.5.2021 välisenä aikana  ja toinen vaihe etähaastatteluina 31.5.2021 klo 16 alkaen. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. Olemme kaikkiin hakemuksensa lähettäneisiin yhteydessä rekrytoinnin aikana.

Innostuitko? Täytä tämä sähköinen hakemuslomake ke 12.5.2021 klo 23:59 mennessä!

LISÄTIETOJA

Puheenjohtaja Jutta Vihonen,  044 7530 581 (tiedustelut 28.-29.4.2021 klo 10-16 ja 6.5. klo 13-18)

Pääsihteeri Hanna Huumonen, [email protected]